eilatgordinlevitan.com
Baranowice Home Page
Baranowice Jewish Refugees in Tashkent

 

Jewish Refugees in Tashkent
Search Card File of Jewish Refugees in Tashkent
353 Matches for Baranovichi
For more information;
http://resources.ushmm.org/uzbekrefugees/name_list.php?IRMIS__FAMILYA_TRANSLIT=&IRMIS

__IMIYA_TRANSLIT=&IRMIS__OTCHESTVO_TRANSLIT=&IRMIS__GODROJDENUYA=&IRMIS__PLACE=baran
Family Name: Given Name: Patronymic: Year: Place:
For more informaiton go to
Image Family Given Patronymic Year Sex Oblast Rayon Gorod Family Given
Patronymic Oblast Rayon Gorod
A/930 Abramovich Iosif Mikhailovich 1920 M BSSR Baranovaia
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
éÏÓÉÆ íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÁÑ
A/1125 Abramovich Khaim Zavelovich 1925 M BSSR Baranovichi
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
èÁÉÍ úÁ×ÅÌÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
A/1046 Abramovich Pinia Vol'fovich 1908 M Baranovichi
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
ðÉÎÑ ÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
A/3746 Ainshtein Rakhil' Kheskelev 1919 F Baranovichi
áÊÎÛÔÅÊÎ
òÁÈÉÌØ èÅÓËÅÌÅ× âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
A/3930 Aizinberg Liza Leibovna 1913 F Baranovichskaia Baranovichi
áÊÚÉÎÂÅÒÇ ìÉÚÁ ìÅÊÂÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
A/3048 Andirov Vladimir Mikhailovich 1907 M BSSR Baranovich
Baranovichi áÎÄÉÒÏ× ÷ÌÁÄÉÍÉÒ íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ
âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
A/27 Antonov Mikhail Andreyevich 1890 F BSSR Baranov áÎÔÏÎÏ×
íÉÈÁÉÌ
áÎÄÒÅÅ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×
B/7750 Baibik Sofiia Odilevna 1909 F Zhitomirsk Baranova âÁÊÂÉË
óÏÆÉÑ ïÄÉÌÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓË âÁÒÁÎÏ×Á
B/9931 Bakshtanskii Boris Solomonovich 1911 M Baranovskaia Novaia
Mysh' âÁËÛÔÁÎÓËÉÊ âÏÒÉÓ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ îÏ×ÁÑ íÙÛØ
B/10660 Bardin Nekazim Ivanovich 1895 M BSSR Baranovichskii Liza
âÁÒÄÉÎ îÅËÁÚÉÍ é×ÁÎÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÉÊ ìÉÚÁ
B/10992 Baums Maks Abramovich M Baranovichi âÁÕÍÓ íÁËÓ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
B/3943 Beliavskii Zelik Shlemovich 1922 M Zap. Belarussiia
Baranovichi âÅÌÑ×ÓËÉÊ úÅÌÉË ûÌÅÍÏ×ÉÞ úÁÐ.
âÅÌÁÒÕÓÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
B/3205 Belitskaia Rakhil' Moiseyevna 1917 F Baranovichskii BSSR
Belitsa âÅÌÉÃËÁÑ òÁÈÉÌØ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÉÊ âóóò âÅÌÉÃÁ
B/4554 Berkovskii Mikhail Izrailovich 19 ÌÅÔ M Baranov. Novogrud.
Novogrud. âÅÒËÏ×ÓËÉÊ íÉÈÁÉÌ éÚÒÁÉÌÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×. îÏ×ÏÇÒÕÄ. îÏ×ÏÇÒÕÄ.
B/5212 Berniker Khaia-Dvoira Vol'fovna 1903 F Baranovich. obl.
Diatlovo âÅÒÎÉËÅÒ èÁÑ-ä×ÏÊÒÁ ÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ. ÏÂÌ. äÑÔÌÏ×Ï
B/854 Betenskii Moisei Khaimovich 1915 M Baranovskaia Nov.Mysh'
âÅÔÅÎÓËÉÊ íÏÉÓÅÊ èÁÉÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ
îÏ×.íÙÛØ
B/860 Betinskii Isaak Khaimovich 1910 M Zap.Ukraina Baranich
âÅÔÉÎÓËÉÊ éÓÁÁË èÁÊÍÏ×ÉÞ úÁÐ.õËÒÁÉÎÁ
âÁÒÁÎÉÞ
B/6827 Bliman Freida Shmulevna 1866 F Zhitomersk Baranevka
âÌÉÍÁÎ
æÒÅÊÄÁ ûÍÕÌÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÅÒÓË âÁÒÁÎÅ×ËÁ
B/5994 Bochkovskii Semen Leibovich 1924 M Baranovichsk. BSSR s.Belitsa
âÏÞËÏ×ÓËÉÊ óÅÍÅÎ ìÅÊÂÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË. âóóò Ó.âÅÌÉÃÁ
B/5781 Boginskaia Polina Tefilovna 1903 F Zhitom. Baranovka
âÏÇÉÎÓËÁÑ ðÏÌÉÎÁ ôÅÆÉÌÏ×ÎÁ öÉÔÏÍ.
âÁÒÁÎÏ×ËÁ
B/5500 Bogolevich Movsha Abramovich 1910 M Baranovich Kumuk
âÏÇÏÌÅ×ÉÞ íÏ×ÛÁ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
ëÕÍÕË
B/2024 Borovskii Iona Bordukhovich 1921 M Baranovich
âÏÒÏ×ÓËÉÊ
éÏÎÁ âÏÒÄÕÈÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
B/5558 Bozosolod Abram Zalmanovich 1921 M BSSR Baranovichi
âÏÚÏÓÏÌÏÄ
áÂÒÁÍ úÁÌÍÁÎÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
B/6285 Braitsovskaia Raia Alterovna 1922 F Zap. Belorus.
Baranovich-Ivanskii Lida âÒÁÉÃÏ×ÓËÁÑ òÁÑ
áÌÔÅÒÏ×ÎÁ úÁÐ. âÅÌÏÒÕÓ.
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ-é×ÁÎÓËÉÊ ìÉÄÁ
B/8590 Bronitskii Iakov Markovich 1915 M USSR Baranovsk. Onatlov
âÒÏÎÉÃËÉÊ ñËÏ× íÁÒËÏ×ÉÞ õóóò
âÁÒÁÎÏ×ÓË. ïÎÁÔÌÏ×
B/9752 Brukhanskaia Genia Islavna 1900 F Baranovich. Nesvich
âÒÕÈÁÎÓËÁÑ çÅÎÑ éÓÌÁ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ.
îÅÓ×ÉÞ
B/9524 Brukhanskii Shimon Peisakhovich 1888 M Baranovichskaia
Nesvich âÒÕÈÁÎÓËÉÊ ûÉÍÏÎ ðÅÊÓÁÈÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ îÅÓ×ÉÞ
B/12229 Budovlia Khaim Vol'fovich 1895 M Baranovichsk. Lakhovich
âÕÄÏ×ÌÑ èÁÉÍ ÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË.
ìÁÈÏ×ÉÞ
B/13188 Bukhman Dora Moiseyevna 1917 F Baranovichi Azarichek.
Druskenichi âÕÈÍÁÎ äÏÒÁ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ áÚÁÒÉÞÅË. äÒÕÓËÅÎÉÞÉ
B/12509 Bumkin Shneyer Khaimovich 1907 M Baranovichi Diatlovskii g.
Diatlovo âÕÍËÉÎ ûÎÅÅÒ èÁÉÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
äÑÔÌÏ×ÓËÉÊ Ç. äÑÔÌÏ×Ï
B/12274 Buyerberg David Itskovich 1902 M Baranovich. Zel'va Zel'va
âÕÅÒÂÅÒÇ äÁ×ÉÄ éÃËÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ.
úÅÌØ×Á úÅÌØ×Á
B/12187 Buyerberg Pesia Moshkovna 1903 F Baranovichskaia Zel'va Zel'va
âÕÅÒÂÅÒÇ ðÅÓÑ íÏÛËÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
úÅÌØ×Á úÅÌØ×Á
B/12276 Buyerberg Utsek Davidovich 1924 M Baranovichskaia Zel'va
Zel'va âÕÅÒÂÅÒÇ õÃÅË äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ úÅÌØ×Á úÅÌØ×Á
CH/1045 Chernikhova Ginda Samuilovna 1910 F BSSR Baranovichi
þÅÒÎÉÈÏ×Á çÉÎÄÁ óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
CH/599 Chernyi Aron Davidovich 1922 M Baranovichi þÅÒÎÙÊ
áÒÏÎ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
CH/592 Chernyi Gersh Davidovich 1920 M Baranovichi þÅÒÎÙÊ
çÅÒÛ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
CH/285 Cheshler aiba Zakharovna 1888 F Baranovich Novgruzk
þÅÛÌÅÒ
ÁÊÂÁ úÁÈÁÒÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÇÒÕÚË
CH/259 Cheshler Elia Mikhelevich 1923 M Baranovich Novgruzk
þÅÛÌÅÒ
üÌÑ íÉÈÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÇÒÕÚË
CH/269 Cheshler Mikhel' Semenovich 1888 M Baranovich Novgruzk
þÅÛÌÅÒ
íÉÈÅÌØ óÅÍÅÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÇÒÕÚË
CH/267 Cheshler Pera Mikhelevna 1918 F Baranovich Novgruzk
þÅÛÌÅÒ
ðÅÒÁ íÉÈÅÌÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÇÒÕÚË
CH/262 Cheshler Tosel' Mikhelevich 1919 M Baranovichi Novgruzk
þÅÛÌÅÒ ôÏÓÅÌØ íÉÈÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
îÏ×ÇÒÕÚË
CH/1511 Chirinskaia Enta Isakovna 1924 F Baranovichi Novogrudok
þÉÒÉÎÓËÁÑ åÎÔÁ éÓÁËÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
D/425 Darevskaia Fruma Sam F Baranovichi äÁÒÅ×ÓËÁÑ
æÒÕÍÁ óÁÍ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/2055 Dolkovskaia Ida Leibovna 1920 F USSR Baranovish
äÏÌËÏ×ÓËÁÑ
éÄÁ ìÅÊÂÏ×ÎÁ õóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÛ
D/2890 Dratev Rakhilia Marovna 1910 F BSSR Baranovichi äÒÁÔÅ×
òÁÈÉÌÑ
íÁÒÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/2884 Dratva Ber Mairovich 1913 M Baranovichi äÒÁÔ×Á âÅÒ
íÁÊÒÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/2885 Dratva Khana Abramovna 1918 F Baranovichi äÒÁÔ×Á
èÁÎÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/3553 Dushatskaia Polina Moiseyevna 1914 F Baranovichi
äÕÛÁÃËÁÑ
ðÏÌÉÎÁ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/885 Dvoretskaia Gadasa Iosifovna 1911 F Zap Belorusiia Baranovichi
ä×ÏÒÅÃËÁÑ çÁÄÁÓÁ éÏÓÉÆÏ×ÎÁ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/791 Dvoretskaia Khasia Peisalovna 1911 F Baranovichi
ä×ÏÒÅÃËÁÑ
èÁÓÑ ðÅÊÓÁÌÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/873 Dvoretskii Lipa Shmuilovich 1911 M Baranovichi
ä×ÏÒÅÃËÉÊ
ìÉÐÁ ûÍÕÊÌÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/791 Dvorina Khasia Peisolovna 1911 F Baranovichi ä×ÏÒÉÎÁ
èÁÓÑ
ðÅÊÓÏÌÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
D/789 Dvornitskii Perets Abramovich 1922 M Pol'sha Baranov
ä×ÏÒÎÉÃËÉÊ ðÅÒÅà áÂÒÁÍÏ×ÉÞ ðÏÌØÛÁ
âÁÒÁÎÏ×
EY/462 Eksel'roi Gersh Gedal'yevich 1904 M Liubel'skaia Baranov
üËÓÅÌØÒÏÊ çÅÒÛ çÅÄÁÌØÅ×ÉÞ ìÀÂÅÌØÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×
EY/763 El'ias Arik Leonovich 1919 M Baranovichskaia BSSR Gorodische
üÌØÑÓ áÒÉË ìÅÏÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âóóò çÏÒÏÄÉÝÅ
EY/832 Emert Sema Semnovich 1910 M Baranovichi üÍÅÒÔ óÅÍÁ
óÅÍÎÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
EY/897 Engel'man Nadezhda Shleyevna 1919 F Baranov Baranovichi
üÎÇÅÌØÍÁÎ îÁÄÅÖÄÁ ûÌÅÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
EY/902 Ensel'man Abram Movshovich 1908 M Zap BSSR Baranovich
üÎÓÅÌØÍÁÎ áÂÒÁÍ íÏ×ÛÏ×ÉÞ úÁÐ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
EY/1152 Epshtein Noakh Iakobovich 1917 M Litva Baranovichi
üÐÛÔÅÊÎ
îÏÁÈ ñËÏÂÏ×ÉÞ ìÉÔ×Á âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
EY/1196 Epshtein Tat'iana Naumovna 1914 F Belorusskaia Baranovichi
üÐÛÔÅÊÎ ôÁÔØÑÎÁ îÁÕÍÏ×ÎÁ âÅÌÏÒÕÓÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
EY/1450 Erbesfel'd Edia Maerovna 1922 F Baranovich Slonimsk Slonim
üÒÂÅÓÆÅÌØÄ üÄÑ íÁÅÒÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
óÌÏÎÉÍÓË óÌÏÎÉÍ
F/373 Fain Khonon Vol'fovich 1897 M BSSR Baranovichi æÁÊÎ
èÏÎÏÎ
÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
F/7444 Fel'dman Borukh Shmul'-Gershovich 1922 M Baranovicheskaia
Stolbtsovsk Stolbtsy æÅÌØÄÍÁÎ âÏÒÕÈ
ûÍÕÌØ-çÅÒÛÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ
óÔÏÌÂÃÏ×ÓË óÔÏÌÂÃÙ
F/2285 Fel'dman Khana Isaakovna 1910 F Baranovicheskaia Stolbtsovskii
Stolbtsy æÅÌØÄÍÁÎ èÁÎÁ éÓÁÁËÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ óÔÏÌÂÃÏ×ÓËÉÊ óÔÏÌÂÃÙ
F/1657 Fel'dorsbor Liuba Froimovna 1915 F Baranovich Deiatlov
æÅÌØÄÏÒÓÂÏÒ ìÀÂÁ æÒÏÉÍÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
äÅÑÔÌÏ×
F/3396 Fikh Mal'ka Moiseyevna 1897 F Maikoisk Saratsk Baranas æÉÈ
íÁÌØËÁ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ íÁÊËÏÊÓË óÁÒÁÔÓË
âÁÒÁÎÁÓ
F/3395 Fikh Moisei Mortkovich 1887 M Maikopskaia Saratskii Baranas
æÉÈ
íÏÉÓÅÊ íÏÒÔËÏ×ÉÞ íÁÊËÏÐÓËÁÑ óÁÒÁÔÓËÉÊ
âÁÒÁÎÁÓ
F/3394 Fikh Vol'f Moiseyevich 1923 M Maikotskaia Saratskii Baranas
æÉÈ
÷ÏÌØÆ íÏÊÓÅÅ×ÉÞ íÁÊËÏÔÓËÁÑ óÁÒÁÔÓËÉÊ
âÁÒÁÎÁÓ
F/3574 Fishenfel'd Iakov Meilakhovich 1916 M Baranovichi Slonimsk
Slonim æÉÛÅÎÆÅÌØÄ ñËÏ× íÅÊÌÁÈÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ óÌÏÎÉÍÓË óÌÏÎÉÍ
F/3675 Fishkin Raivel El'yevich 1912 M BSSR Baranovichsk Dvorets
æÉÛËÉÎ òÁÊ×ÅÌ åÌØÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË ä×ÏÒÅÃ
F/3955 Fishnina Riva Leibovna 1917 F BSSR Baranovichsk Dvorets
æÉÛÎÉÎÁ
òÉ×Á ìÅÊÂÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË ä×ÏÒÅÃ
F/3661 Fishzon Moisei Meyerovich 1908 M Baranovichi æÉÛÚÏÎ
íÏÉÓÅÊ
íÅÅÒÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
F/4060 Flaks Fenia Genakhovna 1916 F Baranov Kletsk æÌÁËÓ
æÅÎÑ
çÅÎÁÈÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ× ëÌÅÃË
F/6931 Fuksan' Revekka Izrailovna 1920 F Baranovichi æÕËÓÁÎØ
òÅ×ÅËËÁ éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
F/6665 Furmanovich Izrail Shimonovich 1901 M Zap BSSR Baranovichi
Baranovichi æÕÒÍÁÎÏ×ÉÞ éÚÒÁÉÌ ûÉÍÏÎÏ×ÉÞ úÁÐ
âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
F/6674 Furmanovich Liia Borisovna 1899 F Zap BSSR Baranovich
Baranovichi æÕÒÍÁÎÏ×ÉÞ ìÉÑ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ úÁÐ
âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/9211 Gam Samuil Isaakovich 1920 M BSSR Baranovichi çÁÍ
óÁÍÕÉÌ
éÓÁÁËÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/2285 Gertsovskaia Iudes Vol'fovna 1915 F Baranovichskaia Diatlovo
çÅÒÃÏ×ÓËÁÑ àÄÅÓ ÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ äÑÔÌÏ×Ï
G/1812 Ginsburg Aron Khaimovich 1899 M Baranovichi çÉÎÓÂÕÒÇ
áÒÏÎ
èÁÊÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/1783 Ginsburg Iankel' Aronovich 1922 M Bessarabiia Baranovichi
çÉÎÓÂÕÒÇ ñÎËÅÌØ áÒÏÎÏ×ÉÞ âÅÓÓÁÒÁÂÉÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/1735 Girshon Fania Pinkhusovna 1923 F Baranovichskaia Novomysh
çÉÒÛÏÎ æÁÎÑ ðÉÎÈÕÓÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÏ×ÏÍÙÛ
G/3121 Gitel' Aizik Isaevich 1923 M Baranovich Ivievok Ivim
çÉÔÅÌØ
áÊÚÉË éÓÁÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ é×ÉÅ×ÏË é×ÉÍ
G/3078 Gitin Iosif Tsalovich 1919 M Baranovichi çÉÔÉÎ
éÏÓÉÆ
ãÁÌÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/2845 Glatser Libert Leibovich 1919 M Baranovicheskaia Baranovichi
çÌÁÃÅÒ ìÉÂÅÒÔ ìÅÊÂÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/2844 Glatser Roza Vol'fovna 1916 F Baranovicheskaia Baranovichi
çÌÁÃÅÒ òÏÚÁ ÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/4332 Gnukhshnaider Leizer Izrailevich 1911 M BSSR Baranovich. Medov.
çÎÕÈÛÎÁÊÄÅÒ ìÅÊÚÅÒ éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ. íÅÄÏ×.
G/6635 Gol'dshmidt Faiba Leizerovich 1922 M Baranovichskaia Iv'yevskii
Lepnishki çÏÌØÄÛÍÉÄÔ æÁÊÂÁ ìÅÊÚÅÒÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ é×ØÅ×ÓËÉÊ ìÅÐÎÉÛËÉ
G/6636 Gol'dshmidt Riva Leizerovna 1924 F Baranovichskaia Iv'yevskii
Lepnishki çÏÌØÄÛÍÉÄÔ òÉ×Á ìÅÊÚÅÒÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ é×ØÅ×ÓËÉÊ ìÅÐÎÉÛËÉ
G/6839 Gol'dshtein Felia Shmulevna 1912 M BSSR Baranovichi
çÏÌØÄÛÔÅÊÎ æÅÌÑ ûÍÕÌÅ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/6621 Gol'dshtein Leiba Efroimovich 1920 M Baranovichskaia
Liakhovichi çÏÌØÄÛÔÅÊÎ ìÅÊÂÁ åÆÒÏÊÍÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ ìÑÈÏ×ÉÞÉ
G/6575 Gol'dshtein Reveka Shmulevna 1916 F BSSR Baranovichi
çÏÌØÄÛÔÅÊÎ òÅ×ÅËÁ ûÍÕÌÅ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/5337 Golub Khaia Iosifovna 1904 F Baranov. Baranovich çÏÌÕÂ
èÁÑ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×. âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
G/8274 Gorbovyi Ovsei Mendelevich 1920 M BSSR Baranov. Novgorudok
çÏÒÂÏ×ÙÊ ï×ÓÅÊ íÅÎÄÅÌÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×. îÏ×ÇÏÒÕÄÏË
G/8420 Gorenshtein Gitlia Khaimovna 1914 F BSSR Baranovichsk.
çÏÒÅÎÛÔÅÊÎ çÉÔÌÑ èÁÊÍÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË.
G/8379 Gorenshtein Perla Khaimovna 1918 F BSSR Baranovichsk.
çÏÒÅÎÛÔÅÊÎ ðÅÒÌÁ èÁÊÍÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË.
G/8514 Gorivits Sarra Davidovna 1922 F Baranovich. Stolbtsy
çÏÒÉ×ÉÃ
óÁÒÒÁ äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ. óÔÏÌÂÃÙ
G/11169 Gradinshtein Iva Gershevna 1906 F BSSR Baranovich Novomysh
çÒÁÄÉÎÛÔÅÊÎ é×Á çÅÒÛÅ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÏÍÙÛ
G/10802 Gradinshtein Mundek Genakhievich 1923 M BSSR Baranovich
Novomysl çÒÁÄÉÎÛÔÅÊÎ íÕÎÄÅË çÅÎÁÈÉÅ×ÉÞ
âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÏÍÙÓÌ
G/10800 Gradintein Genuch Abramovich 1904 M BSSR Baranovich Novomysl
çÒÁÄÉÎÔÅÊÎ çÅÎÕÞ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÏÍÙÓÌ
G/11165 Gradshtik Eva Gershevna 1901 F Baranovich Novsel Novoselits
çÒÁÄÛÔÉË å×Á çÅÒÛÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
îÏ×ÓÅÌ îÏ×ÏÓÅÌÉÃ
G/10807 Gradshtin Genokh Abramovich 1904 M Baranovich Novosel
Novoselin çÒÁÄÛÔÉÎ çÅÎÏÈ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÏÓÅÌ îÏ×ÏÓÅÌÉÎ
G/10922 Greblia Iudel'' El'yevich 1923 M Baranovichi çÒÅÂÌÑ
àÄÅÌØØ
üÌØÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/11023 Grenblat Doba Isaakovna 1898 F Baranovich Nesvich
çÒÅÎÂÌÁÔ
äÏÂÁ éÓÁÁËÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÅÓ×ÉÞ
G/11611 Grinshpan Abram Avezelevich 1914 M Baranovich Baranovichi
çÒÉÎÛÐÁÎ áÂÒÁÍ á×ÅÚÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
G/11754 Grinshpan Khaim Avezelevich 1919 M Baranovicheskaia
Baranovichi çÒÉÎÛÐÁÎ èÁÉÍ á×ÅÚÅÌÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
YA/168 Iadvitskii Isak Sekvanovich 1910 M USSR Baranovsk Diatlov
ñÄ×ÉÃËÉÊ éÓÁË óÅË×ÁÎÏ×ÉÞ õóóò
âÁÒÁÎÏ×ÓË äÉÁÔÌÏ×
YA/1067 Iarakhovich Ignat Makeyevich 1915 M Baranovichi
ñÒÁÈÏ×ÉÞ
éÇÎÁÔ íÁËÅÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
I/68 Igalova Sonia V 1914 M BSSR Baranovich Baranovichi
éÇÁÌÏ×Á óÏÎÑ
÷ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
I/368 Igolov Z V 1919 M BSSR Baranovichi éÇÏÌÏ× ú ÷ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
I/1182 Ikhchenko Roza Iakovlevna 1917 F Baranovichi éÈÞÅÎËÏ
òÏÚÁ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
I/845 Isakova Ida Grigor'yevna 1900 F Baranovichi éÓÁËÏ×Á
éÄÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
YU/22 Iudasevich Bunia N 1923 M Baranovichi àÄÁÓÅ×ÉÞ
âÕÎÑ î âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
YU/41 Iudelevich Bunia Abramovich 1923 M Zap Belorussiia Baranovichi
àÄÅÌÅ×ÉÞ âÕÎÑ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
YU/227 Iuzefovich Fingel' Iakovlevich 1906 M Baranovich Stolbubvsk
Stolbuby àÚÅÆÏ×ÉÞ æÉÎÇÅÌØ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ óÔÏÌÂÕÂ×ÓË óÔÏÌÂÕÂÙ
YU/225 Iuzefovich Reveka Vol'fovna 1907 F Baranovich Stolobubvsk
Stolobuby àÚÅÆÏ×ÉÞ òÅ×ÅËÁ ÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ óÔÏÌÏÂÕÂ×ÓË óÔÏÌÏÂÕÂÙ
K/4644 Kachinskii Iakov Efimovich 1910 M Baranovich
ëÁÞÉÎÓËÉÊ ñËÏ×
åÆÉÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
K/1014 Kal'nitskaia Freida Izrailevna 1904 F USSR Izmailovskaia
Saratovskii Baranchi ëÁÌØÎÉÃËÁÑ æÒÅÊÄÁ
éÚÒÁÉÌÅ×ÎÁ õóóò éÚÍÁÊÌÏ×ÓËÁÑ
óÁÒÁÔÏ×ÓËÉÊ âÁÒÁÎÞÉ
K/1189 Kamenetskii Nevakh Afailovich 1910 M Baranovichskaia
Novogrudok ëÁÍÅÎÅÃËÉÊ îÅ×ÁÈ áÆÁÊÌÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
K/1976 Kaplanskii Ushir Shulemovich 1913 M Maikopsk Saratsk Baranas
ëÁÐÌÁÎÓËÉÊ õÛÉÒ ûÕÌÅÍÏ×ÉÞ íÁÊËÏÐÓË
óÁÒÁÔÓË âÁÒÁÎÁÓ
K/2806 Karamitskii Mordukh Bevsokhovich 1891 M BSSR Baranovichi
ëÁÒÁÍÉÃËÉÊ íÏÒÄÕÈ âÅ×ÓÏÈÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/2931 Karon Iakov Peisakhovich 1924 M Baranovichi Nesv ëÁÒÏÎ
ñËÏ×
ðÅÊÓÁÈÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ îÅÓ×
K/3293 Karshman Isel' Itskovich 1912 M Baranovichi ëÁÒÛÍÁÎ
éÓÅÌØ
éÃËÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/3487 Katenskii Il'ia Zelisovich 1924 M BSSR Baranovichi
ëÁÔÅÎÓËÉÊ
éÌØÑ úÅÌÉÓÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/3901 Kats Iosif Faivelevich 1903 M Baranovicheskaia Ivenets ëÁÃ
éÏÓÉÆ æÁÊ×ÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ
é×ÅÎÅÃ
K/3682 Kaufman Khana Idalevna 1914 F Liubel'skaia Baranov
ëÁÕÆÍÁÎ
èÁÎÁ éÄÁÌÅ×ÎÁ ìÀÂÅÌØÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×
K/596 Kazakova Sof'ia Andreyevna 1894 F BSSR Baranovichi
ëÁÚÁËÏ×Á
óÏÆØÑ áÎÄÒÅÅ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
H/580 Khaimovich Vul'f Zelikovich 1905 M BSSR Baranovich
èÁÊÍÏ×ÉÞ
÷ÕÌØÆ úÅÌÉËÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
H/1551 Kharitonovich M Ivanov 1901 M BSSR Baranov
èÁÒÉÔÏÎÏ×ÉÞ í
é×ÁÎÏ× âóóò âÁÒÁÎÏ×
H/1965 Khimchurin Efr Shaev 1924 M Baranovichi èÉÍÞÕÒÉÎ
åÆÒ ûÁÅ×
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
H/2729 Khodash Liuba Lipovna 1919 F Baranovichi Novogrudok èÏÄÁÛ
ìÀÂÁ ìÉÐÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
H/2485 Khomei Lenia Mikhailovna 1924 F Baranovichskaia Nes'visi
èÏÍÅÊ ìÅÎÑ íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÅÓØ×ÉÓÉ
K/6448 Kirman Maia Davidovna 1903 F BSSR Baranovichi ëÉÒÍÁÎ
íÁÑ
äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/6337 Kirzhner Anatolii Khaimovich 1920 M BSSR Baranovichi
ëÉÒÖÎÅÒ
áÎÁÔÏÌÉÊ èÁÉÍÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/5910 Kivelevich Efim Perovich 1923 M BSSR Baranovichi Novogrudov
ëÉ×ÅÌÅ×ÉÞ åÆÉÍ ðÅÒÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ îÏ×ÏÇÒÕÄÏ×
K/5844 Kivelevich Iakov Berovich 1925 M BSSR Baranovich Novogrudov
ëÉ×ÅÌÅ×ÉÞ ñËÏ× âÅÒÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
îÏ×ÏÇÒÕÄÏ×
K/5832 Kivelevich Ruvim Moiseyevich 1922 M BSSR Baranovichi
ëÉ×ÅÌÅ×ÉÞ òÕ×ÉÍ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/6132 Kivilevich Rubin Moiseyevich 1922 M Baranovichi
ëÉ×ÉÌÅ×ÉÞ
òÕÂÉÎ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/8254 Kkhan Rakhishkov Fishakov 1923 M BSSR Baranov-Baitinsk
ëÈÁÎ
òÁÈÉÛËÏ× æÉÛÁËÏ× âóóò
âÁÒÁÎÏ×-âÁÊÔÉÎÓË
K/7631 Klebanov Smail Iusupovich 1902 M Minskaia Baranov
ëÌÅÂÁÎÏ×
óÍÁÉÌ àÓÕÐÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×
K/6907 Klebanova Khana Favsh 1905 F Minskaia Baranov
ëÌÅÂÁÎÏ×Á èÁÎÁ
æÁ×Û íÉÎÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×
K/7144 Kleiman Aron Srulevich 1920 M Zhitomirskaia Baranovitsy
ëÌÅÊÍÁÎ áÒÏÎ óÒÕÌÅ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÃÙ
K/7222 Kleiman Khaia Iakovlevna 1892 F Zhitomirskaia Baranovichi
ëÌÅÊÍÁÎ èÁÑ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/7154 Kleiman Liubov' Srulevna 1924 F Zhitomirskaia Baranovkaia
ëÌÅÊÍÁÎ ìÀÂÏ×Ø óÒÕÌÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ËÁÑ
K/7216 Kleiman Srul' Ionovich 1885 M Zhitomirskaia Baranovichi
ëÌÅÊÍÁÎ óÒÕÌØ éÏÎÏ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/7485 Kleinbard Belianin Girshovich 1912 M Baranovichi
ëÌÅÊÎÂÁÒÄ
âÅÌÑÎÉÎ çÉÒÛÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/7387 Kleiner Faia Evseyevna 1907 F Baranovichi ëÌÅÊÎÅÒ
æÁÑ
å×ÓÅÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/7790 Klubok Gersh Avseyevich 18Ì M Baranov Novogrud ëÌÕÂÏË
çÅÒÛ
á×ÓÅÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ× îÏ×ÏÇÒÕÄ
K/10487 Konkol' Leizer Shlemovich 1923 M Baranovichi ëÏÎËÏÌØ
ìÅÊÚÅÒ ûÌÅÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/11035 Kopel'man Sh N 1924 M Baranovskaia Novogorod
ëÏÐÅÌØÍÁÎ û î
âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ îÏ×ÏÇÏÒÏÄ
K/11200 Kopyto Aidik Libovich M Zhitomirskaia Baranovskii
ëÏÐÙÔÏ
áÊÄÉË ìÉÂÏ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÓËÉÊ
K/12775 Koschcher Asna Meyerovna 28Ì F Baranovich Iv'ye ëÏÝÞÅÒ
áÓÎÁ
íÅÅÒÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ é×ØÅ
K/12772 Koschcher Zlata Meyerovna 30Ì F Baranovich Iv'ye
ëÏÝÞÅÒ
úÌÁÔÁ íÅÅÒÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ é×ØÅ
K/10012 Kozlovitskaia Iudes Iokhimovna 1917 F Baranovichi
Baranovichi ëÏÚÌÏ×ÉÃËÁÑ àÄÅÓ éÏÈÉÍÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/10011 Kozlovitskii David Iokhil'yevich 1921 M Baranovichi
Baranovichi ëÏÚÌÏ×ÉÃËÉÊ äÁ×ÉÄ éÏÈÉÌØÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/13457 Krasil'schik Khaim Iudelevich 1910 M BSSR Baranovichi
ëÒÁÓÉÌØÝÉË èÁÉÍ àÄÅÌÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/13437 Krasnik Moisei Lazarevich 1915 M Baranovichi ëÒÁÓÎÉË
íÏÉÓÅÊ ìÁÚÁÒÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/14091 Krenchitskii Itskakh Davydovich 1923 M Baranov Iakhovichi
ëÒÅÎÞÉÃËÉÊ éÃËÁÈ äÁ×ÙÄÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×
ñÈÏ×ÉÞÉ
K/14093 Krenchitskii Samuil Davydovich 1913 M Baranov Iakhovichi
ëÒÅÎÞÉÃËÉÊ óÁÍÕÉÌ äÁ×ÙÄÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×
ñÈÏ×ÉÞÉ
K/13789 Krepchitskii Itskakh Davydovich 1923 M Baranov Iakhovichi
ëÒÅÐÞÉÃËÉÊ éÃËÁÈ äÁ×ÙÄÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×
ñÈÏ×ÉÞÉ
K/13788 Krepchitskii samuil Davidovich 1913 M Baranov Iakhovichi
ëÒÅÐÞÉÃËÉÊ ÓÁÍÕÉÌ äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×
ñÈÏ×ÉÞÉ
K/14752 Kroshinskii Shulim Isakovich 1921 M Baranovichi Diatlov
ëÒÏÛÉÎÓËÉÊ ûÕÌÉÍ éÓÁËÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
äÑÔÌÏ×
K/14751 Kroshnits Liia Lipovna 1883 F Baranovichi Liubsh
ëÒÏÛÎÉà ìÉÑ
ìÉÐÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ ìÀÂÛ
K/14781 Kroshnits Minia Oiankel 1914 F Baranovichi Liubsh
ëÒÏÛÎÉÃ
íÉÎÑ ïÑÎËÅÌ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ ìÀÂÛ
K/14747 Kroshnits Mordukh Iankelevich 1915 M Baranovichi Liubsh
ëÒÏÛÎÉà íÏÒÄÕÈ ñÎËÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
ìÀÂÛ
K/15307 Kudevitskaia Sheima Shlemovna 1913 F BSSR Baranovichi
ëÕÄÅ×ÉÃËÁÑ ûÅÊÍÁ ûÌÅÍÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/16141 Kunitsa Khaim Moiseyevich 1922 M Baranovichskaia Slonin
ëÕÎÉÃÁ èÁÉÍ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
óÌÏÎÉÎ
K/15851 Kuperman Gesha Gershoshaevich 1910 M Baranovichskaia
Baranovichi ëÕÐÅÒÍÁÎ çÅÛÁ çÅÒÛÏÛÁÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/15905 Kuperman Rubin Eselevich 1889 M Baranovichskaia Baranovichi
ëÕÐÅÒÍÁÎ òÕÂÉÎ åÓÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/16814 Kuschinskii El'zer Sheyevich 1914 M Baranovichskaia
Baranovichi ëÕÝÉÎÓËÉÊ üÌØÚÅÒ ûÅÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/16819 Kuschinskii Izrail' Itselevich 1924 M Baranovichi
ëÕÝÉÎÓËÉÊ éÚÒÁÉÌØ éÃÅÌÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
K/16718 Kuts Iosif Tsalevich 1894 M Baranovichskaia Nesvich ëÕÔÓ
éÏÓÉÆ ãÁÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ îÅÓ×ÉÞ
K/4961 Kvintman Isaak L'vovich 1909 M BSSR Baranovichi
ë×ÉÎÔÍÁÎ
éÓÁÁË ìØ×Ï×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/782 Lanis Basia Tankhovna 1896 F Zhitomirskaia Baranovka ìÁÎÉÓ
âÁÓÑ ôÁÎÈÏ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
L/780 Lanis Mariia Sanevna 1923 F Zhitomirskaia Baranovka ìÁÎÉÓ
íÁÒÉÑ óÁÎÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
L/778 Lanis Sania Davidovich 1894 M Zhitomirskaia Baranovka
ìÁÎÉÓ
óÁÎÑ äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
L/507 Lanusvitskii Mikhail Iosifovich M BSSR Baranovichi
ìÁÎÕÓ×ÉÃËÉÊ íÉÈÁÉÌ éÏÓÉÆÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/857 Lapshina Esfir' Nukhimovna 1916 F BSSR Baranov Mir ìÁÐÛÉÎÁ
üÓÆÉÒØ îÕÈÉÍÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ× íÉÒ
L/1937 Levin Nudel' Gerkovich 1921 M BSSR Baranovich Novgorudok
ìÅ×ÉÎ
îÕÄÅÌØ çÅÒËÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
îÏ×ÇÏÒÕÄÏË
L/6790 Lifshits Pinkhos Aizikovich 1922 M Zap Belorussiia Baranovichi
Kletsk ìÉÆÛÉà ðÉÎÈÏÓ áÊÚÉËÏ×ÉÞ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ ëÌÅÃË
L/5593 Lindaveis Pinkos Berukhovich 1912 M USSR Baranovichi
ìÉÎÄÁ×ÅÊÓ ðÉÎËÏÓ âÅÒÕÈÏ×ÉÞ õóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/5594 Lindveis Reisa Ponausovna 1914 F USSR Baranovichi
ìÉÎÄ×ÅÊÓ
òÅÊÓÁ ðÏÎÁÕÓÏ×ÎÁ õóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/6095 Lisner El' Iosifovna 1916 M BSSR Baranovichi ìÉÓÎÅÒ
üÌØ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/6103 Lisner Ester Genokhurna 1916 F BSSR Baranovichi ìÉÓÎÅÒ
üÓÔÅÒ
çÅÎÏÈÕÒÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/5159 Livshits Dvoira Letovna 1903 F BSSR Baranovichi ìÉ×ÛÉÃ
ä×ÏÊÒÁ
ìÅÔÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/5153 Livshits Gersh Mendelevich 1892 M BSSR Baranovichi
ìÉ×ÛÉÃ
çÅÒÛ íÅÎÄÅÌÅ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/7640 Lurman Khaim Shmulovich 1919 M Baranovichi ìÕÒÍÁÎ
èÁÉÍ
ûÍÕÌÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/7638 Lurman Luba Nokhomovna 1912 F Baranovichi ìÕÒÍÁÎ
ìÕÂÁ
îÏÈÏÍÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/7637 Lurman Noyekh Shnovich 1912 M Baranovichi ìÕÒÍÁÎ
îÏÅÈ
ûÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
L/7643 Luskin Idel' Iovsovich 1922 M Diatlovo Baranovichi
ìÕÓËÉÎ
éÄÅÌØ éÏ×ÓÏ×ÉÞ äÑÔÌÏ×Ï âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/1269 Manster Khanda Izrailovna 1883 F Baranovichi íÁÎÓÔÅÒ
èÁÎÄÁ
éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/1915 Margerlender Shaia Iakovlevich 1892 M Baranovichsk Stolbtsy
íÁÒÇÅÒÌÅÎÄÅÒ ûÁÑ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË óÔÏÌÂÃÙ
M/2046 Margulis Polina Markovna 1913 F Novogrudok Baranovichi
íÁÒÇÕÌÉÓ ðÏÌÉÎÁ íÁÒËÏ×ÎÁ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/2995 Matlin Avraam 1906 M Zap Belorussiia Baranovichi
íÁÔÌÉÎ
á×ÒÁÁÍ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/3008 Matlovskii Moisei Nokhimovich 1920 M USSR Baranovichi
íÁÔÌÏ×ÓËÉÊ íÏÊÓÅÊ îÏÈÉÍÏ×ÉÞ õóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/3983 Melamed Moisha Usherovich 1894 M Zhitomirskaia Baranovka
íÅÌÁÍÅÄ íÏÊÛÁ õÛÅÒÏ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ËÁ
M/6681 Mikhailenko Mariia Isaakovna 1913 F BSSR Baranovichi
íÉÈÁÊÌÅÎËÏ íÁÒÉÑ éÓÁÁËÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/5625 Mil'shtein Efrail Shlemovich 1924 M Baranovicheskaia Nesvis'
íÉÌØÛÔÅÊÎ üÆÒÁÉÌ ûÌÅÍÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ îÅÓ×ÉÓØ
M/6336 Minuskin Abram Pinkhosovich 1914 M Baranovicheskaia
Novogrudok íÉÎÕÓËÉÎ áÂÒÁÍ ðÉÎÈÏÓÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
M/6337 Minuskina Dasha Isakovna 1926 F Baranovicheskaia Novogrudok
íÉÎÕÓËÉÎÁ äÁÛÁ éÓÁËÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
M/6345 Minuskina Khana Pinkhosovna 1913 F Baranovicheskaia
Novogrudok íÉÎÕÓËÉÎÁ èÁÎÁ ðÉÎÈÏÓÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
M/6340 Minuskina Miria Isakovna 1907 F Baranovicheskaia Diatlov
íÉÎÕÓËÉÎÁ íÉÒÑ éÓÁËÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ äÑÔÌÏ×
M/6339 Minuskina Rezhka Pinkhosovna 1907 F Baranovicheskaia
Novogrudok íÉÎÕÓËÉÎÁ òÅÖËÁ ðÉÎÈÏÓÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
M/5999 Miskii Abram Davidovich 1920 M Baranovichi íÉÓËÉÊ
áÂÒÁÍ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/5988 Miskii David Gershovich 1893 M Baranovichi íÉÓËÉÊ
äÁ×ÉÄ
çÅÒÛÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/6010 Miskin Abram Gdalevich 1910 M BSSR Baranovichi íÉÓËÉÎ
áÂÒÁÍ
çÄÁÌÅ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/3284 Mlakar Chita Abramovna 1922 F Baranovichsk Stolbtsy
íÌÁËÁÒ
þÉÔÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË óÔÏÌÂÃÙ
M/6890 Moiseyenko Raia Il'inichna 1915 F Baranovicheskaia
íÏÉÓÅÅÎËÏ òÁÑ éÌØÉÎÉÞÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ
M/7249 Moptsarzh Khami Iankelevich 1902 M Baranovichi
íÏÐÃÁÒÖ èÁÍÉ
ñÎËÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/1692 Morgenlender Shaia Isakovich 1892 M Baranovichev Minskaia
Stalup íÏÒÇÅÎÌÅÎÄÅÒ ûÁÑ éÓÁËÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅ× íÉÎÓËÁÑ óÔÁÌÕÐ
M/1739 Moroz Arkadii Stepanovich 1908 M Zap Belorussiia Baranovichi
íÏÒÏÚ áÒËÁÄÉÊ óÔÅÐÁÎÏ×ÉÞ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
M/8219 Movshovich Moisei Isakovich 1910 M USSR Baranovsk Diatlov
íÏ×ÛÏ×ÉÞ íÏÉÓÅÊ éÓÁËÏ×ÉÞ õóóò
âÁÒÁÎÏ×ÓË äÉÁÔÌÏ×
N/451 Nakhimson Khana Alterovna 1924 F Baranovichskaia Iv'yevskii
Lepnishki îÁÈÉÍÓÏÎ èÁÎÁ áÌÔÅÒÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ é×ØÅ×ÓËÉÊ ìÅÐÎÉÛËÉ
N/449 Nakhimson Raia Alterovna 1920 F Baranovichskaia Iv'yevskii
Lepnishki îÁÈÉÍÓÏÎ òÁÑ áÌÔÅÒÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ é×ØÅ×ÓËÉÊ ìÅÐÎÉÛËÉ
N/481 Nakhmanovich Izrail' Khamelevich 1908 M Minskaia Baranovichskii
Stalup îÁÈÍÁÎÏ×ÉÞ éÚÒÁÉÌØ èÁÍÅÌÅ×ÉÞ
íÉÎÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÉÊ óÔÁÌÕÐ
N/1217 Nentsel' Rubin Mordukhovich 1922 M BSSR Baranovichi
îÅÎÃÅÌØ
òÕÂÉÎ íÏÒÄÕÈÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
N/1206 Nentsel' Veivakh Mordukhovich 1919 M BSSR Baranovichi
îÅÎÃÅÌØ
÷ÅÊ×ÁÈ íÏÒÄÕÈÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
N/1252 Nesvizhskii Mozm' Izrailevich 1913 M Baranovichi
îÅÓ×ÉÖÓËÉÊ
íÏÚÍØ éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
N/1251 Nesvizhskii Zelik Izrailevich 1919 M Baranovichi
îÅÓ×ÉÖÓËÉÊ
úÅÌÉË éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
N/2378 Nidel Naum Iosifovich 1900 M Zap Belorussiia Baranovich
îÉÄÅÌ
îÁÕÍ éÏÓÉÆÏ×ÉÞ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
O/25 Obilevich Izrail' Itskovich 1921 M Baranovichskaia Iv'yevskii
Lepnishki ïÂÉÌÅ×ÉÞ éÚÒÁÉÌØ éÃËÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ é×ØÅ×ÓËÉÊ ìÅÐÎÉÛËÉ
O/717 Olikzakshtein Iosif Mov 1910 M Baranovskaia Nivits
ïÌÉËÚÁËÛÔÅÊÎ éÏÓÉÆ íÏ× âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ
îÉ×ÉÃ
P/4324 Paluba Abram Zel'monovich 1916 M Zap BSSR Baranovichi
ðÁÌÕÂÁ
áÂÒÁÍ úÅÌØÍÏÎÏ×ÉÞ úÁÐ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/4489 Papernaia Eidlia Nuseyevna 1915 F Baranovichskaia Nesvizh
ðÁÐÅÒÎÁÑ üÊÄÌÑ îÕÓÅÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÅÓ×ÉÖ
P/4176 Paver Meyer Abramovich 1910 M BSSR Baranovichi ðÁ×ÅÒ
íÅÅÒ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/5193 Peker Raia Elevna 1904 F Zhitomirskaia Baranovskii Baranovka
ðÅËÅÒ òÁÑ åÌÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÓËÉÊ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
P/5436 Penchuk Iosif Evnovich 1924 M Baranovicheskaia Liakhovicheskii
Liakhovichi ðÅÎÞÕË éÏÓÉÆ å×ÎÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ ìÑÈÏ×ÉÞÅÓËÉÊ ìÑÈÏ×ÉÞÉ
P/5694 Perel'shtein Sh Iudelevich 1895 M BSSR Baranovichskaia
Baranovichi ðÅÒÅÌØÛÔÅÊÎ û àÄÅÌÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/5683 Perel'shtein Tamara Itmanovna 1923 F BSSR Baranovichi
Baranovichi ðÅÒÅÌØÛÔÅÊÎ ôÁÍÁÒÁ éÔÍÁÎÏ×ÎÁ
âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/501 Petroman Mikhail 1910 F Baranovichskaia BSSR Baranovichi
ðÅÔÒÏÍÁÎ íÉÈÁÉÌ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/6257 Pil'man Riva Samoilovna 1917 F Zapadnaia Belorussiia
Baranovichi ðÉÌØÍÁÎ òÉ×Á óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ
úÁÐÁÄÎÁÑ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/688 Pil'man Sofiia Isaakovna 1904 F Zap BSSR Baranovichi
ðÉÌØÍÁÎ
óÏÆÉÑ éÓÁÁËÏ×ÎÁ úÁÐ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/1816 Pinchanskii Mordukh Aronovich 1911 M Baranovskaia
Novaia-Mysh' ðÉÎÞÁÎÓËÉÊ íÏÒÄÕÈ áÒÏÎÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ îÏ×ÁÑ-íÙÛØ
P/1725 Pinchuk Khaia Mendelevna 1920 F Baranovichskaia Novomysh
ðÉÎÞÕË èÁÑ íÅÎÄÅÌÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÏ×ÏÍÙÛ
P/6238 Pinkhasik Feiga Itskovna F USSR Zap Ukraina Baranovichi
ðÉÎÈÁÓÉË æÅÊÇÁ éÃËÏ×ÎÁ õóóò úÁÐ
õËÒÁÉÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/1433 Poliachek Gersh-Leib El'yevich 1913 M Zap Ukraina Baranovichi
ðÏÌÑÞÅË çÅÒÛ-ìÅÊ üÌØÅ×ÉÞ úÁÐ õËÒÁÉÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/1296 Poliachik Ruvim Khaimovich 1895 M Baranovichi ðÏÌÑÞÉË
òÕ×ÉÍ
èÁÊÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/1319 Polonskii Moli 1920 M Baranovichi ðÏÌÏÎÓËÉÊ
íÏÌÉ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/2450 Polsus Liuba Isakovna 1901 F Baranovichskaia Kletskii Kletsk
ðÏÌÓÕÓ ìÀÂÁ éÓÁËÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
ëÌÅÃËÉÊ ëÌÅÃË
P/957 Postan Mira Iakovlevna 1920 F Baranovichskaia Baranovichi
ðÏÓÔÁÎ íÉÒÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/3549 Prushakskaia Mariia Mikhailovna 1913 F Baranovichi
ðÒÕÛÁËÓËÁÑ íÁÒÉÑ íÉÈÁÉÌÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
P/4043 Pshitik Mariia Davydovna 1911 F Baranovichskaia Slonim
ðÛÉÔÉË
íÁÒÉÑ äÁ×ÙÄÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ óÌÏÎÉÍ
R/1812 Rabinovich Khasna Mordukhovna 1912 F BSSR Baranovichi
òÁÂÉÎÏ×ÉÞ èÁÓÎÁ íÏÒÄÕÈÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/1554 Rabinovich Nison Aizikovich 1907 M BSSR Baranovichi
òÁÂÉÎÏ×ÉÞ
îÉÓÏÎ áÊÚÉËÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/936 Raitraiberg Kh Iosifovich 1922 M BSSR Baranovsk
òÁÊÔÒÁÊÂÅÒÇ è
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÓË
R/334 Razhevskii Khaim Moiseyevich 1922 M Baranovichi
òÁÖÅ×ÓËÉÊ
èÁÉÍ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/3629 Reiser Aron Leibovich 1922 M Baranovichskaia Stolbtsovskii
Stolbtsy òÅÊÓÅÒ áÒÏÎ ìÅÊÂÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ óÔÏÌÂÃÏ×ÓËÉÊ óÔÏÌÂÃÙ
R/3633 Reiser Rafail Leibovich 1920 M Baranovichskaia Stolbtsovskii
Stolbtsy òÅÊÓÅÒ òÁÆÁÉÌ ìÅÊÂÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ óÔÏÌÂÃÏ×ÓËÉÊ óÔÏÌÂÃÙ
R/2993 Reznik Liza Mikhailovna 1915 F Baranovichskaia Novo-El'nia
òÅÚÎÉË ìÉÚÁ íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÏ×Ï-åÌØÎÑ
R/3019 Reznik Mera Mikhailovna 1913 F Baranovichskaia Novo-El'nia
òÅÚÎÉË íÅÒÁ íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÏ×Ï-åÌØÎÑ
R/3451 Reznik Shlema Girshevich 1895 M Baranovichskaia Novo-El'nia
òÅÚÎÉË ûÌÅÍÁ çÉÒÛÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÏ×Ï-åÌØÎÑ
R/3122 Reznik Vol'f Shmulevich 1915 M Baranovichskaia òÅÚÎÉË
÷ÏÌØÆ
ûÍÕÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
R/4430 Riskina Mira Kuz'minichna 1900 F Irivinsk Baranovichi
òÉÓËÉÎÁ
íÉÒÁ ëÕÚØÍÉÎÉÞÎÁ éÒÉ×ÉÎÓË âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/8595 Rogovin Natan Lazarevich 1902 M Baranovichskaia Maty
òÏÇÏ×ÉÎ
îÁÔÁÎ ìÁÚÁÒÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ íÁÔÙ
R/8592 Rogovina Raisa Markovna 1905 F Baranovichskaia Maty
òÏÇÏ×ÉÎÁ
òÁÉÓÁ íÁÒËÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ íÁÔÙ
R/6483 Rol'nik Abram Gershevich 1905 M Baranovichskaia Baranovichi
òÏÌØÎÉË áÂÒÁÍ çÅÒÛÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/4966 Rozhanskii Abram Mikhailovich 1921 M Baranovichskaia
Novo-El'nia òÏÖÁÎÓËÉÊ áÂÒÁÍ íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ îÏ×Ï-åÌØÎÑ
R/4974 Rozhanskii Iankel' Mikhailovich 1923 M Baranovichskaia
Novo-El'nia òÏÖÁÎÓËÉÊ ñÎËÅÌØ íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ îÏ×Ï-åÌØÎÑ
R/7572 Rudberg Fania Faivelevna 1898 F Baranovichskaia Ivenets
òÕÄÂÅÒÇ æÁÎÑ æÁÊ×ÅÌÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
é×ÅÎÅÃ
R/7579 Rudberg Moisei Borisovich 1895 M Baranovichskaia Ivenets
òÕÄÂÅÒÇ íÏÉÓÅÊ âÏÒÉÓÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ é×ÅÎÅÃ
R/7593 Rudenkov Beniamin Solomonovich 1920 M BSSR Baranovichi
òÕÄÅÎËÏ× âÅÎÉÁÍÉÎ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/7594 Rudenkov Iokhel' Solomonovich 1924 M BSSR Baranovichi
òÕÄÅÎËÏ× éÏÈÅÌØ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/8125 Rushiiskaia Khaia Leizerovna 1914 F BSSR Baranovichi
òÕÛÉÊÓËÁÑ èÁÑ ìÅÊÚÅÒÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
R/5015 Rzhepka Eikhan Iakovlevich 1921 M Baranovichskaia Slonskoi Slon
òÖÅÐËÁ üÊÈÁÎ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
óÌÏÎÓËÏÊ óÌÏÎ
S/283 Sadikov Mortko Mendelevich 1896 M Barancha óÁÄÉËÏ×
íÏÒÔËÏ
íÅÎÄÅÌÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÞÁ
S/285 Sadikova Brana Iosifovna 1911 F Barancha óÁÄÉËÏ×Á
âÒÁÎÁ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÞÁ
S/348 Samsonova Lieba Antonovna 1895 F Baranovichskaia BSSR
Baranovichi óÁÍÓÏÎÏ×Á ìÉÅÂÁ áÎÔÏÎÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/1865 Serevskaia Fruma Samsonovna 1916 F Zap BSSR Baranovich
Baranovich óÅÒÅ×ÓËÁÑ æÒÕÍÁ óÁÍÓÏÎÏ×ÎÁ úÁÐ
âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
SH/353 Shanfel'd Sof'ia Khaimovna 1917 F Zap Belorussiia Baranovskaia
Skov ûÁÎÆÅÌØÄ óÏÆØÑ èÁÉÍÏ×ÎÁ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ óËÏ×
SH/975 Shapero Roza Abramovna 1912 F Baranovichi Diatlova Diatlova
ûÁÐÅÒÏ òÏÚÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
äÑÔÌÏ×Á äÑÔÌÏ×Á
SH/1876 Shats Shoslik Naftulevich 1922 M USSR Dubinskaia Dubinskii
Baranovichi ûÁà ûÏÓÌÉË îÁÆÔÕÌÅ×ÉÞ õóóò
äÕÂÉÎÓËÁÑ äÕÂÉÎÓËÉÊ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/7409 Sheikhet Berta Iakovlevna 1901 F Baranovichskaia Shchuchen
ûÅÊÈÅÔ âÅÒÔÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
ýÕÞÅÎ
SH/7415 Sheikhet Izrail' Moiseyevich 1925 M Baranovskaia Shchuchen
ûÅÊÈÅÔ éÚÒÁÉÌØ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ
ýÕÞÅÎ
SH/7429 Sheikhet Khasia Moiseyevna 1923 F Baranov Shchuchen
ûÅÊÈÅÔ
èÁÓÑ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ× ýÕÞÅÎ
SH/7419 Sheikhet Moisei Izrailevich 1894 M Baranovichskaia Shchuchen
ûÅÊÈÅÔ íÏÉÓÅÊ éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ ýÕÞÅÎ
SH/3445 Shemovskaia AnnaKhasia Volfovna 1913 F Baranovicheskaia
Baranovichi ûÅÍÏ×ÓËÁÑ áÎÎÁèÁÓÑ ÷ÏÌÆÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/3206 Shenitskii Rafail Borukhovich 1920 M Baranovichskaia
Baranovichi ûÅÎÉÃËÉÊ òÁÆÁÉÌ âÏÒÕÈÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/4706 Shif Nison Moiseyevich 1909 M BSSR Baranovichi ûÉÆ
îÉÓÏÎ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/4943 Shiian David Khaimovich 1903 M Zhitomirskaia Baranovka
ûÉÑÎ
äÁ×ÉÄ èÁÊÍÏ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/4944 Shiian Eiga Davidovna 1874 F Zhitomirskaia Baranovka ûÉÑÎ
üÊÇÁ äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/4941 Shiian Ulia Mendelevna 1910 F Zhitomirskaia Baranovka
ûÉÑÎ
õÌÑ íÅÎÄÅÌÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/4942 Shiian Ulia Mendelevna 1910 F Zhitomirskaia Baranovskii
Baranovka ûÉÑÎ õÌÑ íÅÎÄÅÌÅ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÓËÉÊ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/4918 Shikhmakher Moisei Shlemovich 1903 M Zhitomirskaia Baranovsk
ûÉÈÍÁÈÅÒ íÏÊÓÅÊ ûÌÅÍÏ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÓË
SH/4923 Shikhmakher Moisei Shlemovich 1919 M Zhitomirskaia Baranovsk
Baranovka ûÉÈÍÁÈÅÒ íÏÊÓÅÊ ûÌÅÍÏ×ÉÞ
öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÓË âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/4326 Shimchenia Valentina Romanovna 1914 F BSSR Baranovichsk
Pukhovich ûÉÍÞÅÎÑ ÷ÁÌÅÎÔÉÎÁ òÏÍÁÎÏ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË ðÕÈÏ×ÉÞ
SH/5896 Shkliar Abram Shevel'yevich 1923 M Baranovichskaia
Baranovichi ûËÌÑÒ áÂÒÁÍ ûÅ×ÅÌØÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/5914 Shkliar Issak Iusilevich 1924 M BSSR Baranovichi ûËÌÑÒ
éÓÓÁË
àÓÉÌÅ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/5865 Shkliar Khana Shevel'yevna 1920 F Baranovichskaia
baranovichi ûËÌÑÒ èÁÎÁ ûÅ×ÅÌØÅ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ ÂÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/5922 Shkliar Sonia Vol'fovna 1923 F Baranovichskaia Novomysh
ûËÌÑÒ óÏÎÑ ÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÏ×ÏÍÙÛ
SH/5851 Shkurnik Khaia Moiseyevna 1915 F Vinnitskaia Baranovka
ûËÕÒÎÉË èÁÑ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ ÷ÉÎÎÉÃËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/5848 Shkurnik Moisei Iankelevich 1915 M Vinnitskaia Baranovka
ûËÕÒÎÉË íÏÉÓÅÊ ñÎËÅÌÅ×ÉÞ ÷ÉÎÎÉÃËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/6323 Shlafman Dora Isakovna 1892 F Zhitomirskaia Baranovskii
Baranovka ûÌÁÆÍÁÎ äÏÒÁ éÓÁËÏ×ÎÁ
öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÓËÉÊ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
SH/5058 Shol'man Sonia Lazarevna 1901 F Baranovichi ûÏÌØÍÁÎ
óÏÎÑ
ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/5050 Sholomovich Bonia Mikhel's 1908 M BSSR Baranovich
ûÏÌÏÍÏ×ÉÞ
âÏÎÑ íÉÈÅÌØÓ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
SH/8485 Shpigel'glas Khaskel' Mailin 1921 M BSSR Baranovichi
ûÐÉÇÅÌØÇÌÁÓ èÁÓËÅÌØ íÁÊÌÉÎ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/9537 Shtern Shmul' Izraelevich 1922 M Baranovichskaia Radun'skii
Radun' ûÔÅÒÎ ûÍÕÌØ éÚÒÁÅÌÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ òÁÄÕÎØÓËÉÊ òÁÄÕÎØ
SH/9552 Shtetbel' Boris Aiiukovich 1907 M Baranov Ivanets
ûÔÅÔÂÅÌØ
âÏÒÉÓ áÊÀËÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ× é×ÁÎÅÃ
SH/9814 Shtraubaum Khanna Mirovna 1907 F BSSR Baranovichi
ûÔÒÁÕÂÁÕÍ
èÁÎÎÁ íÉÒÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/10170 Shumroi Aron Nusenovich 1914 M Baranovichskaia Ozarkul
ûÕÍÒÏÊ áÒÏÎ îÕÓÅÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
ïÚÁÒËÕÌ
SH/10909 Shuster Aron Isakovich 1921 M Baranovichskaia Baranovichi
ûÕÓÔÅÒ áÒÏÎ éÓÁËÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/10938 Shuster Isak Mikhailovich 1892 M Baranovichesk Baranovichi
ûÕÓÔÅÒ éÓÁË íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓË
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/10822 Shuster Khana Gilelevna 1898 F Baranovichskaia Baranovichi
ûÕÓÔÅÒ èÁÎÁ çÉÌÅÌÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/10781 Shuster Rakhil' Isakovna 1924 F Baranovichskaia Baranovichi
ûÕÓÔÅÒ òÁÈÉÌØ éÓÁËÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/11162 Shustrova Fania Ivanovna 12Ì F Baranovich
ûÕÓÔÒÏ×Á æÁÎÑ
é×ÁÎÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
SH/10878 Shustrova Fania Ivanovsk 12Ì M Baranovichi
ûÕÓÔÒÏ×Á æÁÎÑ
é×ÁÎÏ×ÓË âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
SH/2426 Shvarts-Nakhmanovich Sarra Abramovna 1909 F Baranovichev
Minskaia Stalup û×ÁÒÃ-îÁÈÍÁÎÏ×ÉÞ óÁÒÒÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅ× íÉÎÓËÁÑ
óÔÁÌÕÐ
S/2779 Sinel'nikova Zinaida Grigor'yevna 1911 F Baranovichskaia
Kol'chitsy óÉÎÅÌØÎÉËÏ×Á úÉÎÁÉÄÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ ëÏÌØÞÉÃÙ
S/2522 Siniavskii Leva Isakovich 1916 M BSSR Baranovichi
óÉÎÑ×ÓËÉÊ
ìÅ×Á éÓÁËÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/3756 Slutskii Mordukh Solomonovich 1905 M Baranovichi
óÌÕÃËÉÊ
íÏÒÄÕÈ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/4075 Smoliar Khuna Davidovich 1904 M Zhitomirskaia Baranovka
óÍÏÌÑÒ èÕÎÁ äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ËÁ
S/4065 Smoliar Polia Davidovna 1909 F Zhitomirskaia Baranovka
óÍÏÌÑÒ
ðÏÌÑ äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ öÉÔÏÍÉÒÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ËÁ
S/5505 Sokhachevskii Shaia Itskovich 1916 M Baranovichi
óÏÈÁÞÅ×ÓËÉÊ ûÁÑ éÃËÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/4843 Solodukh Iosif Abramovich 1912 M BSSR Baranovichi
óÏÌÏÄÕÈ
éÏÓÉÆ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/8079 Solodukha Liubov' Leizerovna 30Ì F Baranov Ivevskii Iv'ye
óÏÌÏÄÕÈÁ ìÀÂÏ×Ø ìÅÊÚÅÒÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×
é×Å×ÓËÉÊ é×ØÅ
S/4855 Solov'yeva Khaia Mordukhovna 1919 F Baranovichsk Nevezhsk
óÏÌÏ×ØÅ×Á èÁÑ íÏÒÄÕÈÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓË
îÅ×ÅÖÓË
S/4860 Solov'yeva Nelia Adamovna 1896 F Baranovichskaia BSSR
Baranovichi óÏÌÏ×ØÅ×Á îÅÌÑ áÄÁÍÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/6503 Stal'bera Mor Tevelevich 1897 M Mirzav Karachinsk Baranovich
óÔÁÌØÂÅÒÁ íÏÒ ôÅ×ÅÌÅ×ÉÞ íÉÒÚÁ×
ëÁÒÁÞÉÎÓË âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
S/6505 Stal'bera Nataliia Abramovna 1880 F Mizrav Karachinsk
Baranovich óÔÁÌØÂÅÒÁ îÁÔÁÌÉÑ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
íÉÚÒÁ× ëÁÒÁÞÉÎÓË âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
S/6506 Stal'bera Sabina Shesvevna 1878 F Mizrav Karachinsk Baranovich
óÔÁÌØÂÅÒÁ óÁÂÉÎÁ ûÅÓ×Å×ÎÁ íÉÚÒÁ×
ëÁÒÁÞÉÎÓË âÁÒÁÎÏ×ÉÞ
S/6509 Stal'berg Mar Tevelovich 1874 M Mirzolevsk Baransov
óÔÁÌØÂÅÒÇ
íÁÒ ôÅ×ÅÌÏ×ÉÞ íÉÒÚÏÌÅ×ÓË âÁÒÁÎÓÏ×
S/6513 Stal'berg S Shlemovna 1878 F Baranovichi óÔÁÌØÂÅÒÇ
ó
ûÌÅÍÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/6510 Stal'bern Sara Shensievna 1878 F Mirzovi Baransov
óÔÁÌØÂÅÒÎ
óÁÒÁ ûÅÎÓÉÅ×ÎÁ íÉÒÚÏ×É âÁÒÁÎÓÏ×
S/6362 Starosvetskii Shloikh Beniiakinovich 1915 M Baranovichiskaia
Kuletskin óÔÁÒÏÓ×ÅÃËÉÊ ûÌÏÉÈ âÅÎÉÑËÉÎÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉÓËÁÑ ëÕÌÅÃËÉÎ
S/6858 Stoliner Anna Naumovna 1916 F Orlovskaia Baranov
óÔÏÌÉÎÅÒ
áÎÎÁ îÁÕÍÏ×ÎÁ ïÒÌÏ×ÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×
S/6789 Storik Boris Aleks 1904 M Baranov Lida óÔÏÒÉË âÏÒÉÓ
áÌÅËÓ
âÁÒÁÎÏ× ìÉÄÁ
S/7502 Sudokerskii Iakov Timofeyevich 1900 M Baranovichskaia
Nesvinskii Nesvins óÕÄÏËÅÒÓËÉÊ ñËÏ× ôÉÍÏÆÅÅ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
îÅÓ×ÉÎÓËÉÊ îÅÓ×ÉÎÓ
S/7394 Surgal Abram Iakubovich 1901 M BSSR Baranovichi óÕÒÇÁÌ
áÂÒÁÍ
ñËÕÂÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/7393 Surgal Iosif Iakubovich 1912 M BSSR Baranovichi óÕÒÇÁÌ
éÏÓÉÆ
ñËÕÂÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
S/7395 Surgal Simon Iakubovich 1905 M BSSR Baranovichi óÕÒÇÁÌ
óÉÍÏÎ
ñËÕÂÏ×ÉÞ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
T/372 Tal'kovskii Isak Iulevich 1924 M BSSR Baranovichi Slonin
ôÁÌØËÏ×ÓËÉÊ éÓÁË àÌÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ óÌÏÎÉÎ
T/2228 Tishkova Antonina Ivanovna 1914 F Baranovicheskaia Lesnaia
ôÉÛËÏ×Á áÎÔÏÎÉÎÁ é×ÁÎÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÅÓËÁÑ ìÅÓÎÁÑ
U/313 Umanskii Movchi Abramovich 1911 M Baranovskaia Bitenskii
õÍÁÎÓËÉÊ íÏ×ÞÉ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ
âÉÔÅÎÓËÉÊ
U/73 Uzar Sofa Kalmanovna 1919 F Baranovich Novorud õÚÁÒ óÏÆÁ
ëÁÌÍÁÎÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ îÏ×ÏÒÕÄ
V/2636 Vail' Anna Markovna 1901 F BSSR Baranovichi ÷ÁÊÌØ
áÎÎÁ
íÁÒËÏ×ÎÁ âóóò âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
V/1180 Vegner Gershl Pavlovich 1921 M Zap. Ukraina Baranovich.
Baranovichi ÷ÅÇÎÅÒ çÅÒÛÌ ðÁ×ÌÏ×ÉÞ úÁÐ.
õËÒÁÉÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞ. âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
V/1120 Ventinskii Kolia Samsonovich 1916 M BSSR, Baranovichskaia
Baranovichi ÷ÅÎÔÉÎÓËÉÊ ëÏÌÑ óÁÍÓÏÎÏ×ÉÞ
âóóò, âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
V/1134 Ventsianovskii Itsko-el Abramovich 1912 M Baranovichskaia
Novogrudok ÷ÅÎÃÉÁÎÏ×ÓËÉÊ éÃËÏ-ÜÌ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ îÏ×ÏÇÒÕÄÏË
V/4490 Vishnia Abram Iudelevich 1923 M BSSR, Baranovichskaia
Baranovichi ÷ÉÛÎÑ áÂÒÁÍ àÄÅÌÅ×ÉÞ âóóò,
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
V/6070 Vol'fson Veniamin Solomonovich 1925 M BSSR Baranovichi
÷ÏÌØÆÓÏÎ ÷ÅÎÉÁÍÉÎ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
V/6414 Vozotinskii Freiko Avrumovich 1908 M Baranovichi
÷ÏÚÏÔÉÎÓËÉÊ æÒÅÊËÏ á×ÒÕÍÏ×ÉÞ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
V/6956 Vrubel' Liudviga Danilova 1914 F BSSR Slonima Baranovich Slonim
÷ÒÕÂÅÌØ ìÀÄ×ÉÇÁ äÁÎÉÌÏ×Á âóóò óÌÏÎÉÍÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞ óÌÏÎÉÍ
Z/120 Zabava Ekaterina Ivanovna 1906 F Baranovichi úÁÂÁ×Á
åËÁÔÅÒÉÎÁ é×ÁÎÏ×ÎÁ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
Z/1447 Zatenenskaia Rokhlia Garkhovna 1909 F Baranovichi
úÁÔÅÎÅÎÓËÁÑ òÏÈÌÑ çÁÒÈÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
Z/2514 Zel'man Abram Lazarevich 1912 M Baranovichi úÅÌØÍÁÎ
áÂÒÁÍ
ìÁÚÁÒÅ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
J/299 Zhiriptskii Izrail' 1924 M Baranovichik öÉÒÉÐÃËÉÊ
éÚÒÁÉÌØ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉË
J/668 Zhivitskaia Nadezhda Ivanovna 1891 F Baranovskaia Likhvis
öÉ×ÉÔÓËÁÑ îÁÄÅÖÄÁ é×ÁÎÏ×ÎÁ
âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ ìÉÈ×ÉÓ
J/669 Zhivitskii Ivan Is 1880 M Baranovskaia Likhovna
öÉ×ÉÔÓËÉÊ é×ÁÎ
éÓ âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ ìÉÈÏ×ÎÁ
J/670 Zhivitskii Vit Ivanov 1924 M Baranovskaia Likhovis
öÉ×ÉÔÓËÉÊ
÷ÉÔ é×ÁÎÏ× âÁÒÁÎÏ×ÓËÁÑ ìÉÈÏ×ÉÓ
J/543 Zhukhovitskaia Gata Iukelevna 1901 F BSSR Baranovichi
öÕÈÏ×ÉÃËÁÑ çÁÔÁ àËÅÌÅ×ÎÁ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
J/546 Zhukhovitskii Aron Iudeleyevich 1893 M BSSR Baranovichi
öÕÈÏ×ÉÃËÉÊ áÒÏÎ àÄÅÌÅÅ×ÉÞ âóóò
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
Z/2948 Zigel'berg Moisei Itskovich 1907 M Pol'sha Baranovichi
úÉÇÅÌØÂÅÒÇ íÏÉÓÅÊ éÃËÏ×ÉÞ ðÏÌØÛÁ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
Z/3001 Zil'berberg Leia Izakovna 1911 F Zap Belorusiia Baranovichi
úÉÌØÂÅÒÂÅÒÇ ìÅÑ éÚÁËÏ×ÎÁ úÁÐ
âÅÌÏÒÕÓÉÑ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
Z/3673 Zinger Pinkhus Aronovich 1923 M USSR Rovenskii Baranovichi
úÉÎÇÅÒ ðÉÎÈÕÓ áÒÏÎÏ×ÉÞ õóóò òÏ×ÅÎÓËÉÊ
âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ
Z/4038 Zliner Iasha Iosifovich 1932 M Baranovichi úÌÉÎÅÒ
ñÛÁ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ âÁÒÁÎÏ×ÉÞÉ