eilatgordinlevitan.com
Grodno Home Page
GRODNO - Jewish Refugees in Tashkent

Search Card File of Jewish Refugees in Tashkent
53 Matches for Grodno
For more information on each go to;
http://resources.ushmm.org/uzbekrefugees/name_list.php?IRMIS__FAMILYA_TRANSLIT=&IRMIS__IMIYA_

TRANSLIT=&IRMIS__OTCHESTVO_TRANSLIT=&IRMIS__GODROJDENUYA=&IRMIS__PLACE=grodno
Family Name: Given Name: Patronymic: Year: Place:
Grodno
Image Family Given Patronymic Year Sex Oblast Rayon Gorod Family
Given Patronymic Oblast Rayon Gorod
A/853 Abramovich Abram Leibovich 1900 M Chernigovskaia Grodno
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ áÂÒÁÍ ìÅÊÂÏ×ÉÞ þÅÒÎÉÇÏ×ÓËÁÑ
çÒÏÄÎÏ
A/1173 Abramovich Feiga Samuilovna 1884 F Chernigovskaia Grodno
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ æÅÊÇÁ óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ
þÅÒÎÉÇÏ×ÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
A/1143 Abramovich Khaia Abramovna 1916 F Chernigovsk Grodno
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ èÁÑ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ þÅÒÎÉÇÏ×ÓË
çÒÏÄÎÏ
A/1638 Ager Adelia Ivanovna 1918 F Grodno áÇÅÒ áÄÅÌÑ
é×ÁÎÏ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
A/3927 Aizel' Bella Einovna 1902 F Chernigovskaia Grodno áÊÚÅÌØ
âÅÌÌÁ üÊÎÏ×ÎÁ þÅÒÎÉÇÏ×ÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
A/3721 Aizel' Izrail L'vovich 1902 M Chernigovskaia Grodno
áÊÚÅÌØ
éÚÒÁÉÌ ìØ×Ï×ÉÞ þÅÒÎÉÇÏ×ÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
B/2284 Borman Beniamin Kadishevich 1923 M Grodno âÏÒÍÁÎ
âÅÎÉÁÍÉÎ
ëÁÄÉÛÅ×ÉÞ çÒÏÄÎÏ
B/12703 Burnovskaia Roza P. 1914 F Grodno âÕÒÎÏ×ÓËÁÑ
òÏÚÁ ð. çÒÏÄÎÏ
E/62 Elin Iosif Moiseyevich 1883 F Bssr Grodno åÌÉÎ éÏÓÉÆ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ
âÓÓÒ çÒÏÄÎÏ
EY/1117 Epshtein Leonid Abramovich M BSSR Grodno üÐÛÔÅÊÎ
ìÅÏÎÉÄ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò çÒÏÄÎÏ
F/3680 Fishkina Sofiia Abramovna 39Ì F Grodno æÉÛËÉÎÁ
óÏÆÉÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
F/6604 Frolova Raisa Borisovna 18 F Grodno æÒÏÌÏ×Á
òÁÉÓÁ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ
çÒÏÄÎÏ
G/2334 Gekht Izrail Matkhovich 1902 M Zap. Belorussiia Grodno
çÅÈÔ
éÚÒÁÉÌ íÁÔÈÏ×ÉÞ úÁÐ. âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ
çÒÏÄÎÏ
G/3048 Glikman Bluma Moiseyevich 1922 M Grodno çÌÉËÍÁÎ
âÌÕÍÁ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ çÒÏÄÎÏ
G/7281 Gol'dberg Elena Stanislavna 1922 F Pol'sha Grodno
çÏÌØÄÂÅÒÇ
åÌÅÎÁ óÔÁÎÉÓÌÁ×ÎÁ ðÏÌØÛÁ çÒÏÄÎÏ
G/11496 Grimeng Mikhail Iosifovich 1890 M Zap bel Grodno
çÒÉÍÅÎÇ
íÉÈÁÉÌ éÏÓÉÆÏ×ÉÞ úÁÐ ÂÅÌ çÒÏÄÎÏ
G/14460 Gurvich Sara Moiseyevna 1913 F Grodno çÕÒ×ÉÞ óÁÒÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
I/810 Issikson Dora T 1904 F Belostokskaia Grodno éÓÓÉËÓÏÎ
äÏÒÁ ô
âÅÌÏÓÔÏËÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
I/1242 Itsikson Dora Tebel 1904 F Belostok Grodno éÃÉËÓÏÎ
äÏÒÁ ôÅÂÅÌ
âÅÌÏÓÔÏË çÒÏÄÎÏ
K/2298 Kaplan Iuda Samuilovich 1901 M BSSR Belostokskii Grodno
ëÁÐÌÁÎ
àÄÁ óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ âóóò âÅÌÏÓÔÏËÓËÉÊ
çÒÏÄÎÏ
H/277 Khavina Dora Isaakovna 1919 F BSSR Grodno èÁ×ÉÎÁ äÏÒÁ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ
K/12108 Kosover Nakhmen Davidovich 1903 M BSSR Grodno ëÏÓÏ×ÅÒ
îÁÈÍÅÎ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âóóò çÒÏÄÎÏ
K/13256 Kraudzel' Nukhim Aronovich 1920 M BSSR Grodno
ëÒÁÕÄÚÅÌØ
îÕÈÉÍ áÒÏÎÏ×ÉÞ âóóò çÒÏÄÎÏ
K/14181 Krivitskaia Polina Isaakolvna 1902 F Grodno
ëÒÉ×ÉÃËÁÑ
ðÏÌÉÎÁ éÓÁÁËÏÌ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
L/2925 Leibynberg Toivyl Leibovich 1900 M Grodno
ìÅÊÂÙÎÂÅÒÇ ôÏÊ×ÙÌ
ìÅÊÂÏ×ÉÞ çÒÏÄÎÏ
L/3266 Leinova Elina Borisovna 1918 F BSSR Grodno ìÅÊÎÏ×Á
üÌÉÎÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ
L/2147 Levina Basia Iankelevna 1912 F USSR Grodno ìÅ×ÉÎÁ
âÁÓÑ
ñÎËÅÌÅ×ÎÁ õóóò çÒÏÄÎÏ
L/2117 Levina Basia Ziskivna 1910 F Zap Belorussiia Grodno
ìÅ×ÉÎÁ
âÁÓÑ úÉÓËÉ×ÎÁ úÁÐ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ çÒÏÄÎÏ
M/806 Malets Rafail Davidovich 1914 M Grodno íÁÌÅÃ
òÁÆÁÉÌ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ çÒÏÄÎÏ
M/6901 Moiseyev Isaak Andreyevich 1923 M Belokstokskaia Grodno
íÏÊÓÅÅ× éÓÁÁË áÎÄÒÅÅ×ÉÞ âÅÌÏËÓÔÏËÓËÁÑ
çÒÏÄÎÏ
M/7487 Moizenkova Sonia Samuilovna 1915 F BSSR Belostokskaia Grodno
íÏÉÚÅÎËÏ×Á óÏÎÑ óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ âóóò
âÅÌÏÓÔÏËÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
P/478 Petreiko Matil'da Geishelovna 1914 F Belostokskaia Grodno
ðÅÔÒÅÊËÏ íÁÔÉÌØÄÁ çÅÊÛÅÌÏ×ÎÁ
âÅÌÏÓÔÏËÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
P/3881 Pudlovskaia Iuzifa Andreyevna 1904 F Belostokskaia Grodno
ðÕÄÌÏ×ÓËÁÑ àÚÉÆÁ áÎÄÒÅÅ×ÎÁ
âÅÌÏÓÔÏËÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
S/1495 Segil Sheina Solomonovna 1919 F Grodno óÅÇÉÌ ûÅÊÎÁ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
S/1669 Semenovich Liubov' Abramovna 1911 F BSSR Grodno
óÅÍÅÎÏ×ÉÞ
ìÀÂÏ×Ø áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ
SH/1597 Sharf Isaak Zel'manovich 1920 M Grodno ûÁÒÆ éÓÁÁË
úÅÌØÍÁÎÏ×ÉÞ çÒÏÄÎÏ
SH/5514 Shevakhovich Efroim Lazarevich 1924 M Belostokskaia Grodno
ûÅ×ÁÈÏ×ÉÞ åÆÒÏÉÍ ìÁÚÁÒÅ×ÉÞ
âÅÌÏÓÔÏËÓËÁÑ çÒÏÄÎÏ
SH/6867 Shmarkovich Bella L'vovna 1915 F BSSR Grodno
ûÍÁÒËÏ×ÉÞ âÅÌÌÁ
ìØ×Ï×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ
SH/10739 Shul'kin Iosif Eshuovich 1922 M BSSR Grodno Skidel'
ûÕÌØËÉÎ
éÏÓÉÆ åÛÕÏ×ÉÞ âóóò çÒÏÄÎÏ óËÉÄÅÌØ
S/2492 Simanovich Liubov' Abramovich 1911 M BSSR Grodno
óÉÍÁÎÏ×ÉÞ
ìÀÂÏ×Ø áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò çÒÏÄÎÏ
S/2722 Sisun Golda Isakovna 1907 F BSSR Grodno óÉÓÕÎ çÏÌÄÁ
éÓÁËÏ×ÎÁ
âóóò çÒÏÄÎÏ
S/2724 Sisun Shina Leizarovna 1923 F BSSR Grodno óÉÓÕÎ ûÉÎÁ
ìÅÊÚÁÒÏ×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ
S/7568 Sukhomlianskaia Esfir' Khaimovna 1936 F Grodno
óÕÈÏÍÌÑÎÓËÁÑ
üÓÆÉÒØ èÁÊÍÏ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
S/7536 Sukhovlianskaia Khaia Itskovna 1869 F Grodno
óÕÈÏ×ÌÑÎÓËÁÑ
èÁÑ éÃËÏ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
S/7535 Sukhovlianskaia Riva Azrievna 1903 F Grodno
óÕÈÏ×ÌÑÎÓËÁÑ
òÉ×Á áÚÒÉÅ×ÎÁ çÒÏÄÎÏ
T/3724 Trop Fernanda Moisheyevna 1912 F Belostokskaia Grodno ôÒÏÐ
æÅÒÎÁÎÄÁ íÏÊÛÅÅ×ÎÁ âÅÌÏÓÔÏËÓËÁÑ
çÒÏÄÎÏ
V/2682 Vain Khaim Lazarevich 1905 M BSSR Bal. Grodno ÷ÁÊÎ èÁÉÍ
ìÁÚÁÒÅ×ÉÞ âóóò âÁÌ. çÒÏÄÎÏ
V/3882 Vigderauz Musia Samuilovna 1923 F BSSR Grodno
÷ÉÇÄÅÒÁÕÚ íÕÓÑ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ
V/3985 Vilin Bliuma Menakhem. 1906 F BSSR Grodno ÷ÉÌÉÎ
âÌÀÍÁ
íÅÎÁÈÅÍ. âóóò çÒÏÄÎÏ
V/3977 Vilin Ekus Abramovich 1906 M BSSR Grodno ÷ÉÌÉÎ åËÕÓ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
âóóò çÒÏÄÎÏ
V/3978 Vilin Khaim Abramovich 1920 M BSSR Grodno ÷ÉÌÉÎ èÁÉÍ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò çÒÏÄÎÏ
V/6883 Vydergauz Musia Samuliovna 1923 F BSSR Grodno
÷ÙÄÅÒÇÁÕÚ íÕÓÑ
óÁÍÕÌÉÏ×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ
Z/2775 Zelikova Roza Zelikovna 1920 F BSSR Grodno úÅÌÉËÏ×Á
òÏÚÁ
úÅÌÉËÏ×ÎÁ âóóò çÒÏÄÎÏ