Birth Record Template Record ID Child Father Mother Date of Birth Place of Birth  
Microfilm # Microfilm Item # Frame # Image # Place Recorded Year Recorded Record # Child's
Surname
Child's
Given Name
Father's
Given Name
Paternal
Grandfather
Mother's
Given Name
Maternal Grandfather Mother's
Maiden Surname
D M Y Hebrew calendar Town Uyezd Guberniya Other Towns Comments Source: Archive / Fond / List / Item
2255903 3 00334 340 Kishinev 1893 M29 KORKMAZSKY David Moshek / Moishe Sukher Elka Nukhim 14 1 1893 9 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Bender Father from Bender; Mohel Yisroel FEIN, Died Aug 5, 1931, in Chisinau, certificate # 1632 from Aug 5 NARM/211/11/235
2255903 3 00336 342 Kishinev 1893 F21 BELOTSERKOVSKY Khaya Shapsa Khaim Bunya Leyb 17 1 1893 12 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Vod-Rashkov Father from Vod-Rashov, In declaration # 6857 from May 9, 1938 she left the mozaic religion without going to another religion. July 5, 1938 NARM/211/11/235
2255903 3 00340 346 Kishinev 1893 M53 SHEYNBERG Shabsa Shulim Yosif Srul Duvid / Yisroel Dovid Khinka Eliash / Elisha 21 1 1893 16 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Tsodek ROZENFELD; Father "Pot.Potsh.Grazshdanin", Married to Eva Mazin (Mizenschi) in Chisinau on April 20, 1935, certificate # 251 NARM/211/11/235
2255903 3 00340 346 Kishinev 1893 M55 VAYNSHTAYN Moyshe Gersh / Moishe Hirsh Leyb Yosif / Yoisef Maryasa Yankel Gersh / Yakov Hirsh 22 1 1893 17 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Orgeev Father from Orgeev; Mohel Tsodek ROZENFELD, Married to Ghitlea Zeltzer in Chisinau on April 9, 1936, certificate # 181 from April 4, 1936 NARM/211/11/235
2255903 3 00341 347 Kishinev 1893 M61 TRUB Natan Shmil / Shmuel Gershon Golda Reyzel Zise / Zyssia 24 1 1893 19 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Levi HENHOLTS NARM/211/11/235
2255903 3 00342 348 Kishinev 1893 M65 GOLDENBERG Lemel Yos / Yoisef Reful / Refoel Khayka Shmul / Shmuel 25 1 1893 20 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Ahron MILSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00349 355 Kishinev 1893 F41 SHVARTSMAN Eydya Perlya / Edya Perel Moyshe Duvid Rukhla / Rokhel Srul / Yisroel 29 1 1893 24 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia NARM/211/11/235
2255903 3 00351 357 Kishinev 1893 F42 BUZSHORSKY Golda Leya Gersh / Hirsh Gersh / Hirsh Ester Berek / Ber 29 1 1893 24 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia NARM/211/11/235
2255903 3 00359 365 Kishinev 1893 M108 TASKAR Lev / Moishe Leib Yos Perits / Yoisef Perets Abram / Avrohom Reyzlya / Reizel Srul / Yisroel 4 2 1893 30 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Hirsh WEINSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00359 365 Kishinev 1893 M109 SHTEYNBERG Saul / Shoul Yakov Mordekey / Yakov Mordekhai Duvid Mendel Dvoyra Reyzel / Rozalya Abram / Avrohom 4 2 1893 30 Shvat Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Hirsh WEINSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00360 366 Kishinev 1893 M112 GOLTSMAN / HOLTSMAN Godel Leyb Simkha Khana Duvid 5 2 1893 1 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Moishe GOLDENBERG NARM/211/11/235
2255903 3 00365 371 Kishinev 1893 M131 ZILBERMAN Khaim Gersh / Khayim Hirsh Volf / Zeev Alter Malka Ayzik 11 2 1893 7 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Ahron MILSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00366 372 Kishinev 1893 M135 ZELTSER Aron Moyshe Fishel Yukel Reyzya Dvoyra Shmul / Shmuel 12 2 1893 8 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Shmuel KARLIK NARM/211/11/235
2255903 3 00374 380 Kishinev 1893 M151 SEREBRIER Leyb Zus / Zyssia Mendel Enta / Yenta Leyb 18 2 1893 14 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Medzhsibones Father from Medzhsibones; Mohel Ahron MILSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00374 380 Kishinev 1893 M154 VULF Aron Sender Meer Itsek / Meir Yitskhok Rukhlya / Rokhel 19 2 1893 15 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Ahron MILSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00378 385 Kishinev 1893 M163 MERIMS / MERIOMS Abram Meer / Avrohom Meir Shakhna Srul / Yisroel Ester Abram Meer / Avrohom Meir 24 2 1893 20 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Orgeev Father from Orgeev; Mohel Hirsh WEINSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00381 387 Kishinev 1893 M170 SHEKHTER Elya / Eliyohu Usher Yose / Yoel Sura Reyzya Moshek / Moishe 28 2 1893 24 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Levi HENHOLTS NARM/211/11/235
2255903 3 00384 390 Kishinev 1893 M176 PUSTALNIK / PUSTILNIK Volf Ruvin / Reuven Khaim Zelda Leyzer / Eliezer 2 3 1893 26 Adar Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Yisroel FEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00391 397 Kishinev 1893 F106 SERPER Tauba Leyzer / Eliezer Itsek / Yitskhok Basya Shlioma / Shloime 11 3 1893 6 Nisan Kishinev Kishinev Bessarabia NARM/211/11/235
2255903 3 00394 400 Kishinev 1893 M216 KAUSHANSKY Duvid Yankel / Dovid Yakov Moshek / Moishe Elya / Eliyohu Reyzya 15 3 1893 10 Nisan Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Ahron MILSHTEIN NARM/211/11/235
2255903 3 00398 404 Kishinev 1893 M231 GOLDENSHTEIN Shlioma / Shloime Volko / Zeev Itsek / Yitskhok Khava Duvid 18 3 1893 13 Nisan Kishinev Kishinev Bessarabia Mohel Shmuel KARLIK, July 28, 1926 - the patronimic name of Slioma (Simion) Goldstein is changed to Atanasiu-Zlatov. recordedorded Aug 16, 1929 (translator's note - signed by Chief Rabbi, not Civil Officer as all the rest) NARM/211/11/235
2255903 3 00402 408 Kishinev 1893 F116 STRUTSOVSKY Sura Beyla Pinkus / Pinkhos Yos / Yoisef Feyga Menya Moshek / Moishe 23 3 1893 18 Nisan Kishinev Kishinev Bessarabia NARM/211/11/235
2255903 3 00410 416 Kishinev 1893 F139 GARBAR Menikha Berakh Aron Meer Golda Rukhlya / Golda Rokhel 30 3 1893 25 Nisan Kishinev Kishinev Bessarabia Vysoko-Litovsk Father from Vysoko-Litovsk NARM/211/11/235
2255903 3 00417 423 Kishinev 1893 F156 IMAS Golda Gutman Khaim Mera Shmul / Shmuel 5 4 1893 1 Iyar Kishinev Kishenev Bessarabia Bendery Father from Bendery, 1) Marriage between Golda Leinik and Iankel Leinik was dissolved by order of the Court of Appeals of Chisinau July 1, 1930. recorded Nov 20, 1930 2) married to Abram Zeltzer in Rezina (or Refina?), Orhei County on April 19, 1931. recorded. April 28, 1939 NARM/211/11/235
2255903 3 00422 428 Kishinev 1893 F165 FELDMAN Khana Udlya / Khana Hodel Favel Moyshe Basya Gersh / Hirsh 12 4 1893 8 Iyar Kishinev Kishenev Bessarabia Belz Father from Belz NARM/211/11/235
2255903 3 00426 432 Kishinev 1893 F179 GITMAN Sheyndlya / Sheindel Elya / Eliyohu Duvid Ita / Yuta Abram Ber / Avrohom Ber 19 4 1893 15 Iyar Kishinev Kishenev Bessarabia Khmelnik Father from Khmelnik NARM/211/11/235
2255903 3 00435 441 Kishinev 1893 F201 ROYZENSHAYN Feyga Dina Shmul Zelman Maior / Meir Sura 30 4 1893 26 Iyar Kishinev Kishenev Bessarabia NARM/211/11/235