Birth Record Template Record ID Child Father Mother Date of Birth Place of Birth  
Microfilm # Microfilm Item # Frame # Image # Place Recorded Year Recorded Record # Child's
Surname
Child's
Given Name
Father's
Given Name
Paternal
Grandfather
Mother's
Given Name
Maternal Grandfather Mother's
Maiden Surname
D M Y Hebrew calendar Town Uyezd Guberniya Other Towns Comments Source: Archive / Fond / List / Item Page
Pasvalys 1907 M1 KLEIMAN Mikhel Meer Yosel David Mina Itsik KURLYANDCHIK 3 1 1907 1 Shvat Raubonys village Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 163
Pasvalys 1907 M2 AKHBER Bentsel Abram Borukh Reiza Abram BEDER 19 1 1907 17 Shvat Raubonys village Panevezhys Panevezhys Birzhai father is a merchant from Birzhai, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 163
Pasvalys 1907 F1 LEVIN Liba Gena Naftel Notel Sheina Khatskel MARKUS 26 2 1907 25 Adar Pasvalys Panevezhys Panevezhys Vitino father is a merchant from Vitino LVIA/1226/1/2048 164
Pasvalys 1907 M3 NAKAN Azriel Shimel Govsey Sheina Leib MER 2 3 1907 29 Adar Deltuva Ukmerge Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a Abram GAFENBERG LVIA/1226/1/2048 165
Pasvalys 1907 M4 BAND Abel Mortkhel Khatskel Eta Itsik ZAK 10 3 1907 8 Nisan Deltuva Ukmerge Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 165
Pasvalys 1907 F2 BLYAKHER Bune Shimel Itsik Rivka Yokhel FUSMAN 20 3 1907 18 Nisan Pasvalys Panevezhys Panevezhys Shakiai father is a merchant from Shakiai LVIA/1226/1/2048 166
Pasvalys 1907 M5 SHUL Elkhonen Yovel Yankel Khaim Eta Khana Khaim Shoul TRUSFUS 4 4 1907 3 Iyar Deltuva Ukmerge Panevezhys rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 167
Pasvalys 1907 M6 KATZ Vulf Shmuel Movsha Zelman Leya Abram GAFENBERG 5 4 1907 4 Iyar Deltuva Ukmerge Panevezhys Pakruojis father is a merchant from Pakruojis, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 167
Pasvalys 1907 M7 BIRNS Shmuel Ber Movsha Khatskel Yokhel Faivush Lane Shmuel SHTERN 5 4 1907 4 Iyar Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 168
Pasvalys 1907 M8 SEGAL Khaim Yonel Girsh Itsik Leib Rokha Yosel Idel ABRAMOVICH 6 4 1907 5 Iyar Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 168
Pasvalys 1907 F3 FELDMAN Khana Shaya Leiba Zavel Dina Beilya Yekel KRIGER 20 5 1907 20 Sivan Deltuva Ukmerge Panevezhys Pumpenai father is a merchant from Pumpenai LVIA/1226/1/2048 169
Pasvalys 1907 F4 BLEKHER Gode Beilya Movsha Khatskel Feiga Mikhel SHER 21 5 1907 21 Sivan Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys LVIA/1226/1/2048 169
Pasvalys 1907 M9 ONI Izrael Leib Abel Benyamin Rokha Mortkhel BERKOVICH 12 6 1907 13 Tamuz Pasvalys Panevezhys Panevezhys Birzhai father is a merchant from Birzhai, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 170
Pasvalys 1907 M10 GILKOVICH Izrael Movsha Mortkhel Leib Khaim Eta Girsh NARUNSKAYA 15 6 1907 16 Tamuz Deltuva Ukmerge Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 170
Pasvalys 1907 M11 KRETZMER Izrael Itsik Girsh Elyash Gana Mikhla Abram DAVIMES 29 6 1907 1 Av Pasvalys Panevezhys Panevezhys Birzhai father is a merchant from Birzhai, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 171
Pasvalys 1907 M12 GLAZMAN Abram Leizer Girsh Itsik Abram Ginde Meer Rafel SEGAL 12 7 1907 14 Av Pasvalys Panevezhys Panevezhys Subachius father is a merchant from Subachius, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 172
Pasvalys 1907 M13 RAKHMAN Efroim Zelman Leib Movsha Mortkhel Braine Leib ELYASHOVICH 20 7 1907 22 Av Pasvalys Panevezhys Panevezhys Anykshchiai father is a merchant from Anykshchiai, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 172
Pasvalys 1907 F5 GUTMAN Genna Bentsel Vulf Rokha Orel KESLER 12 8 1907 15 Elul Pasvalys Panevezhys Panevezhys Plikiai father is a merchant from Plikiai LVIA/1226/1/2048 173
Pasvalys 1907 F6 ASINOVSKAYA Braina Leizer Zelman Yosel Beilya David GOLAKH 16 8 1907 19 Elul Pasvalys Panevezhys Panevezhys Smorgon father is a merchant from Smorgon LVIA/1226/1/2048 173
Pasvalys 1907 M14 GIRSUD Yokhel Girsh Yankel Osher Rokha Yudel PREISKOL 29 8 1907 3 Tishrej Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 173
Pasvalys 1907 F7 SHESKIN Rukhoma Nosel Abel Movsha Tila Movsha FRID 23 9 1907 28 Tishrej Pasvalys Panevezhys Panevezhys Vilnius father is a merchant from Vilnius LVIA/1226/1/2048 174
Pasvalys 1907 F8 ABELOVICH Sheina Itsik Ita Leib SIGAR 12 10 1907 17 Cheshvan Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys LVIA/1226/1/2048 175
Pasvalys 1907 M15 KLEIMAN Abram Leizer Yosel Leizer Keila Notel YOFFE 6 12 1907 14 Tevet Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 177
Pasvalys 1908 M1 ELYASHOVICH Yankel Genakh Elyash Yankel Sheitel 30 1 1908 10 Adar I Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 179
Pasvalys 1908 M2 SHLIOMOVICH Rafel Bentsel Rafal Khaya 26 2 1908 7 Adar II Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 180
Pasvalys 1908 M3 KHAIT Rakhmiel Shulom Shloma Khaya Mirla Noekh KLYAUES 21 3 1908 2 Nisan Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 181
Pasvalys 1908 M4 BERMAN Khaim Izrael Naftel Mina Abram Aron ZVIODGAL 30 3 1908 11 Nisan Deltuva Ukmerge Panevezhys Linkuva father is a merchant from Linkuva, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 181
Pasvalys 1908 M5 ZHEIMELSKIY Ber Mendel Yankel Izrael Eida Shulom Benyamin MOROZ 20 5 1908 3 Sivan Deltuva Ukmerge Panevezhys Zheimelis father is a merchant from Zheimelis, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 183
Pasvalys 1908 M6 SANDLER David Abram Itsik Khaim Khana Itsik KHAIT 27 6 1908 11 Tamuz Pasvalys Panevezhys Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 184
Pasvalys 1908 M7 KHAESH Izrael Uryash Itsik Tsipa Izrael KHAESH 1 7 1908 15 Tamuz Deltuva Ukmerge Panevezhys Zheimelis father is a merchant from Zheimelis, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 185
Pasvalys 1908 F1 KLYATZES Tauba Rokha Mortkhel Yankel Leya Borukh ABER 4 8 1908 20 Av Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys LVIA/1226/1/2048 186
Pasvalys 1908 F2 BREZINGER Tauba Leya Benel Shmuel Eta Mortkhel SOKHEN 4 8 1908 20 Av Pasvalys Panevezhys Panevezhys Pakruojis father is a merchant from Pakruojis LVIA/1226/1/2048 186
Pasvalys 1908 M8 MARKUS Aizik Khaikel Itsik Ginde Aizik KATZ 7 8 1908 23 Av Pasvalys Panevezhys Panevezhys Utena father is a merchant from Utena, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 186
Pasvalys 1908 F3 LYURIE Yutsa Aron Mortkhel Nakhman Tsipa Izrael KONTOR 18 8 1908 4 Elul Pasvalys Panevezhys Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas LVIA/1226/1/2048 187
Pasvalys 1908 M9 BLEKHER Leib Movsha Khatskel Girsh Feiga Mikhel SHER 29 8 1908 15 Elul Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 187
Pasvalys 1908 M10 MEEROVICH Mendel Nokhum Movsha Sheina Manel GORK 1 9 1908 18 Elul Deltuva Ukmerge Panevezhys Ramygala father is a merchant from Ramygala, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 188
Pasvalys 1908 M11 NARYUNSKIY Aba Pinkhas Girsh Leya Itsik 2 9 1908 19 Elul Deltuva Ukmerge Panevezhys Zheimelis father is a merchant from Zheimelis, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 188
Pasvalys 1908 M12 NAKAN Zelik Nisen Khaim Movsha Ginde Sheftel YOFFE 4 9 1908 21 Elul Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 188
Pasvalys 1908 M13 SHUSTERMAN Movsha Itsik Khaim Mendel Abel Movsha Sora Rivka Yudel FRIDMAN 10 11 1908 29 Cheshvan Pasvalys Panevezhys Panevezhys Pandelys father is a merchant from Pandelys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 191
Pasvalys 1908 M14 KLYATZES Girsh Noekh Ber Reiza Mortkhel YANKELEVICH 21 11 1908 10 Kislev Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 191
Pasvalys 1908 M15 ONI Ruvel Abel Benyamin Rokha Leya Itsik YANKELEVICH 25 11 1908 14 Kislev Pasvalys Panevezhys Panevezhys Birzhai father is a merchant from Birzhai, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 191
Pasvalys 1908 M16 GUTMAN Azriel Bentsel Leib Vulf Yosel Rokha Aron KESLER 5 12 1908 24 Kislev Pasvalys Panevezhys Panevezhys Disna distr. (Belarus) father is a merchant from Disna distr., rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 193
Pasvalys 1909 F1 SEGAL Fruma Rivka Itsik Leib Rokha Yosel Idel LEIZEROVICH 3 1 1909 23 Tevet Pasvalys Panevezhys Panevezhys LVIA/1226/1/2048 211
Pasvalys 1909 M1 GUDGOLD Genakh Beinas Getsel Khana Shlioma Khaim MOVSHOVICH 3 1 1909 23 Tevet Pasvalys Panevezhys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Panevezhys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 211
Pasvalys 1909 M2 FOMIN / FORMAN Shmuel Khonel Movsha Sora Rivka 4 1 1909 24 Tevet Pasvalys Panevezhys Panevezhys Raguva father is a merchant from Raguva, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 212
Pasvalys 1909 F2 KRETZMER Sheina Nekhama Girsh Itsik Elyash Gana Mikhla Abram DAVIMES 9 4 1909 1 Iyar Pasvalys Panevezhys Panevezhys Birzhai father is a merchant from Birzhai LVIA/1226/1/2048 214
Pasvalys 1909 M3 AIZIKOVICH Azriel Yosel Khonel Abel Khana Rokha Azriel KESLER 15 5 1909 8 Sivan Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 215
Pasvalys 1909 F3 BLOKH Sheina Basa Abel Zelik Gita Itsik KAPLAN 16 8 1909 12 Elul Pasvalys Panevezhys Panevezhys Pumpenai father is a merchant from Pumpenai LVIA/1226/1/2048 217
Pasvalys 1909 F4 SANDLER Mnukha Abram Itsik Khaim Khana Itsik 21 8 1909 17 Elul Pasvalys Panevezhys Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas LVIA/1226/1/2048 217
Pasvalys 1909 M4 KURLYANDCHIK Genakh Mikhel Itsik Sora Genekh POZEL 4 9 1909 2 Tishrej Raubonys village Panevezhys Panevezhys Linkuva father is a merchant from Linkuva, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 218
Pasvalys 1909 M5 FURMAN Yosel Khonel Shlioma Leib Mina Khaya Noekh Itsik YOSELIOVICH 12 9 1909 10 Tishrej Raubonys village Panevezhys Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 218
Pasvalys 1909 M6 KLEIMAN Girsh Meer Yosel David Mina Itsik KURLYANDCHIK 1 10 1909 29 Tishrej Poimeny manor father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 219
Pasvalys 1909 M7 VIGAD Movsha Khonel Ber Ruven Mina Khaim Itsik FAKTOR 22 10 1909 20 Cheshvan Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 219
Pasvalys 1909 M8 SHAEVIDZON Izrael Lozer Khaim Shmuel Leib Rivka Zelik NARYUNSKAYA 30 10 1909 28 Cheshvan Pasvalys Panevezhys Panevezhys Shiaulenai father is a merchant from Shiaulenai, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 219
Pasvalys 1909 M9 MILNER no name Bentsel Leib Itsik Gite Leya Uriyash REIZ 21 12 1909 22 Tevet Krinchinas Panevezhys Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 222
Pasvalys 1910 F1 ZOMEN Ester Malka Leib Yankel Ginde Bentsel MILYUNSKAYA 5 1 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Zheimelis father is a merchant from Zheimelis LVIA/1226/1/2048 224
Pasvalys 1910 F2 KATZ Rokha Abram Girsh Khatskel Sora Yosel YOSELIOVICH 10 1 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas LVIA/1226/1/2048 224
Pasvalys 1910 M1 ROKHMAN David Leib Movsha Mortkhel Ester Leib ELYASHOVICH 12 1 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Anykshchiai father is a merchant from Anykshchiai, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 224
Pasvalys 1910 F3 GIRNUN Rokha Dina Ariya Itsik Khana Yankel SHEINKER 13 1 1910 Vizindai village Sheshuoliai father is a merchant from Sheshuoliai LVIA/1226/1/2048 225
Pasvalys 1910 F4 DORFAN Revekka Movsha Itsik Gena Vulf BIN 15 1 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys twins LVIA/1226/1/2048 225
Pasvalys 1910 M2 DORFAN Izrael Movsha Itsik Gena Vulf BIN 15 1 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys twins, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 225
Pasvalys 1910 M3 BAND Yosel Mortkhel Abram Shaya Khaim Rokha Leya Abel AIZIKOVICH 10 2 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Birzhai father is a merchant from Birzhai, rabbi is a M. KREMER LVIA/1226/1/2048 226
Pasvalys 1910 F5 GAFENBERG Revveka Zelman Pinkhas Abram Gitel Movsha FRIDMAN 10 2 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Jasvainiai father is a merchant from Jasvainiai LVIA/1226/1/2048 226
Pasvalys 1910 M4 GUSOV Movsha Ruven Simkhel Peisakh Khaya Sora Movsha LYURIE 30 5 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Slutzk father is a merchant from Slutzk, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 229
Pasvalys 1910 M5 MILMAN Nokhum Yudel Ber Vulf Eta Mnukha Abram Itsik 7 6 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Skapishkes father is a merchant from Skapishkes, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 230
Pasvalys 1910 M6 SHLIOMOVICH Shlioma Bentsel Khaya Shlioma ROZENBERG 9 6 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 230
Pasvalys 1910 F6 SHAIEVIDZON Feiga Lozer Shmuel Leib Rivka Zelik NARYUNSKAYA 13 6 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Shiauliai father is a merchant from Shiauliai LVIA/1226/1/2048 230
Pasvalys 1910 M7 BERMAN Yosel Izrael Movsha Mina Abram Aron 14 6 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Linkuva father is a mechant from Linkuva, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 231
Pasvalys 1910 M8 KALMENOVICH Izrael Zusman Shmuel Pesa Mortkhel LEVIN 16 6 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Birzhai father is a mechant from Birzhai, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 231
Pasvalys 1910 M9 LEVIN Girsh Nokhum Shmuel Rokha Khatskel MARKUS 25 6 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Raseiniai father is a merchant from Raseiniai, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 231
Pasvalys 1910 M10 BRYANSKIY Meer Yankel Movsha Sora 20 7 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 233
Pasvalys 1910 F7 LEVIN Pesa Naftel Notel Sheina Khatskel MARKUS 24 7 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Ukmerge distr. father is a merchant from Ukmerge distr. LVIA/1226/1/2048 233
Pasvalys 1910 F8 ONI Preide Abel Benyamin Rokha Leya Mortkhel YANKELEVICH 26 7 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Birzhai father is a merchant from Birzhai LVIA/1226/1/2048 233
Pasvalys 1910 F9 BOYER Mnukha Faivush Mendel Basa Yovel TRAPIDO 28 7 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Birzhai twins, rabbi is a Gershon KIMEL, father is a merchant from Birzhai LVIA/1226/1/2048 234
Pasvalys 1910 M11 BOYER Mendel Faivush Mendel Basa Yovel TRAPIDO 28 7 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys twins, father is a merchant from Birzhai LVIA/1226/1/2048 234
Pasvalys 1910 M12 VEGER Gershon Itsik Gershon Freida Berel KHAET 1 8 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Vegeriai father is a merchant from Vegeriai, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 235
Pasvalys 1910 M13 TEMKO Govsey Khaikel Kivel Sheina Izrael Aizik MER 26 8 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 235
Pasvalys 1910 M14 FAKTOR Shmuel Gelman Leib Falk Khaya Mera David AIZMAN 8 9 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a I. FLEISHMAN LVIA/1226/1/2048 236
Pasvalys 1910 M15 KRETZMER Mortkhel Movsha Abram Pinkhas Sheina Dobra Movsha ZHAKAN 13 9 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Birzhai father is a mechant from Birzhai, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 236
Pasvalys 1910 M16 TUR Meer Abram Itsik Rokha 18 9 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Linkuva father is a mechant from Linkuva, rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 237
Pasvalys 1910 M17 KRAVETZ Ruven Shmuel Movsha Maryasha 23 9 1910 Deltuva Ukmerge Panevezhys Panevezhys distr. father is a mechant from Panevezhys distr., rabbi is a Gershon KIMEL LVIA/1226/1/2048 237
Pasvalys 1910 F10 GURVICH Rivka Benyamin Berko Beile Shmuel ZYID 6 12 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Antaliepte father is a merchant from Antaliepte LVIA/1226/1/2048 240
Pasvalys 1910 F11 SHNEIDER Mera Ita Nokhum Girsh Gena Shmuel SHERMAN 14 12 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Pushalotas father is a merchant from Pushalotas LVIA/1226/1/2048 240
Pasvalys 1910 M18 YOSELIOVICH Movsha Itsik Movsha Ita Leya Leib SIGAR 18 12 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys father is a merchant from Pasvalys, rabbi is a Abram VITORT LVIA/1226/1/2048 240
Pasvalys 1910 F12 LEIBOVICH Khana Shapsel Sholom Sora Leya Aizik TEITMAN 20 12 1910 Pasvalys Panevezhys Panevezhys Vabalninkas father is a merchant from Vabalninkas LVIA/1226/1/2048 241