Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Minsk Home Page
Minsk Partisans
Click on Photos to Enlarge
#min-part-1:
#min-part-2:
#min-part-3:
#min-part-4:
#min-part-5:
#min-part-6:
#min-part-7:
#min-part-8:
#min-part-9:
#min-part-10:
#min-part-11:
#min-part-12:
#min-part-13:
#min-part-14:
#min-part-15:
#min-part-16:
#min-part-17:
#min-part-18:
#min-part-19:
#min-part-20:

Yevgenia Alperovitsch
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1/2/1922
Gender Female
Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
--------------------------------------
Abram Astashinski
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1921
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Tshkalov Brig.
-
--------------------------------
Fania Avskrova
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1920
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Nikitenko Brigade
-------------------------
Vita Babitski
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 25/11/1927
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
------------------------
Yefim Barshay
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1/1/1927
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Osipovitsch
-----------------------------------------

Tanya Boyko (Lifshits)
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 22/4/1924
Gender Female
Before The Holocaust
Movement/ Organization Communist Youth Movement Holocaust Period
Framework of Combat Underground and Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Ponamorenko
------------------------------

Masha Bruskin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1924
Gender Female
Before The Holocaust
Movement/ Organization Communist Youth Movement Holocaust Period
Framework of Combat Underground Country of Combat Belorussia
Unit Local Underground
Details Of Death
Date Of Death 26/10/1941
-----------------------------
Yelena Drapkin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1924
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion 106
--------------------------
Roza Fitershtein
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1918
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Ponamorenko
--------------------
Grigori Fiterson
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1927
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion 106
----------------------------------


Michael Gebleyev
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Gender Male
Nickname Rusinow
Before The Holocaust
Movement/ Organization Communist Party Holocaust Period
Framework of Combat Underground Country of Combat Belorussia
Area of Combat Ghetto Minsk
Unit Local Underground
---------------------------
Fania Geler
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1931
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests
--------------------------------
Raisa Giltchik
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1925
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Shtchors
Job Fighter (f)
-------------------------


Zinaida Ginzburg (Dubershteyn)
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 26/12/1925
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Rank Private
Unit Narodnyi Mstitel Corps
Job Fighter (f)
-----------------------


Sara Goland (nee Pewzner)
Country Of Birth Belorussia
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 3/1/1911
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Unit Battalion Zorin
-----------------
Yakov Gurevitsh
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1925
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Gulayev
-
--------------
Alexander Kaplan
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1928
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion 106
----------------------------------


Isay Kazinyets
Country Of Birth Russia
City Of Birth Gnitshesk
Date Of Birth 1910
Gender Male
Nickname Slavek "Pobiedit" Holocaust Period
Framework of Combat Underground Country of Combat Belorussia
Area of Combat Ghetto Minsk
Local Underground Commander Date Of Death 7/5/1942

-------------
Rita Kazhdan ( nee Fridman)
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 28/3/1929
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
------------------
Isak Khayat
Country Of Birth Russia
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 26/6/1913
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion 25 Let B.S.S.R
--------------------------------------
Fania Khaykin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 5/5/1921
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Family Camp Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests
Unit Tshkalov Brig.
--------------------
Raisa Korobok
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1922
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Hanokem (Mstitel)
-----------------


Nina Kunin (nee Goland)
Country Of Birth Belorussia
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 3/10/1936
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Family Camp Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
-----------------------
Maria Lavit
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1920
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Za Sovietskuyu Belor
-----------------------------
Shaya Lavit
Country Of Birth Russia
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1916
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Za Sovietskuyu Belor
Job Fighter
--------------------------------
Boris Levin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 28/9/1920
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Narodny Mstiteli
---------------------------Lev Levin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 20/4/1930
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
-------------------
Yakov Lutshinski (Kutshinski)
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1926
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
-------------------
Lejbo Mincel
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Gender Male
Holocaust Period
Framework of Combat Underground Country of Combat Belorussia
Area of Combat Ghetto Dolginovo

---------------------------------------------
Eljahu Mozes
Country Of Birth Poland
City Of Birth Minsk Mazobeicki
Gender Male
Nickname Szmidet Andzej
Before The Holocaust
Movement/ Organization Communist Party Holocaust Period
Framework of Combat Underground Country of Combat Poland
Area of Combat Ghetto Warszawa
Resistance Organization P.P.R.
Job Fighter Bibliography
* Ainsztein Reuben – The Warsaw Ghetto Revolt Holocaust Library, New – York, 1979.
----------------

Leonid Okon
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 29/12/1929
Gender Male
Before The Holocaust
Movement/ Organization Communist Youth Movement Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
------------------------
Semyon Pales
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 24/3/1935
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
----------------------
Arkaki Polatschankin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1926
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
----------------

Fima Presman
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1925
Gender Male
Nickname Cholanchik
Before The Holocaust
Movement/ Organization Communist Youth Movement Holocaust Period
Framework of Combat Underground and Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Minsk Forest
Unit Battalion 25 Let B.S.S.R
-------------------------
Yefim Presman
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1924
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Budioni
----------------
Mavey Pruslin
Country Of Birth Russia
City Of Birth Minsk
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Underground Country of Combat Belorussia
Area of Combat Ghetto Minsk
Unit Local Underground
Details Of Death
Date Of Death September 1941
----------------------------------------
Rahel Rapoport
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1911
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
--------------------------
Abram Rubentschik
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1927
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Za Sovietskuyu Belor
Job Fighter see sisters story at; http://eilatgordinlevitan.com/minsk/minsk_pages/min_stories_medal.html
-------------
Arkadi Sagaltchik
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1928
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Za Sovietskuyu Belor
----------------


Rakhel Shmeilovitsch (nee Davidson)
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 10/7/1933
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Bielovierz Forests
Unit Battalion Zorin
see story in Minsk stories on this site http://eilatgordinlevitan.com/minsk/minsk_pages/min_stories_childhood.html
-----------------------------
Chana Sirotkin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1927
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
-------------------


Frida Skorochod (Bril)
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 15/6/1928
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Family Camp
see her story in Minsk stories http://eilatgordinlevitan.com/minsk/minsk_pages/min_stories_grenades.html
-------------------
Galina Starobin
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1926
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Gomel Rank Private
Unit Battalion Za Sovietskuyu Belor
Job Fighter (f)
----------------- Michael Strom
Country Of Birth Belorussia
City Of Birth Minsk
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Lithuania
Area of Combat Rudniki Forest
Unit Battalion Smert Okupantam
Details Of Death
Date Of Death 1976
----------

Zunia Sztrom
Country Of Birth Belorussia
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 25/12/1918
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Lithuania
Area of Combat Rudniki Forest
Unit Battalion Smert Okupantam
Details Of Death
Date Of Death 1/11/1995
------------------------

Ana Taits
Country Of Birth Russia
City Of Birth Minsk
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests Rank Not Indicated
Unit Lida Corps Resistance Organization Underground Ghetto Minsk
Job Medic (f)
-----------------------------

DR. Yuri (Yehuda-Yudl) Taits
Country Of Birth Russia
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1902
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests Rank Not Indicated
Unit Lida Corps Resistance Organization Underground Ghetto Minsk
Job Head of Medical Services
-----------------
Ana Treyster
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 27/12/1924
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin ]
----------------------
Isak Tunik
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1934
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Zorin
--------------------------------
Serafa Vodzinski
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1929
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Tshapayev
Job Fighter (f)
-------------------------
Raya Zigzer
Country Of Birth Soviet Union
City Of Birth Minsk
Date Of Birth 1921
Gender Female Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Belorussian Forests Rank Private
Unit Battalion Zhukov
Job Fighter (f)
--------------------------


Shalom Zorin
Country Of Birth Belorussia
City Of Birth Minsk
Date Of Birth /1902
Gender Male Holocaust Period
Framework of Combat Partisans Country of Combat Belorussia
Area of Combat Naliboki Forests
Unit Battalion Parhomenko Date Of Death 1974
read about him; With Zorin in the Family Camp http://www.jewishgen.org/yizkor/minsk/min2_392.html