Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Minsk Home Page
Minsk - Jewish Refugees in Tashkent
Search Card File of Jewish Refugees in Tashkent
2462 Matches for Minsk. (only 1000 displayed.)
For more information on each go to;
http://resources.ushmm.org/uzbekrefugees/name_list.php?IRMIS__FAMILYA_TRANSLIT=&IRMIS__IMIYA_TRANSLIT=&IRMIS__OTCHESTVO_TRANSLIT=&IRMIS__GODROJDENUYA=&IRMIS__PLACE=minsk
Family Name: Given Name: Patronymic: Year: Place: Minsk

Image Family Given Patronymic Year Sex Oblast Rayon Gorod Family Given
Patronymic Oblast Rayon Gorod
A/702 Abel'son Semen 14 ÌÅÔ M Minsk áÂÅÌØÓÏÎ óÅÍÅÎ íÉÎÓË
A/3945 Abel'son Semen 14Ì M Minsk áÂÅÌØÓÏÎ óÅÍÅÎ íÉÎÓË
A/855 Abramov Aron G. 1900 M BSSR Minsk áÂÒÁÍÏ× áÒÏÎ ç. âóóò íÉÎÓË
A/1079 Abramovich Sarra Mordnovna 1896 F Minskaia obl Kopen
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ óÁÒÒÁ íÏÒÄÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ÏÂÌ ëÏÐÅÎ
A/1172 Abramovich Semen Veniaminovich 1905 M Minsk áÂÒÁÍÏ×ÉÞ óÅÍÅÎ
÷ÅÎÉÁÍÉÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
A/922 Abramovich Zlata Borisovna 1919 F Minsk Kopal' áÂÒÁÍÏ×ÉÞ úÌÁÔÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË ëÏÐÁÌØ
A/1738 Adamovich Nadezhda Samuilovna 1909 F Minsk áÄÁÍÏ×ÉÞ îÁÄÅÖÄÁ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/1724 Adanoiko Inda Meyerovna 1915 F Minskaia Minsk áÄÁÎÏÊËÏ éÎÄÁ
íÅÅÒÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
A/1802 Admass Sara Iakovlevna 1914 F BSSR Minsk áÄÍÁÓÓ óÁÒÁ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/3979 Agieva Aleksandra Aleksandrovna 1925 F Minskaia áÇÉÅ×Á
áÌÅËÓÁÎÄÒÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ
A/1523 Aginskaia Revekka Shmerkovna 1902 F Minsk áÇÉÎÓËÁÑ òÅ×ÅËËÁ
ûÍÅÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/1540 Agronat Khana ben. 1875 F BSSR Minsk áÇÒÏÎÁÔ èÁÎÁ ÂÅÎ. âóóò
íÉÎÓË
A/1543 Agronat Masha Bin. 1870 F BSSR Minsk áÇÒÏÎÁÔ íÁÛÁ âÉÎ. âóóò
íÉÎÓË
A/3568 Aibinder Shimko Elevich 1809 M Minsk áÊÂÉÎÄÅÒ ûÉÍËÏ åÌÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
A/3725 Aizemberg Roza Moiseyevna F BSSR Minsk áÊÚÅÍÂÅÒÇ òÏÚÁ
íÏÊÓÅÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/3655 Aizenberg Dora Itskovna 1919 F Minskaia Dorozhnaia áÊÚÅÎÂÅÒÇ
äÏÒÁ éÃËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ äÏÒÏÖÎÁÑ
A/3660 Aizenberg Gral' Itskovich 1924 M Minskaia Dorozhnaia
áÊÚÅÎÂÅÒÇ çÒÁÌØ éÃËÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ äÏÒÏÖÎÁÑ
A/3533 Aizenshtat Sima Egilovna 1887 F BSSR Minsk áÊÚÅÎÛÔÁÔ óÉÍÁ
åÇÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/3555 Aizenshtein Perl Lazerovna 1888 F BSSR Minsk áÊÚÅÎÛÔÅÊÎ ðÅÒÌ
ìÁÚÅÒÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/3847 Aizentadt Pera Lazarev 1889 F BSSR Minsk áÊÚÅÎÔÁÄÔ ðÅÒÁ
ìÁÚÁÒÅ× âóóò íÉÎÓË
A/4175 Aksel'rod Riva Iudkovna 1905 F Minskaia Bobruisk áËÓÅÌØÒÏÄ
òÉ×Á àÄËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓË
A/2133 Aksel'rod Sheina Izrailevna 1908 F BSSR Minsk áËÓÅÌØÒÏÄ ûÅÊÎÁ
éÚÒÁÉÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/2144 Aksel'rzud Berta Zaimovna 1907 F Minsk áËÓÅÌØÒÚÕÄ âÅÒÔÁ
úÁÊÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/2432 Al'brot Khaia Moiseyevna 1922 F BSSR Minsk áÌØÂÒÏÔ èÁÑ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/2430 Al'brot Moisei Gertselovich 1890 M BSSR Minsk áÌØÂÒÏÔ íÏÉÓÅÊ
çÅÒÃÅÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
A/2433 Al'brot Roza Moiseyevna 1924 F BSSR Minsk áÌØÂÒÏÔ òÏÚÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/2435 Al'brot Taiba Khaimovna 1902 F BSSR Minsk áÌØÂÒÏÔ ôÁÊÂÁ
èÁÉÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/4005 Al'perovich Khava Naumovna 1925 F BSSR Minsk áÌØÐÅÒÏ×ÉÞ èÁ×Á
îÁÕÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/2487 Al'perovich Liubov' Semenovna 1920 F Minskaia Borisov
áÌØÐÅÒÏ×ÉÞ ìÀÂÏ×Ø óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
A/2485 Al'perovich Liza Naumovna 1922 F BSSR Minsk áÌØÐÅÒÏ×ÉÞ ìÉÚÁ
îÁÕÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/2477 Al'perovich Rakhil' Abramovna 1915 F Minsk áÌØÐÅÒÏ×ÉÞ
òÁÈÉÌØ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/2470 Al'perovich Sof'ia L'vovna 1902 F Minskaia Borisov áÌØÐÅÒÏ×ÉÞ
óÏÆØÑ ìØ×Ï×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
A/3952 Al'perovich Vladimir Solomonovich 11Ì M Minsk áÌØÐÅÒÏ×ÉÞ
÷ÌÁÄÉÍÉÒ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
A/2488 Al'perovich Zalman Mendeleyevich 1900 M Minsk áÌØÐÅÒÏ×ÉÞ
úÁÌÍÁÎ íÅÎÄÅÌÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
A/2737 Al'tman Iudem Meyerovich 1904 M BSSR Stalinskii Minsk áÌØÔÍÁÎ
àÄÅÍ íÅÅÒÏ×ÉÞ âóóò óÔÁÌÉÎÓËÉÊ íÉÎÓË
A/2691 Al'tman Khaim Abramovich 1894 M Minsk áÌØÔÍÁÎ èÁÉÍ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
A/2828 Al'tman Meyer Iudinovich 1877 M BSSR Minsk áÌØÔÍÁÎ íÅÅÒ
àÄÉÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
A/2750 Al'tman Mira Evseyevna 1897 F Minsk áÌØÔÍÁÎ íÉÒÁ å×ÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
A/2738 Al'tman Sara Khaimovna 1924 F Minsk áÌØÔÍÁÎ óÁÒÁ èÁÉÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
A/2717 Al'tman Sarra Khaimovna 1924 F Minsk áÌØÔÍÁÎ óÁÒÒÁ èÁÊÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
A/2815 Al'tshuler Rakhilia Semenovna 1924 F Minsk áÌØÔÛÕÌÅÒ òÁÈÉÌÑ
óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/2817 Al'tshuler Semen Zavulovich 1899 M Minsk áÌØÔÛÕÌÅÒ óÅÍÅÎ
úÁ×ÕÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
A/2893 Amitan Aleksandr Naumovich 1911 M BSSR Minsk áÍÉÔÁÎ áÌÅËÓÁÎÄÒ
îÁÕÍÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
A/2906 Amromin Efim Khananovich 1900 M Minsk áÍÒÏÍÉÎ åÆÉÍ
èÁÎÁÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
A/2896 Amromina Raisa Naumovna 1905 F Minsk áÍÒÏÍÉÎÁ òÁÉÓÁ
îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/3074 Anelovich Evsei Solomonovich 1900 M BSSR Minsk áÎÅÌÏ×ÉÞ å×ÓÅÊ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
A/3026 Angelovich Moisei Solomonovich 1891 M Minsk áÎÇÅÌÏ×ÉÞ
íÏÉÓÅÊ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
A/3004 Angert B. Ia. 1893 M Minsk áÎÇÅÒÔ â. ñ. íÉÎÓË
A/3011 Angert I. B. 1924 F Minsk áÎÇÅÒÔ é. â. íÉÎÓË
A/3034 Angert Kh. S. 1895 F Minsk áÎÇÅÒÔ è. ó. íÉÎÓË
A/93 Anshelevich Iakov Iosifovich 1911 M BSSR Minsk áÎÛÅÌÅ×ÉÞ ñËÏ×
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
A/117 Apel'tsvaig Felia Mirovna 1924 F Minsk áÐÅÌØÃ×ÁÊÇ æÅÌÑ
íÉÒÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/307 Arender Lev Abramovich 1918 M Minsk áÒÅÎÄÅÒ ìÅ× áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
A/407 Armok Khima Abramovna 1905 M Minsk áÒÍÏË èÉÍÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
A/4054 Aronov Izrail' L'vovich 1911 M Minsk áÒÏÎÏ× éÚÒÁÉÌØ ìØ×Ï×ÉÞ
íÉÎÓË
A/546 Aronov Samuil Aronovich 1924 M Zap.Belorus' Minsk áÒÏÎÏ×
óÁÍÕÉÌ áÒÏÎÏ×ÉÞ úÁÐ.âÅÌÏÒÕÓØ íÉÎÓË
A/599 Aronova Sarakhon Mikhailovna 1922 F Minsk áÒÏÎÏ×Á óÁÒÁÈÏÎ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
A/506 Aronzon Rakhil' Godilevna 1907 F Minskaia Starye dorogi
áÒÏÎÚÏÎ òÁÈÉÌØ çÏÄÉÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÙÅ ÄÏÒÏÇÉ
A/4089 Ashpits Roza Aronovna 1906 F Minskaia Bobruisk áÛÐÉÃ òÏÚÁ
áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓË
A/4079 Asinovskaia Iuliia Meyerovna 1902 F BSSR Kaganovichskii Minsk
áÓÉÎÏ×ÓËÁÑ àÌÉÑ íÅÅÒÏ×ÎÁ âóóò ëÁÇÁÎÏ×ÉÞÓËÉÊ íÉÎÓË
A/3221 Asnovich Solomon Pertsevich 1920 M Minsk áÓÎÏ×ÉÞ óÏÌÏÍÏÎ
ðÅÒÃÅ×ÉÞ íÉÎÓË
A/3977 Astashinskii Nikolai Abramovich 13Ì M Minsk áÓÔÁÛÉÎÓËÉÊ
îÉËÏÌÁÊ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
A/1265 Averbukh Iasia Iankelevna 1921 F BSSR Minsk á×ÅÒÂÕÈ ñÓÑ
ñÎËÅÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/1276 Averbukh Mera Evnovna 1920 F BSSR Minskaia obl. Smolevish
á×ÅÒÂÕÈ íÅÒÁ å×ÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓËÁÑ ÏÂÌ. óÍÏÌÅ×ÉÛ
A/1332 Averbukh Rakhil' Movshevna 1892 F BSSR Minsk á×ÅÒÂÕÈ òÁÈÉÌØ
íÏ×ÛÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/1302 Averbukh Sonia Iankelevna 1916 F BSSR Minsk á×ÅÒÂÕÈ óÏÎÑ
ñÎËÅÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
A/1421 Avrukin Sema Mendelevich 1923 M Minsk á×ÒÕËÉÎ óÅÍÁ
íÅÎÄÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
A/1479 Avrunina Sof'ia naumovna 1908 F BSSR Minskaia obl. Minsk
á×ÒÕÎÉÎÁ óÏÆØÑ ÎÁÕÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓËÁÑ ÏÂÌ. íÉÎÓË
A/1878 Azeinshtam N. 1899 F Minsk áÚÅÊÎÛÔÁÍ î. íÉÎÓË
A/1908 Azova Anna Semenovna 1918 F Minsk áÚÏ×Á áÎÎÁ óÅÍÅÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/7432 Babich Mar'ia Davidovna 1899 F Vinnitsk Ziunkovsk Minsk âÁÂÉÞ
íÁÒØÑ äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ ÷ÉÎÎÉÃË úÀÎËÏ×ÓË íÉÎÓË
B/7503 Babitskii Vladimir Iakovlevich 1925 M Minsk âÁÂÉÃËÉÊ
÷ÌÁÄÉÍÉÒ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/7634 Baigartein Mariia Iosifovna 1921 F Minsk âÁÊÇÁÒÔÅÊÎ íÁÒÉÑ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/11018 Bakhnov Abram Davidovich 1918 M Minsk âÁÈÎÏ× áÂÒÁÍ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/11021 Bakhnova Aronovna 1918 F Minsk âÁÈÎÏ×Á áÒÏÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/10939 Bakhrakh Svira Aizikovna 1891 F Minskaia Minsk âÁÈÒÁÈ ó×ÉÒÁ
áÊÚÉËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/13285 Bank Abram Izrailevich 14Ì M Minsk âÁÎË áÂÒÁÍ éÚÒÁÊÌÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
B/10408 Barisman Fira Vladimirovna 1917 F Minsk âÁÒÉÓÍÁÎ æÉÒÁ
÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/10263 Bark Salamon Abramovich 1929 M Minsk âÁÒË óÁÌÁÍÏÎ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/13286 Bark Salomon Abramovich 1929 M Minsk âÁÒË óÁÌÏÍÏÎ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/10254 Barkan David Samuilovich 1912 M Minsk âÁÒËÁÎ äÁ×ÉÄ
óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/11041 Bashkir Simkha Gershovich 1914 M Minskaia Minsk âÁÛËÉÒ óÉÍÈÁ
çÅÒÛÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/10724 Batvinek Iakov Davidovich 1895 M BSSR Minsk âÁÔ×ÉÎÅË ñËÏ×
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/10726 Batvinek Khasia Iakovlevna 1922 F BSSR Minsk âÁÔ×ÉÎÅË èÁÓÑ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/10721 Batvinek Rakhil' Iosifovna 1899 F BSSR Minsk âÁÔ×ÉÎÅË òÁÈÉÌØ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/11066 Bder Lev Grigor'yevich 1902 M BSSR Minsk âÄÅÒ ìÅ×
çÒÉÇÏÒØÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/11680 Beidik Meyer Abramovich 1914 M Minsk âÅÊÄÉË íÅÅÒ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
B/11718 Beilin Il'ia Semenovich 1925 M Minsk âÅÊÌÉÎ éÌØÑ óÅÍÅÎÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
B/11903 Beilina Fania Nisinovna 1898 F BSSR Minsk âÅÊÌÉÎÁ æÁÎÑ
îÉÓÉÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/11935 Beinenson Rakhil' Naumovna 1912 F Minsk âÅÊÎÅÎÓÏÎ òÁÈÉÌØ
îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/11781 Beinenson Roza Borisovna 1903 F Minsk âÅÊÎÅÎÓÏÎ òÏÚÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/2798 Bekkerman Iosif Abramovich 1913 M Minskaia Smilovka âÅËËÅÒÍÁÎ
éÏÓÉÆ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÍÉÌÏ×ËÁ
B/2795 Bekkerman Isaak Abramovich 1917 M Minsk âÅËËÅÒÍÁÎ éÓÁÁË
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/2820 Bekovekovaia Muvshev Valen. 1891 M Minsk âÅËÏ×ÅËÏ×ÁÑ íÕ×ÛÅ×
÷ÁÌÅÎ. íÉÎÓË
B/4110 Belen'kii Ezik Izrailovich 1901 M Minsk âÅÌÅÎØËÉÊ åÚÉË
éÚÒÁÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/3182 Belen'kii Ezik Izrailovich 1901 M Minsk âÅÌÅÎØËÉÊ åÚÉË
éÚÒÁÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/3556 Beliak Finia G. 1910 M BSSR Minsk âÅÌÑË æÉÎÑ ç. âóóò íÉÎÓË
B/3800 Bel'ko Nina Pavlovna 1926 F Minsk âÅÌØËÏ îÉÎÁ ðÁ×ÌÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/3728 Belousov Aleksandr Rakhimovich 1921 M Minsk âÅÌÏÕÓÏ×
áÌÅËÓÁÎÄÒ òÁÈÉÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/3730 Belousov Alik Rafailovich 1921 M Minsk âÅÌÏÕÓÏ× áÌÉË
òÁÆÁÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/3738 Belousova Mariam Rakhimovna 1920 F Minsk âÅÌÏÕÓÏ×Á íÁÒÉÁÍ
òÁÈÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/3733 Belousova Nina Grigor'yevna 1897 F Minsk âÅÌÏÕÓÏ×Á îÉÎÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/2859 Bender Mendel' Simonovich 1908 M Minsk âÅÎÄÅÒ íÅÎÄÅÌØ
óÉÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/2876 Beneson Rakhil' Isaakovna 1908 F Minsk Borisov âÅÎÅÓÏÎ òÁÈÉÌØ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓË âÏÒÉÓÏ×
B/2988 Beninson Sof'ia Moiseyevna 1915 F Minsk Borisov âÅÎÉÎÓÏÎ
óÏÆØÑ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË âÏÒÉÓÏ×
B/13582 Bensman Boris Iosifovich 1902 M BSSR Minsk âÅÎÓÍÁÎ âÏÒÉÓ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/13583 Bensman Mosia Borisovna 1924 F BSSR Minsk âÅÎÓÍÁÎ íÏÓÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/534 Ber Elena Osipovna 1926 F BSSR Minsk âÅÒ åÌÅÎÁ ïÓÉÐÏ×ÎÁ âóóò
íÉÎÓË
B/534 Ber Elena Osipovna 1926 F BSSR Minsk âÅÒ åÌÅÎÁ ïÓÉÐÏ×ÎÁ âóóò
íÉÎÓË
B/13298 Ber Feliks Osipovich 1931 M BSSR Minsk âÅÒ æÅÌÉËÓ ïÓÉÐÏ×ÉÞ
âóóò íÉÎÓË
B/549 Ber Felipe Osipovich M BSSR Minsk âÅÒ æÅÌÉÐÅ ïÓÉÐÏ×ÉÞ âóóò
íÉÎÓË
B/549 Ber Felipe Osipovich M BSSR Minsk âÅÒ æÅÌÉÐÅ ïÓÉÐÏ×ÉÞ âóóò
íÉÎÓË
B/249 Berezin Aulter 1893 M Minsk âÅÒÅÚÉÎ áÕÌÔÅÒ íÉÎÓË
B/249 Berezin Aulter 1893 M Minsk âÅÒÅÚÉÎ áÕÌÔÅÒ íÉÎÓË
B/248 Berezin Efim Aul'torovich 1923 M Minsk âÅÒÅÚÉÎ åÆÉÍ
áÕÌØÔÏÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/248 Berezin Efim Aul'torovich 1923 M Minsk âÅÒÅÚÉÎ åÆÉÍ
áÕÌØÔÏÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/254 Berezina Fania Aul'terovna 1922 F Minsk âÅÒÅÚÉÎÁ æÁÎÑ
áÕÌØÔÅÒÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/254 Berezina Fania Aul'terovna 1922 F Minsk âÅÒÅÚÉÎÁ æÁÎÑ
áÕÌØÔÅÒÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/264 Berezina Liubov' Aezikovna 1895 F Minsk âÅÒÅÚÉÎÁ ìÀÂÏ×Ø
áÜÚÉËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/264 Berezina Liubov' Aezikovna 1895 F Minsk âÅÒÅÚÉÎÁ ìÀÂÏ×Ø
áÜÚÉËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/599 Berger Aron Leibovich 1926 M Minsk.obl. Proletarsk.r-n Slutsk
âÅÒÇÅÒ áÒÏÎ ìÅÊÂÏ×ÉÞ íÉÎÓË.ÏÂÌ. ðÒÏÌÅÔÁÒÓË.Ò-Î óÌÕÃË
B/599 Berger Aron Leibovich 1926 M Minsk.obl. Proletarsk.r-n Slutsk
âÅÒÇÅÒ áÒÏÎ ìÅÊÂÏ×ÉÞ íÉÎÓË.ÏÂÌ. ðÒÏÌÅÔÁÒÓË.Ò-Î óÌÕÃË
B/667 Berger Khaia Rubinovna 1912 F Minsk. Minsk âÅÒÇÅÒ èÁÑ
òÕÂÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË. íÉÎÓË
B/667 Berger Khaia Rubinovna 1912 F Minsk. Minsk âÅÒÇÅÒ èÁÑ
òÕÂÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË. íÉÎÓË
B/644 Berger Nesia Rubinovna 1912 F Minsk. Minsk âÅÒÇÅÒ îÅÓÑ
òÕÂÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË. íÉÎÓË
B/644 Berger Nesia Rubinovna 1912 F Minsk. Minsk âÅÒÇÅÒ îÅÓÑ
òÕÂÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË. íÉÎÓË
B/702 Bergman Seon Khaimovich 1923 M Minsk âÅÒÇÍÁÎ óÅÏÎ èÁÊÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
B/4442 Berkman Ida Lazarevna 1924 F Minsk âÅÒËÍÁÎ éÄÁ ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/4430 Berkman Natasha Lazarevna 1930 F Minsk âÅÒËÍÁÎ îÁÔÁÛÁ
ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/13307 Berkman Natasha Lazyrevna 11Ì F BSSR Minsk âÅÒËÍÁÎ îÁÔÁÛÁ
ìÁÚÙÒÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/4432 Berkman Roza Lazarevna 1922 F Minsk âÅÒËÍÁÎ òÏÚÁ ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/4522 Berkovich Ruvim Markovich 1887 M Minsk âÅÒËÏ×ÉÞ òÕ×ÉÍ
íÁÒËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/4550 Berkovich Slava Markovna 1898 F Minsk âÅÒËÏ×ÉÞ óÌÁ×Á
íÁÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/4558 Berkovskaia Guta Leibovna 1905 F Minsk âÅÒËÏ×ÓËÁÑ çÕÔÁ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/4320 Berkovskaia Guta Leibovna 1903 F Minsk âÅÒËÏ×ÓËÁÑ çÕÔÁ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/4322 Berkovskaia Raisa Abramovna 1907 F Minskaia Slutsk âÅÒËÏ×ÓËÁÑ
òÁÉÓÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
B/4563 Berkovskii Faivel' Shifevich 1901 M Minskaia Slutsk
âÅÒËÏ×ÓËÉÊ æÁÊ×ÅÌØ ûÉÆÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
B/4326 Berkovskii Iasha 5 ÌÅÔ M Minsk âÅÒËÏ×ÓËÉÊ ñÛÁ íÉÎÓË
B/13309 Berkovskii Iasha m M Minsk âÅÒËÏ×ÓËÉÊ ñÛÁ Í íÉÎÓË
B/5104 Berman Iuliia Veniaminovna 1924 F Minsk âÅÒÍÁÎ àÌÉÑ
÷ÅÎÉÁÍÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5089 Berman Monia Iseyevich 1923 M Minskaia Minsk âÅÒÍÁÎ íÏÎÑ
éÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/5029 Berman Rakhil' Beniaminovna 1914 F Minsk âÅÒÍÁÎ òÁÈÉÌØ
âÅÎÉÁÍÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5109 Bermin Feiga El'yevna 1889 F Minsk âÅÒÍÉÎ æÅÊÇÁ åÌØÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/5236 Bernshtein Aron Berkovich 1902 M Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ áÒÏÎ
âÅÒËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/5390 Bernshtein Feiga Solomonovna 1914 F Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ æÅÊÇÁ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5290 Bernshtein Iosif Gdalevich 1904 M Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ éÏÓÉÆ
çÄÁÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/5401 Bernshtein Khisia Vul'fovna 1904 F Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ èÉÓÑ
÷ÕÌØÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5279 Bernshtein Lazar' Mikhailovich 1875 M Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ
ìÁÚÁÒØ íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/5283 Bernshtein Leizer Gdalevich 1910 M Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ ìÅÊÚÅÒ
çÄÁÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/5344 Bernshtein Nina Mikhailovna 1880 F Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ îÉÎÁ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5350 Bernshtein Roza Isaakovna 1911 F Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ òÏÚÁ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5357 Bernshtein Sonia Borisovna 1907 F Minsk âÅÒÎÛÔÅÊÎ óÏÎÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/127 Berzen David Abramovich 1895 M BSSR,Minskaia Minsk âÅÒÚÅÎ
äÁ×ÉÄ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò,íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/125 Berzzher Bella Grigor'yevna 1856 F Minsk âÅÒÚÖÅÒ âÅÌÌÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5892 Beskina Ol'ga Zamkovich 1910 M BSSR Minsk âÅÓËÉÎÁ ïÌØÇÁ
úÁÍËÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/6065 Beskina Ol'ga Zamnovich 1910 M BSSR Minsk âÅÓËÉÎÁ ïÌØÇÁ
úÁÍÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/11951 Bezmozgii Neukh Shlem. 1887 M Minsk âÅÚÍÏÚÇÉÊ îÅÕÈ ûÌÅÍ.
íÉÎÓË
B/11593 Bezmozgin Lenser Deokhovich 1918 M Minsk âÅÚÍÏÚÇÉÎ ìÅÎÓÅÒ
äÅÏÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/11949 Bezmozgina Beilia Esilevna 1890 F Minsk âÅÚÍÏÚÇÉÎÁ âÅÊÌÑ
åÓÉÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/1043 Biderman Moisei Samoilovich 1913 M Minsk Minsk âÉÄÅÒÍÁÎ
íÏÊÓÅÊ óÁÍÏÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË íÉÎÓË
B/1374 Birenberg Anna Ershgovna 1916 F Minsk. Borisovy âÉÒÅÎÂÅÒÇ
áÎÎÁ üÒÛÇÏ×ÎÁ íÉÎÓË. âÏÒÉÓÏ×Ù
B/1242 Birg Anna Aronovna 1914 F MInsk âÉÒÇ áÎÎÁ áÒÏÎÏ×ÎÁ íéÎÓË
B/13675 Birger Kopel' Semenovich 1899 M Minsk âÉÒÇÅÒ ëÏÐÅÌØ
óÅÍÅÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/1389 Bisnovataia Basia Moiseyevna 1897 F Minskaia Minsk âÉÓÎÏ×ÁÔÁÑ
âÁÓÑ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/1396 Bisnovatyi Aizik Shlemovich 1897 M Minskaia Minsk âÉÓÎÏ×ÁÔÙÊ
áÊÚÉË ûÌÅÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/1400 Bisnovatyi Khaim Aizikovich 1924 M BSSR, Minsk. minsk
âÉÓÎÏ×ÁÔÙÊ èÁÉÍ áÊÚÉËÏ×ÉÞ âóóò, íÉÎÓË. ÍÉÎÓË
B/1408 Bitbrait Sonia Mikhailovna 1923 F minsk âÉÔÂÒÁÊÔ óÏÎÑ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ ÍÉÎÓË
B/11317 Blankitnaia Gisia Aronovna 1906 F Minskaia Dzerzhinsk
âÌÁÎËÉÔÎÁÑ çÉÓÑ áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ äÚÅÒÖÉÎÓË
B/11157 Blankitnyi Khaim Gershovich 1901 M Minskaia Dzerzhinsk
âÌÁÎËÉÔÎÙÊ èÁÉÍ çÅÒÛÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ äÚÅÒÖÉÎÓË
B/11165 Blat Abram Moiseyevich 1899 M BSSR Minsk âÌÁÔ áÂÒÁÍ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/11211 Bleiman Liuba Iosifovna 1923 F BSSR Minsk âÌÅÊÍÁÎ ìÀÂÁ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/6860 Bliakher Mikhail Efimovich 1925 M Minsk âÌÑÈÅÒ íÉÈÁÉÌ
åÆÉÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/6894 Bliakhman Mar'ia Naumovna 1906 F Minsk âÌÑÈÍÁÎ íÁÒØÑ
îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/7037 Blokh Khaia Mikhailovna 1898 F BSSR Minsk Minsk âÌÏÈ èÁÑ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË íÉÎÓË
B/7327 Blokh Khaim Shlemovich 1911 M Minsk âÌÏÈ èÁÉÍ ûÌÅÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
B/7320 Blokh Riva Genikhovna 1914 F Minsk BSSR Borisovo âÌÏÈ òÉ×Á
çÅÎÉÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË âóóò âÏÒÉÓÏ×Ï
B/7191 Bloshtein Sof'ia Abramovna 1902 F BSSR Minsk âÌÏÛÔÅÊÎ óÏÆØÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/7048 Bloshtein Sof'ia Abramovna 1902 F BSSR Minsk âÌÏÛÔÅÊÎ óÏÆØÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/7045 Bloshtein Zakhar Movshevich 1894 M BSSR Minsk âÌÏÛÔÅÊÎ úÁÈÁÒ
íÏ×ÛÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/7332 Blubtsova Ol'ga Leibovna 1918 F BSSR Minsk âÌÕÂÃÏ×Á ïÌØÇÁ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/5741 Bobrova Izilia Simkhovna 1920 F Minsk âÏÂÒÏ×Á éÚÉÌÑ
óÉÍÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5738 Bobrova Khaia Simkovna 1907 F Minsk âÏÂÒÏ×Á èÁÑ óÉÍËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/5740 Bobrova Tsilia Zisovna 1893 F Minskaia Borisov âÏÂÒÏ×Á ãÉÌÑ
úÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
B/5489 Bogdanovskaia Basia Eskovna 1876 F Minskaia Borisov BSSR
âÏÇÄÁÎÏ×ÓËÁÑ âÁÓÑ üÓËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ× âóóò
B/5498 Bogdanovskaia Roza Borisovna 1908 F Minskaia Borisov BSSR
âÏÇÄÁÎÏ×ÓËÁÑ òÏÚÁ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ× âóóò
B/13317 Boguslavskaia Vera Grigor'yevna 1928 F Minskaia Bauman Moskva
âÏÇÕÓÌÁ×ÓËÁÑ ÷ÅÒÁ çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÁÕÍÁÎ íÏÓË×Á
B/939 Boim Tsilia Naumovna 1889 F Minsk âÏÊÍ ãÉÌÑ îÁÕÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/1921 Borada Mariia Peisakhovna 1922 F BSSR Minsk âÏÒÁÄÁ íÁÒÉÑ
ðÅÊÓÁÈÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/2267 Boriot Izrail' Moiseyevich 1892 M Minsk âÏÒÉÏÔ éÚÒÁÉÌØ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/13817 Borkhiborushina Khaia Iakovlevna 1902 F BSSR Minsk
âÏÒÈÉÂÏÒÕÛÉÎÁ èÁÑ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/2022 Borovskaia Ida Mikhailovna 1900 F Minsk âÏÒÏ×ÓËÁÑ éÄÁ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/2023 Borovskii Leiba Shnerovich 1922 M Minsk âÏÒÏ×ÓËÉÊ ìÅÊÂÁ
ûÎÅÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/2449 Borschov mikhail Gdashevich 12Ì. M Minsk âÏÒÝÏ× ÍÉÈÁÉÌ
çÄÁÛÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/2446 Borschov Solomon Moiseyevich 1903 M Minsk âÏÒÝÏ× óÏÌÏÍÏÎ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/2448 Borschova Nakhama Abramovna 1904 F Minsk âÏÒÝÏ×Á îÁÈÁÍÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/2445 Borschova Rakhilia Solomonovna 1925 F Minsk âÏÒÝÏ×Á òÁÈÉÌÑ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5943 Boshvinnik Genia Berglovna 1878 M Minsk âÏÛ×ÉÎÎÉË çÅÎÑ
âÅÒÇÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/6065 Boskina Ol'ga Zamnovich 1910 F BSSR Minsk âÏÓËÉÎÁ ïÌØÇÁ
úÁÍÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/5988 Botmer Moisei Samuilovich 1920 M BSSR Minsk âÏÔÍÅÒ íÏÉÓÅÊ
óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/5979 Botmer Moisei Samuilovich 1920 M BSSR Minsk âÏÔÍÅÒ íÏÉÓÅÊ
óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/6039 Botvinik Mira Tevelevna 1894 F Minskaia Minsk âÏÔ×ÉÎÉË íÉÒÁ
ôÅ×ÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/5946 Botvinnik Abr. Abram. 1906 M Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË áÂÒ. áÂÒÁÍ.
íÉÎÓË
B/5949 Botvinnik Abr. Ianlovich 1866 M Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË áÂÒ.
ñÎÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/5948 Botvinnik Abram Isaakovich 1923 M Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË áÂÒÁÍ
éÓÁÁËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/5962 Botvinnik Iakov Benuamina 1895 F Minsk Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË ñËÏ×
âÅÎÕÁÍÉÎÁ íÉÎÓË íÉÎÓË
B/5950 Botvinnik Meyer Bentsaminovich 1902 M Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË íÅÅÒ
âÅÎÃÁÍÉÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/6036 Botvinnik Revekka Abramovna 1904 F BSSR Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË
òÅ×ÅËËÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/6034 Botvinnik Roza Tankhumovna 1833 F Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË òÏÚÁ
ôÁÎÈÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5964 Botvinnik Roza Tankhunovna 1893 F BSSR Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË òÏÚÁ
ôÁÎÈÕÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/6035 Botvinnik Sima Ruvimovna 1909 F Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉË óÉÍÁ
òÕ×ÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/5944 Botvinnikh Zina Borisovna 1917 F BSSR Minsk âÏÔ×ÉÎÎÉÈ úÉÎÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/6309 Brander Efraim Samoilovich 1905 M Minsk âÒÁÎÄÅÒ üÆÒÁÉÍ
óÁÍÏÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/6388 Braukh Khalia Efimovna 1910 F Minskaia Minsk âÒÁÕÈ èÁÌÑ
åÆÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
B/6090 Bravaia Khana Vul'f. 1918 F Minsk âÒÁ×ÁÑ èÁÎÁ ÷ÕÌØÆ.
íÉÎÓË
B/6090 Bravaia Khana Vul'f. 1918 F Minsk âÒÁ×ÁÑ èÁÎÁ ÷ÕÌØÆ.
íÉÎÓË
B/6159 Bravnyi Iakov Naumovich 1918 M Minsk âÒÁ×ÎÙÊ ñËÏ× îÁÕÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
B/8266 Breitman N. A. 1904 F Minsk âÒÅÊÔÍÁÎ î. á. íÉÎÓË
B/8135 Brid Sema E. 1905 M Minsk âÒÉÄ óÅÍÁ ü. íÉÎÓË
B/7960 Brif Khaia Shlemovna 1911 F Minskaia Novoborisovskii âÒÉÆ èÁÑ
ûÌÅÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ îÏ×ÏÂÏÒÉÓÏ×ÓËÉÊ
B/8191 Bril' Iosif Grigor'yevich 1922 M Minsk âÒÉÌØ éÏÓÉÆ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/7969 Brish' R. Moiseyevna 1918 F Minsk âÒÉÛØ ò. íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/7966 Britova Ida Abramovna 1912 F BSSR Minsk âÒÉÔÏ×Á éÄÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
B/9673 Briumer Rakhil' Grigor'yevna 1926 F Minsk âÒÀÍÅÒ òÁÈÉÌØ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/9759 Briumer Sheia Kasrilovna 1903 F Minsk âÒÀÍÅÒ ûÅÑ ëÁÓÒÉÌÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/9671 Briuner Mania Grigor'yevna 1924 F Minsk âÒÀÎÅÒ íÁÎÑ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/9224 Brodkina Rakhil' Mikhelevna 1903 F Minskaia Borisov âÒÏÄËÉÎÁ
òÁÈÉÌØ íÉÈÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
B/9217 Brodovich Khasia Kiselevna 1901 F Minsk âÒÏÄÏ×ÉÞ èÁÓÑ
ëÉÓÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/8960 Brodskaia Zoia Pavlovna 1933 F Minsk âÒÏÄÓËÁÑ úÏÑ ðÁ×ÌÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/8674 Broido Moisei Iakovlevich 1917 M Belor. obl. Minsk âÒÏÊÄÏ
íÏÉÓÅÊ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ âÅÌÏÒ. ÏÂÌ. íÉÎÓË
B/9518 Bronustovskaia Sasha Khaimovna 1923 F Minsk âÒÏÎÕÓÔÏ×ÓËÁÑ
óÁÛÁ èÁÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/9517 Bronustovskaia Sof'ia Khaimovna 1920 F Minsk âÒÏÎÕÓÔÏ×ÓËÁÑ
óÏÆØÑ èÁÊÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/9516 Bronustovskaia Tat'iana L'vovna 1895 F Minsk âÒÏÎÕÓÔÏ×ÓËÁÑ
ôÁÔØÑÎÁ ìØ×Ï×ÎÁ íÉÎÓË
B/9515 Bronustovskii Khaim Shlemovich 1882 M BSSR Minsk
âÒÏÎÕÓÔÏ×ÓËÉÊ èÁÉÍ ûÌÅÍÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/9407 Brudner Iosif Isaakovich 1910 M Minsk âÒÕÄÎÅÒ éÏÓÉÆ
éÓÁÁËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/9409 Brudner Moisei Mordukh 1900 M Minsk âÒÕÄÎÅÒ íÏÉÓÅÊ íÏÒÄÕÈ
íÉÎÓË
B/9408 Brudner Shima Moiseyev 1923 F Minsk âÒÕÄÎÅÒ ûÉÍÁ íÏÉÓÅÅ×
íÉÎÓË
B/9451 Bruk - Zhurbil Rakhil' Zasem 1888 F Minsk âÒÕË - öÕÒÂÉÌ
òÁÈÉÌØ úÁÓÅÍ íÉÎÓË
B/9760 Brutman Tuba Iosifovna 1892 F MSSR Minsk âÒÕÔÍÁÎ ôÕÂÁ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íóóò íÉÎÓË
B/12382 Bubenchik Kh'yena Ar'yevna 1880 F Minsk âÕÂÅÎÞÉË èØÅÎÁ
áÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12427 Bubenchik Leia Faibishevna 1913 F Minsk âÕÂÅÎÞÉË ìÅÑ
æÁÊÂÉÛÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12443 Budanitskaia Asia L'vovna 1889 F Minsk âÕÄÁÎÉÃËÁÑ áÓÑ
ìØ×Ï×ÎÁ íÉÎÓË
B/12263 Budanitskaia Liubov' Semenovna 1925 F Minsk âÕÄÁÎÉÃËÁÑ
ìÀÂÏ×Ø óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12265 Budanitskaia Mariia Semenovna 1918 F Minsk âÕÄÁÎÉÃËÁÑ
íÁÒÉÑ óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12266 Budanitskaia Mariia Semenovna 1917 F Minsk âÕÄÁÎÉÃËÁÑ
íÁÒÉÑ óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12267 Budanitskii Semen Morzukhovich 1886 M Minsk âÕÄÁÎÉÃËÉÊ
óÅÍÅÎ íÏÒÚÕÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
B/13930 Budovler Polina Aronovna 1909 F BSSR Minsk âÕÄÏ×ÌÅÒ ðÏÌÉÎÁ
áÒÏÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
B/13199 Bukhman Esfir' Ruvimovna 1912 F Minsk âÕÈÍÁÎ üÓÆÉÒØ
òÕ×ÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12053 Bunilovich Fira Genokhovna 1912 F Minsk âÕÎÉÌÏ×ÉÞ æÉÒÁ
çÅÎÏÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12494 Bunimovich Izrail Aronovich 1878 M BSSR Minsk âÕÎÉÍÏ×ÉÞ
éÚÒÁÉÌ áÒÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
B/13336 Burak Sonia Shlemovna 12Ì F Minsk âÕÒÁË óÏÎÑ ûÌÅÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/12796 Burakiskaia Sarra Natalevna 1900 F Minsk âÕÒÁËÉÓËÁÑ óÁÒÒÁ
îÁÔÁÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
B/12727 Burakiskii Moisei Iosilevich 1890 M Minsk âÕÒÁËÉÓËÉÊ
íÏÊÓÅÊ éÏÓÉÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
B/12687 Burdo Enta Abramovna 1916 F Minsk âÕÒÄÏ åÎÔÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
B/12837 Burshtein Avram Iudelevich 1920 M Minskaia Slutsk âÕÒÛÔÅÊÎ
á×ÒÁÍ àÄÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
B/13220 Bushmak Marusia Faikovna 1911 F Minskaia Bobruisk âÕÛÍÁË
íÁÒÕÓÑ æÁÊËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓË
B/13099 Buslova Dora Il'inishna 1913 F Minsk âÕÓÌÏ×Á äÏÒÁ
éÌØÉÎÉÛÎÁ íÉÎÓË
B/13092 Buslovich Ruvin Osherovich 1914 M BSSR Minsk âÕÓÌÏ×ÉÞ òÕ×ÉÎ
ïÛÅÒÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
CH/149 Chakhotskaia Khana Gilerovna 1901 F Minsk þÁÈÏÔÓËÁÑ èÁÎÁ
çÉÌÅÒÏ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/142 Chakhotskii Samoil Markovich 1893 M Minsk þÁÈÏÔÓËÉÊ óÁÍÏÉÌ
íÁÒËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
CH/81 Chaplintskii Berko Ianilevich 1888 M Minskii Minsk þÁÐÌÉÎÃËÉÊ
âÅÒËÏ ñÎÉÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÉÊ íÉÎÓË
CH/165 Charnaia Basia Isaakovna 1884 F Minsk þÁÒÎÁÑ âÁÓÑ éÓÁÁËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
CH/168 Charnaia Ida Oronovna 1918 F Minsk þÁÒÎÁÑ éÄÁ ïÒÏÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
CH/178 Charnoi Aron Isaakovich 1885 M Minsk þÁÒÎÏÊ áÒÏÎ éÓÁÁËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
CH/95 Charnyi Khaskel' Isarovich 1899 M Minsk þÁÒÎÙÊ èÁÓËÅÌØ
éÓÁÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
CH/91 Charnyi Shlema Girshevich 1903 M Minsk þÁÒÎÙÊ ûÌÅÍÁ çÉÒÛÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
CH/275 Chechek Grigorii Iosifovich 1923 M Minsk þÅÞÅË çÒÉÇÏÒÉÊ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓË
CH/253 Chekhanovskaia Freida Mendelevna 1914 F BSSR Minsk
þÅÈÁÎÏ×ÓËÁÑ æÒÅÊÄÁ íÅÎÄÅÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
CH/264 Chekhovskaia Raia Isakovna 1924 F Minskaia Bobruisk þÅÈÏ×ÓËÁÑ
òÁÑ éÓÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓË
CH/351 Chelemkina Liza Evlevna 1892 F Minsk þÅÌÅÍËÉÎÁ ìÉÚÁ å×ÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
CH/349 Chelemkina Raia Iosifovna 1925 F Minsk þÅÌÅÍËÉÎÁ òÁÑ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/338 Cheleshkina Liza Evlevna 1892 F Minsk þÅÌÅÛËÉÎÁ ìÉÚÁ
å×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/337 Chelishkina Raia Iosipovna 1925 F Minsk þÅÌÉÛËÉÎÁ òÁÑ
éÏÓÉÐÏ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/368 Cheplovodovsk Il'ia Vladimirov 1928 M BSSR Minsk þÅÐÌÏ×ÏÄÏ×ÓË
éÌØÑ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ× âóóò íÉÎÓË
CH/914 Cherges Iudel' Moiseyevna 1923 F Minsk þÅÒÇÅÓ àÄÅÌØ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/458 Cherges Moisei Solomonovich 1898 M Minsk þÅÒÇÅÓ íÏÉÓÅÊ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
CH/468 Cherges Roza Mordukh 1899 F Minsk þÅÒÇÅÓ òÏÚÁ íÏÒÄÕÈ
íÉÎÓË
CH/459 Cherges Solomon Moiseyevich 1923 M Minsk þÅÒÇÅÓ óÏÌÏÍÏÎ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
CH/917 Chergis Raia Moiseyevna 1924 F Minsk þÅÒÇÉÓ òÁÑ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
CH/901 Chernaia Bronia Semenovna 1908 F Minsk þÅÒÎÁÑ âÒÏÎÑ
óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/893 Chernaia Fira Vulfovna 1923 F Minsk þÅÒÎÁÑ æÉÒÁ ÷ÕÌÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
CH/877 Chernaia Mania Iosifovna 1899 F Minsk þÅÒÎÁÑ íÁÎÑ éÏÓÉÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
CH/879 Chernaia Raisa Moiseyevna 1891 F Minskaia Bobruisk þÅÒÎÁÑ
òÁÉÓÁ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓË
CH/690 Cherniak Evgeniia Samoilovna 1926 F Minsk þÅÒÎÑË å×ÇÅÎÉÑ
óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/697 Cherniak-Kaminsk Gita Moiseyevna 1912 F BSSR Minsk
þÅÒÎÑË-ëÁÍÉÎÓË çÉÔÁ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
CH/783 Chernoi Binia Meyerovich 1914 M Minsk þÅÒÎÏÊ âÉÎÑ íÅÅÒÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
CH/780 Chernova Khaia Mavsh 1915 F Minsk þÅÒÎÏ×Á èÁÑ íÁ×Û íÉÎÓË
CH/596 Chernyi Aron Moiseyevich 1891 M Minskaia Bobruisk þÅÒÎÙÊ áÒÏÎ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓË
CH/603 Chernyi Iakub Berkovich 1888 M Minsk þÅÒÎÙÊ ñËÕ âÅÒËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
CH/594 Chernyi Vul'f Leizerovich 1897 M Minsk þÅÒÎÙÊ ÷ÕÌØÆ
ìÅÊÚÅÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
CH/1301 Chertok Grigorii Peisikhovich 1914 M BSSR Minsk þÅÒÔÏË
çÒÉÇÏÒÉÊ ðÅÊÓÉÈÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
CH/1524 Chitaeva Revekka Abramovna 1917 F Minsk þÉÔÁÅ×Á òÅ×ÅËËÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
CH/224 Chornaia Elizaveta Isakovna 1909 F Minskaia Minsk þÏÒÎÁÑ
åÌÉÚÁ×ÅÔÁ éÓÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
D/35 Davydov Il'ia Khaimovich 1909 M BSSR Minsk äÁ×ÙÄÏ× éÌØÑ
èÁÉÍÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
D/171 Davydov Miron Borisovich 1924 M BSSR Minsk äÁ×ÙÄÏ× íÉÒÏÎ
âÏÒÉÓÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
D/3879 Davydova Anna Borisovna 1918 F BSSR Minsk äÁ×ÙÄÏ×Á áÎÎÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/3880 Davydova Genia Leibovna 1898 F BSSR Minsk äÁ×ÙÄÏ×Á çÅÎÑ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/960 Degtiar Sima Gershovna 1906 F BSSR Minsk äÅÇÔÑÒ óÉÍÁ çÅÒÛÏ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
D/948 Deiban Roza Abramovna 1987 F Minskaia Taratino äÅÊÂÁÎ òÏÚÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ôÁÒÁÔÉÎÏ
D/928 Deich Esfir' Izrailovna 1898 F Minsk äÅÊÞ üÓÆÉÒØ éÚÒÁÊÌÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
D/1165 Demikhovskaia Zinaida Iakovlevna 1915 F BSSR Minsk
äÅÍÉÈÏ×ÓËÁÑ úÉÎÁÉÄÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/1318 Deren' David Esendrovich 1908 M Minsk äÅÒÅÎØ äÁ×ÉÄ
üÓÅÎÄÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
D/1948 Dogina Reizia Shiemovna 1899 F Minsk äÏÇÉÎÁ òÅÊÚÑ ûÉÅÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
D/1952 Dogina Reizia Shlemovna 1899 F Minsk äÏÇÉÎÁ òÅÊÚÑ ûÌÅÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
D/2485 Dokhunov Anotolii Grigor'yevich 1923 M Minsk äÏÈÕÎÏ×
áÎÏÔÏÌÉÊ çÒÉÇÏÒØÅ×ÉÞ íÉÎÓË
D/3853 Dokshitskii Iakov Abramovich 15Ì M Minsk äÏËÛÉÃËÉÊ ñËÏ×
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
D/1919 Doktorovich Klara Izrailovna 1924 F Minsk äÏËÔÏÒÏ×ÉÞ ëÌÁÒÁ
éÚÒÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
D/1883 Dovidovich Nina Alekseyevna 1916 F Minsk äÏ×ÉÄÏ×ÉÞ îÉÎÁ
áÌÅËÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
D/2569 Drabkina Bella L'vovna 1909 F Minsk äÒÁÂËÉÎÁ âÅÌÌÁ ìØ×Ï×ÎÁ
íÉÎÓË
D/2689 Dragilev Lazar' Samoilovich 1892 M BSSR Minsk äÒÁÇÉÌÅ× ìÁÚÁÒØ
óÁÍÏÊÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
D/2594 Dragileva Rozaliia Lazarevna 1921 F BSSR Minsk äÒÁÇÉÌÅ×Á
òÏÚÁÌÉÑ ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/2593 Dragileva Zinaida Iakovlevna 1889 F BSSR Minsk äÒÁÇÉÌÅ×Á
úÉÎÁÉÄÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/2938 Dreitser Sof'ia Efimovna 1906 F BSSR Minsk äÒÅÊÃÅÒ óÏÆØÑ
åÆÉÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/2996 Dreizin Malei Khaimovich 1896 M Minsk äÒÅÊÚÉÎ íÁÌÅÊ
èÁÊÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
D/2995 Dreizin Rakhil' Mordukhovna 1900 F Minsk äÒÅÊÚÉÎ òÁÈÉÌØ
íÏÒÄÕÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
D/2761 Dreksler Dora Shlemovna 1914 F Minskaia Mikashevichi äÒÅËÓÌÅÒ
äÏÒÁ ûÌÅÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉËÁÛÅ×ÉÞÉ
D/2920 Drevich Aron Abramovich 1917 M Minskaia Smolevichi äÒÅ×ÉÞ
áÒÏÎ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÍÏÌÅ×ÉÞÉ
D/2918 Drevich Lenia Itskovna 1919 F Minskaia Smolevichi äÒÅ×ÉÞ ìÅÎÑ
éÃËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÍÏÌÅ×ÉÞÉ
D/3040 Drusviatskii Rafail Borisovich 1905 M Minsk äÒÕÓ×ÑÔÓËÉÊ
òÁÆÁÉÌ âÏÒÉÓÏ×ÉÞ íÉÎÓË
D/4036 Dubershtein Ester Abram 1912 F Minskaia Slutsk äÕÂÅÒÛÔÅÊÎ
üÓÔÅÒ áÂÒÁÍ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
D/4037 Dubershtein Mar'iasia Borisovna 1920 F Minskaia Slutsk
äÕÂÅÒÛÔÅÊÎ íÁÒØÑÓÑ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
D/3858 Dubina Evgen'ia Izrailovna 1928 F BSSR Minsk äÕÂÉÎÁ å×ÇÅÎØÑ
éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/4046 Dubovskaia Bella Beniaminov 1912 F Minsk äÕÂÏ×ÓËÁÑ âÅÌÌÁ
âÅÎÑÍÉÎÏ× íÉÎÓË
D/3443 Dubrovskaia Ania Markovna 1912 F Minsk äÕÂÒÏ×ÓËÁÑ áÎÑ
íÁÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
D/3715 Dunner Borokh Semenovich 1890 M Minsk äÕÎÎÅÒ âÏÒÏÈ
óÅÍÅÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
D/3730 Dunner Esta Borokhovna 1921 F Minsk äÕÎÎÅÒ üÓÔÁ âÏÒÏÈÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
D/3725 Dunner Fania Borokhovna 1923 F Minsk äÕÎÎÅÒ æÁÎÑ âÏÒÏÈÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
D/3724 Dunner Gitlia Khaimovna 1893 F Minsk äÕÎÎÅÒ çÉÔÌÑ èÁÊÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
D/3727 Dunner Isler Borokhovich 1924 M Minsk äÕÎÎÅÒ éÓÌÅÒ
âÏÒÏÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
D/3728 Dunner Khaia Borokhovna 1915 F Minsk äÕÎÎÅÒ èÁÑ âÏÒÏÈÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
D/846 Dvorkin Sulii Zel'monovich 1923 M Minsk ä×ÏÒËÉÎ óÕÌÉÊ
úÅÌØÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
D/765 Dvorkina Rakhil' Leibovna 1908 F BSSR Minsk ä×ÏÒËÉÎÁ òÁÈÉÌØ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
D/612 Dyskina Asia Izrailovna 1914 F BSSR Minsk äÙÓËÉÎÁ áÓÑ
éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
EY/16 Edenshtein Abram Khatskelevich 1911 M Minsk üÄÅÎÛÔÅÊÎ áÂÒÁÍ
èÁÃËÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
EY/117 Edina S L 1908 F Minskaia Minsk üÄÉÎÁ ó ì íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
EY/237 Eidel'man Genia Vul'fovna 1896 F Minskaia Smolevichi
üÊÄÅÌØÍÁÎ çÅÎÑ ÷ÕÌØÆÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÍÏÌÅ×ÉÞÉ
EY/203 Eidin Samuil Vulfovich 1924 M Minsk üÊÄÉÎ óÁÍÕÉÌ ÷ÕÌÆÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
EY/202 Eidin Vul'f Samoilovich 1886 M Minsk üÊÄÉÎ ÷ÕÌØÆ óÁÍÏÊÌÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
EY/201 Eidina Basia Zelikovna 1864 F Minsk üÊÄÉÎÁ âÁÓÑ úÅÌÉËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/207 Eidina Ema Ilevna 1897 F Minsk üÊÄÉÎÁ üÍÁ éÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/200 Eidina Pesia Vulfovna 1923 F Minsk üÊÄÉÎÁ ðÅÓÑ ÷ÕÌÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/196 Eidina Pesia Vul'fovna 1923 F Minsk üÊÄÉÎÁ ðÅÓÑ ÷ÕÌØÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/194 Eidina Sarra Vulfovna 1921 F Minsk üÊÄÉÎÁ óÁÒÒÁ ÷ÕÌÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/198 Eidina Sarra Vul'fovna 1921 F Minsk üÊÄÉÎÁ óÁÒÒÁ ÷ÕÌØÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/357 Eingel'sger Isaak Iosifovich 1898 M Minsk üÊÎÇÅÌØÓÇÅÒ éÓÁÁË
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓË
EY/359 Eingel'sger Sima Alterovna 1908 F Minsk üÊÎÇÅÌØÓÇÅÒ óÉÍÁ
áÌÔÅÒÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/398 Eishtein Lev Benkovich 1915 M Minskaia BSSR Borisovskii Borisov
üÊÛÔÅÊÎ ìÅ× âÅÎËÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âóóò âÏÒÉÓÏ×ÓËÉÊ âÏÒÉÓÏ×
EY/395 Eishtein Tolts Abramovna 1919 F Minskaia BSSR Borisovskii
Borisov üÊÛÔÅÊÎ ôÏÌà áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âóóò âÏÒÉÓÏ×ÓËÉÊ âÏÒÉÓÏ×
EY/387 Eitina Liubov' Naumovna 1907 F Minsk üÊÔÉÎÁ ìÀÂÏ×Ø îÁÕÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
E/5 Ekel'chik Boris Lazarevich 1904 M BSSR Minsk åËÅÌØÞÉË âÏÒÉÓ
ìÁÚÁÒÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
E/220 Ekel'chik Khana Grigor'yevna 1904 F Bssr Minsk åËÅÌØÞÉË èÁÎÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ âÓÓÒ íÉÎÓË
E/226 Ekel'chik Meyer Shmuilovich 1900 M Minsk åËÅÌØÞÉË íÅÅÒ
ûÍÕÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
E/222 Ekel'chik Shima Girshevna 1906 F Minsk åËÅÌØÞÉË ûÉÍÁ
çÉÒÛÅ×ÎÁ íÉÎÓË
E/412 Ekhov Solomon Samoilovich 1895 M BSSR Minsk åÈÏ× óÏÌÏÍÏÎ
óÁÍÏÊÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
E/417 Ekhova Sonia Iosipovna 1907 F Minsk åÈÏ×Á óÏÎÑ éÏÓÉÐÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/482 Ekshtein Fira Iur'yevna 1917 F BSSR Minsk üËÛÔÅÊÎ æÉÒÁ
àÒØÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
EY/890 El'baum Sarra Samoilovna 1909 F Minsk üÌØÂÁÕÍ óÁÒÒÁ
óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/568 El'bo Eva Borisovna 1913 F BSSR Minsk üÌØÂÏ å×Á âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò
íÉÎÓË
EY/557 El'bo Moisei Solomonovich 1895 M BSSR Minsk üÌØÂÏ íÏÉÓÅÊ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
E/177 Elen Shlema Leiberovich 1915 M Minsk åÌÅÎ ûÌÅÍÁ ìÅÊÂÅÒÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
E/202 El'kes Ovlei Moiseyevna 1924 F Minsk åÌØËÅÓ ï×ÌÅÊ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/649 El'kina Gutia Bentsionovna 1926 F Minsk üÌØËÉÎÁ çÕÔÑ
âÅÎÃÉÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/705 El'perin Izrail' Pavlovich 1905 M BSSR Minsk üÌØÐÅÒÉÎ éÚÒÁÉÌØ
ðÁ×ÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
EY/704 El'perin Pavel Osipovich 1871 M Minsk üÌØÐÅÒÉÎ ðÁ×ÅÌ
ïÓÉÐÏ×ÉÞ íÉÎÓË
EY/702 El'perina Liubov' Aronovna 1893 F Minsk üÌØÐÅÒÉÎÁ ìÀÂÏ×Ø
áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/707 El'perina Rozaliia Leibovna 1875 F BSSR Minsk üÌØÐÅÒÉÎÁ
òÏÚÁÌÉÑ ìÅÊÂÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
EY/696 El'perina Sonia Samoilovna F Minsk üÌØÐÅÒÉÎÁ óÏÎÑ
óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/694 El'perina Zina Iosifovna F Minsk üÌØÐÅÒÉÎÁ úÉÎÁ éÏÓÉÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
E/133 Emiashev Efim Iu 1913 M BSSR Minsk åÍÑÛÅ× åÆÉÍ à âóóò íÉÎÓË
EY/1268 Epel'fel'd Mariia Iliashevna 1893 F Minsk üÐÅÌØÆÅÌØÄ íÁÒÉÑ
éÌÑÛÅ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/1258 Epel'fel'd Masha Rakhmilevna 1921 F Minsk üÐÅÌØÆÅÌØÄ íÁÛÁ
òÁÈÍÉÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/1259 Epel'fel'd Rakhmil' Moisevich 1886 M Minsk üÐÅÌØÆÅÌØÄ
òÁÈÍÉÌØ íÏÉÓÅ×ÉÞ íÉÎÓË
EY/1046 Epshtein Aleksandr Iudelevich 1898 M Minsk üÐÛÔÅÊÎ
áÌÅËÓÁÎÄÒ àÄÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
EY/1054 Epshtein Berta Mikhailovna 1907 F Minskaia Minsk üÐÛÔÅÊÎ
âÅÒÔÁ íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
EY/1827 Epshtein Khasia Gershevna 1924 F Minskaia üÐÛÔÅÊÎ èÁÓÑ
çÅÒÛÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ
EY/1159 Epshtein Minia Borukhovna 1905 F Minsk üÐÛÔÅÊÎ íÉÎÑ
âÏÒÕÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/1194 Epshtein Sarra Ioselevna 1886 F Minskaia üÐÛÔÅÊÎ óÁÒÒÁ
éÏÓÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ
EY/1174 Epshtein Sof'ia Mikhailovna 1913 F Minskaia Minsk üÐÛÔÅÊÎ
óÏÆØÑ íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
EY/1407 Erlikh David Iulevich 1911 M Minsk üÒÌÉÈ äÁ×ÉÄ àÌÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
EY/1696 Erlikh Reshin Iul'yevna 1913 F Minsk üÒÌÉÈ òÅÛÉÎ àÌØÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
E/495 Erusalimchik Abram Iosifovich 1903 M Minsk åÒÕÓÁÌÉÍÞÉË áÂÒÁÍ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓË
E/513 Erusalimchik Sofi Semenovna 1906 F Minsk åÒÕÓÁÌÉÍÞÉË óÏÆÉ
óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/1476 Esik Roza Borisovna 1937 F Minskaia üÓÉË òÏÚÁ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ
íÉÎÓËÁÑ
EY/1567 Esterman Khaia Izrailevna 1906 F BSSR Minsk üÓÔÅÒÍÁÎ èÁÑ
éÚÒÁÉÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
EY/1555 Esterman Mendel' Abramovich 1905 M BSSR Minsk üÓÔÅÒÍÁÎ
íÅÎÄÅÌØ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
E/457 Etel'chik Abram Kuzmich 1923 M Minsk åÔÅÌØÞÉË áÂÒÁÍ ëÕÚÍÉÞ
íÉÎÓË
E/456 Etel'chik Eva KUzminichna 1917 F Minsk åÔÅÌØÞÉË å×Á
ëõÚÍÉÎÉÞÎÁ íÉÎÓË
E/454 Etel'chik Frida Kuzminichna 1910 F Minsk åÔÅÌØÞÉË æÒÉÄÁ
ëÕÚÍÉÎÉÞÎÁ íÉÎÓË
E/451 Etil'chik Raia Kuz'minichna 1925 F Minsk åÔÉÌØÞÉË òÁÑ
ëÕÚØÍÉÎÉÞÎÁ íÉÎÓË
EY/1641 Etus Ema Izrailevna 1908 F Minsk üÔÕÓ üÍÁ éÚÒÁÊÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/8 Evenchik Sara Tsodykovna 1922 F Minsk ü×ÅÎÞÉË óÁÒÁ ãÏÄÙËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/11 Evenchik Zlota Iudelevna 1886 F Minsk ü×ÅÎÞÉË úÌÏÔÁ àÄÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
EY/1845 Evinchik Riva Semenovna 1919 F Minsk ü×ÉÎÞÉË òÉ×Á
óÅÍÅÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
EY/12 Evinchik Vikhna Nisonovna 1891 F Minsk ü×ÉÎÞÉË ÷ÉÈÎÁ
îÉÓÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/184 Faermark David Samsonovich 1921 M Minskaia Starodorozhskii
Starye Dorogi æÁÅÒÍÁÒË äÁ×ÉÄ óÁÍÓÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÏÄÏÒÏÖÓËÉÊ óÔÁÒÙÅ
äÏÒÏÇÉ
F/187 Faermark Isaak Samonovich 1924 M Minskaia Starodorozh Starye
Dorogi æÁÅÒÍÁÒË éÓÁÁË óÁÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÏÄÏÒÏÖ óÔÁÒÙÅ äÏÒÏÇÉ
F/186 Faermark Roza Khatskelevna 1889 F Minskaia Starodorozhskii
Starye dorogi æÁÅÒÍÁÒË òÏÚÁ èÁÃËÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÏÄÏÒÏÖÓËÉÊ óÔÁÒÙÅ
ÄÏÒÏÇÉ
F/188 Faermark Samon Iosifovich 1881 M Minskaia Starodorozhsk Starye
Dorogi æÁÅÒÍÁÒË óÁÍÏÎ éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÏÄÏÒÏÖÓË óÔÁÒÙÅ äÏÒÏÇÉ
F/189 Faermark Taiba Samonovna 1915 F Minskaia Starodorodzhsk Starye
Dorogi æÁÅÒÍÁÒË ôÁÊÂÁ óÁÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÏÄÏÒÏÄÖÓË óÔÁÒÙÅ äÏÒÏÇÉ
F/208 Faiberg Nison Abramovich 1889 M Minsk æÁÊÂÅÒÇ îÉÓÏÎ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
F/7339 Faibyshev Boris Getserev 1896 M Minsk æÁÊÂÙÛÅ× âÏÒÉÓ
çÅÃÅÒÅ× íÉÎÓË
F/7337 Faibyshev Boris Getserev 1896 M Minsk æÁÊÂÙÛÅ× âÏÒÉÓ
çÅÃÅÒÅ× íÉÎÓË
F/607 Faibysheva Fania Borisovna 1923 F Minsk æÁÊÂÙÛÅ×Á æÁÎÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/7341 Faibysheva Sonia Aronovna 1897 F Minsk æÁÊÂÙÛÅ×Á óÏÎÑ
áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/353 Fain Moisei Iosif 1890 M BSSR Minsk æÁÊÎ íÏÉÓÅÊ éÏÓÉÆ âóóò
íÉÎÓË
F/361 Fain Nekhama Rubimov 1891 M BSSR Minsk æÁÊÎ îÅÈÁÍÁ òÕÂÉÍÏ× âóóò
íÉÎÓË
F/7306 Fainberg Sarra Davydovna 12Ì F Minsk æÁÊÎÂÅÒÇ óÁÒÒÁ
äÁ×ÙÄÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/603 Fainberg Sarra Davydovna 12Ì F Minsk æÁÊÎÂÅÒÇ óÁÒÒÁ
äÁ×ÙÄÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/743 Faines Basia Berkovna 1895 F Minsk æÁÊÎÅÓ âÁÓÑ âÅÒËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/733 Faines Riva Solomonovna 1924 F Minsk æÁÊÎÅÓ òÉ×Á óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/880 Faivisovich Khasia Abramovna 1894 F BSSR Minsk æÁÊ×ÉÓÏ×ÉÞ èÁÓÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/1173 Farber El'ka Isakovna 1913 F Minsk æÁÒÂÅÒ üÌØËÁ éÓÁËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/1214 Farfol Abram Elevich 1925 M Minskaia Kr Sloboda æÁÒÆÏÌ áÂÒÁÍ
üÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ëÒ óÌÏÂÏÄÁ
F/1573 Feder Mania Aron 1908 M BSSR Minsk æÅÄÅÒ íÁÎÑ áÒÏÎ âóóò
íÉÎÓË
F/1504 Feginzon Iuliia Mendelevna 1905 F BSSR Minsk æÅÇÉÎÚÏÎ àÌÉÑ
íÅÎÄÅÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/1388 Feigel'son Bentsion Aronovich 1904 M Minskaia Minsk
æÅÊÇÅÌØÓÏÎ âÅÎÃÉÏÎ áÒÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
F/1453 Feigina Dora Zavlov 1913 F Minsk æÅÊÇÉÎÁ äÏÒÁ úÁ×ÌÏ×
íÉÎÓË
F/1483 Feigina Ester Leibovna 1908 F Minskaia Borisovo æÅÊÇÉÎÁ üÓÔÅÒ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×Ï
F/1454 Feigina Liza Grigor'yevna 1919 F Minskaia Minsk æÅÊÇÉÎÁ ìÉÚÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
F/1465 Feigina Polia Khaimovna 1916 F Minsk æÅÊÇÉÎÁ ðÏÌÑ èÁÊÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/1798 Fel'dman Basia Srulevna 1916 F BSSR Minsk æÅÌØÄÍÁÎ âÁÓÑ
óÒÕÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/1979 Fel'dman Kapel' Motelevna 1917 M Minsk æÅÌØÄÍÁÎ ëÁÐÅÌØ
íÏÔÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
F/2626 Ferid Sara Moiseyevna 1910 F Minsk æÅÒÉÄ óÁÒÁ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/2544 Fetel'shtein Ruvim Gershevich 1889 M Minsk æÅÔÅÌØÛÔÅÊÎ
òÕ×ÉÍ çÅÒÛÅ×ÉÞ íÉÎÓË
F/3982 Fiialko Anna Isaakovna 1920 F BSSR Minsk æÉÑÌËÏ áÎÎÁ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/3976 Fiialko Dora Abramovna 1923 F Minskaia Slutsk æÉÑÌËÏ äÏÒÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
F/3980 Fiialko Fania Abramovna 1922 F Minskaia Slutsk æÉÑÌËÏ æÁÎÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
F/3983 Fiialko Froim Isaakov 1912 M BSSR Minsk æÉÑÌËÏ æÒÏÉÍ éÓÁÁËÏ×
âóóò íÉÎÓË
F/2763 Filipovskii Moisei Khaimovich 1910 M Minsk æÉÌÉÐÏ×ÓËÉÊ
íÏÉÓÅÊ èÁÉÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
F/3190 Finkel' Belia Isakovna 1912 F Minsk æÉÎËÅÌØ âÅÌÑ éÓÁËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/3232 Finkel' Isaak Abramovich M Minsk æÉÎËÅÌØ éÓÁÁË áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
F/3237 Finkel' Kalmon Zal'monovich 1919 M Minsk æÉÎËÅÌØ ëÁÌÍÏÎ
úÁÌØÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
F/2998 Finkel'shtein Khavva Meyerovna 1912 F Minsk æÉÎËÅÌØÛÔÅÊÎ
èÁ××Á íÅÅÒÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/2976 Finkel'shtein Moisei Shlemovich 1918 M Minsk æÉÎËÅÌØÛÔÅÊÎ
íÏÉÓÅÊ ûÌÅÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
F/2980 Finkel'shtein Tsilia Aronovna 1923 F Minskaia Sishlovich
æÉÎËÅÌØÛÔÅÊÎ ãÉÌÑ áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÉÛÌÏ×ÉÞ
F/3081 Finkil'shtein Iakov Iosifovich 1923 M Minsk æÉÎËÉÌØÛÔÅÊÎ
ñËÏ× éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓË
F/7495 Fisher Beilia Gershevna 1923 F BSSR Minsk æÉÛÅÒ âÅÊÌÑ
çÅÒÛÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/3621 Fisher Sofiia Iakovlevna 1904 F BSSR Minsk æÉÛÅÒ óÏÆÉÑ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/3687 Fishkina Feiga Samuilovna 1909 F Minsk æÉÛËÉÎÁ æÅÊÇÁ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/3688 Fishkina Feiga £Samuilovna 1909 F Minsk æÉÛËÉÎÁ æÅÊÇÁ
£óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/3691 Fishkina Khaia Khaivov 1924 F BSSR Minsk æÉÛËÉÎÁ èÁÑ èÁÊ×Ï×
âóóò íÉÎÓË
F/3689 Fishkina Khaia Vul'f 1894 M BSSR Minsk æÉÛËÉÎÁ èÁÑ ÷ÕÌØÆ âóóò
íÉÎÓË
F/3683 Fishkina Rakhil' Abramovna 1876 F Minsk æÉÛËÉÎÁ òÁÈÉÌØ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/3685 Fishkina Rakhil' Iakovlevna 1898 F Minskaia Minsk æÉÛËÉÎÁ
òÁÈÉÌØ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
F/3522 Fiterman Ditnia Liskarovna 1891 F BSSR Minsk æÉÔÅÒÍÁÎ äÉÔÎÑ
ìÉÓËÁÒÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/3526 Fitter David Iosifovich 1916 M Minsk æÉÔÔÅÒ äÁ×ÉÄ éÏÓÉÆÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
F/4205 Fleshter Isak Davidovich 1917 M Minskaia Perechinsk Kuvel
æÌÅÛÔÅÒ éÓÁË äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÅÒÅÞÉÎÓË ëÕ×ÅÌ
F/4632 Fogel'son Bella Aleksandrovna 1919 F Minskaia Minskii Minsk
æÏÇÅÌØÓÏÎ âÅÌÌÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓËÉÊ íÉÎÓË
F/4884 Fogel'son Bella Aleksandrovna 1919 F Minskaia Minskii Minsk
æÏÇÅÌØÓÏÎ âÅÌÌÁ áÌÅËÓÁÎÄÒÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓËÉÊ íÉÎÓË
F/4477 Fol'fshtein Mariia Solomonovna 1924 F Minsk æÏÌØÆÛÔÅÊÎ
íÁÒÉÑ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/4523 Fonberg Feiga Gershovna 1912 F BSSR Minsk æÏÎÂÅÒÇ æÅÊÇÁ
çÅÒÛÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
F/4520 Fonberg Moisei Gershovich 1911 M BSSR Minskii Minsk æÏÎÂÅÒÇ
íÏÉÓÅÊ çÅÒÛÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓËÉÊ íÉÎÓË
F/4820 Fraiman Bliuma Leibovna 1924 F Minsk æÒÁÊÍÁÎ âÌÀÍÁ ìÅÊÂÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/4856 Fraiman Khaia Aronovna 1900 F Minskaia BSSR Smolevich æÒÁÊÍÁÎ
èÁÑ áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âóóò óÍÏÌÅ×ÉÞ
F/4849 Fraiman Rakhil' Shlemovna 1922 F Minskaia Smolevich æÒÁÊÍÁÎ
òÁÈÉÌØ ûÌÅÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÍÏÌÅ×ÉÞ
F/4864 Fraiman Shlema Vul'fovich 1894 M Minskaia BSSR Smolevich
æÒÁÊÍÁÎ ûÌÅÍÁ ÷ÕÌØÆÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âóóò óÍÏÌÅ×ÉÞ
F/4819 Fraiman Vul'f Iudelevich 1868 M Minskaia Smolevichi æÒÁÊÍÁÎ
÷ÕÌØÆ àÄÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÍÏÌÅ×ÉÞÉ
F/4802 Fraind Liubov' Moiseyevna 1913 F Minsk æÒÁÊÎÄ ìÀÂÏ×Ø
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
F/4785 Fraint Kalman L 1907 M Minsk æÒÁÊÎÔ ëÁÌÍÁÎ ì íÉÎÓË
F/5078 Fredlen David Vol'fovich 1892 M Minskaia Rudiansk æÒÅÄÌÅÎ
äÁ×ÉÄ ÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ òÕÄÑÎÓË
F/5466 Freidin Esia Geshelevna 1882 F Minsk æÒÅÊÄÉÎ üÓÑ çÅÛÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/5461 Freidin Shivem Mardum 1882 M BSSR Minsk æÒÅÊÄÉÎ ûÉ×ÅÍ íÁÒÄÕÍ
âóóò íÉÎÓË
F/5056 Freidliand Elena Abramovna 1906 F Minskaia Minsk æÒÅÊÄÌÑÎÄ
åÌÅÎÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
F/7579 Freidlin Dovid Gul'fovich 1892 M Minskaia Rudenskii Rudensk
æÒÅÊÄÌÉÎ äÏ×ÉÄ çÕÌØÆÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ òÕÄÅÎÓËÉÊ òÕÄÅÎÓË
F/7581 Freidlin Sonia Iudelevna 1892 F Minskaia Rudenskii Rudensk
æÒÅÊÄÌÉÎ óÏÎÑ àÄÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ òÕÄÅÎÓËÉÊ òÕÄÅÎÓË
F/5141 Freiman Il'ia El'yevin 1898 M Minsk æÒÅÊÍÁÎ éÌØÑ åÌØÅ×ÉÎ
íÉÎÓË
F/7594 Frenkel' Iosil Movshevich M Minskaia Slutsk æÒÅÎËÅÌØ éÏÓÉÌ
íÏ×ÛÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
F/5622 Frid I Abramov 1903 M Minsk æÒÉÄ é áÂÒÁÍÏ× íÉÎÓË
F/5625 Frid Ida Moiseyevna 1911 F Minsk æÒÉÄ éÄÁ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/5626 Frid Inole Abramov 1903 M Minskaia æÒÉÄ éÎÏÌÅ áÂÒÁÍÏ×
íÉÎÓËÁÑ
F/5662 Frid Iurii Isakovich 1901 M Minsk æÒÉÄ àÒÉÊ éÓÁËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
F/5619 Frid Leiba Iankelevich 1896 M Minskaia Pukhovichskii Pukhovichi
æÒÉÄ ìÅÊÂÁ ñÎËÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÓËÉÊ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
F/5629 Frid Malka Leibovna 1872 F Minskaia Minsk æÒÉÄ íÁÌËÁ ìÅÊÂÏ×ÎÁ
íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
F/5638 Frid Moisei Mordukhovich 1904 M Minsk æÒÉÄ íÏÉÓÅÊ
íÏÒÄÕÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
F/5639 Frid Moisei Samuilovich 1889 M Minsk æÒÉÄ íÏÉÓÅÊ óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
F/5640 Frid Moisei Solomonovich 1889 M Minskaia æÒÉÄ íÏÉÓÅÊ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ
F/5641 Frid Nakhama Solomonovna 1899 F Minskaia Pukhovichskii
Pukhovichi æÒÉÄ îÁÈÁÍÁ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÓËÉÊ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
F/5642 Frid Pelageia Romanovna 1912 F Minsk æÒÉÄ ðÅÌÁÇÅÑ òÏÍÁÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/5644 Frid Rakhil' Bentionovna 1907 F Minsk æÒÉÄ òÁÈÉÌØ
âÅÎÔÉÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/5652 Frid Sarra Moiseyevna 1910 F Minsk æÒÉÄ óÁÒÒÁ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
F/5654 Frid Semen Samuilovich 1904 M Minsk æÒÉÄ óÅÍÅÎ óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
F/5526 Fridberg Sara Gertsovna 1885 F Minskaia Slutsk æÒÉÄÂÅÒÇ óÁÒÁ
çÅÒÃÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
F/5901 Frider Ita Shmuleyevna 1918 F BSSR Minsk æÒÉÄÅÒ éÔÁ ûÍÕÌÅÅ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
F/5675 Fridkin Iakov Khaimovich 1900 M Minsk æÒÉÄËÉÎ ñËÏ× èÁÉÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
F/5589 Fridliand Elizaveta Iakovlevna 1907 F Minsk æÒÉÄÌÑÎÄ
åÌÉÚÁ×ÅÔÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
F/5598 Fridliand Fania Semen 1905 M BSSR Minsk æÒÉÄÌÑÎÄ æÁÎÑ óÅÍÅÎ
âóóò íÉÎÓË
F/5593 Fridliand Rozaliia Moiseyevna 1882 F Minsk æÒÉÄÌÑÎÄ òÏÚÁÌÉÑ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
F/5960 Fridman Esif Meyerovich 1920 M BSSR Minsk æÒÉÄÍÁÎ åÓÉÆ
íÅÅÒÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
F/6335 Fridman Khaia Borisovna 1895 F Minskaia BSSR Minsk æÒÉÄÍÁÎ
èÁÑ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âóóò íÉÎÓË
F/6326 Fridman Khaisia Motokhovna 1898 F Minsk æÒÉÄÍÁÎ èÁÊÓÑ
íÏÔÏÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
F/6039 Fridman Leva Izrail'yevich 1923 M Minsk æÒÉÄÍÁÎ ìÅ×Á
éÚÒÁÉÌØÅ×ÉÞ íÉÎÓË
F/6059 Fridman Liza Izrail'yevna 1921 F Minsk æÒÉÄÍÁÎ ìÉÚÁ
éÚÒÁÉÌØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
F/6124 Fridman Mikhail Berkovich 1908 M BSSR Minsk æÒÉÄÍÁÎ íÉÈÁÉÌ
âÅÒËÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
F/6075 Fridman Moisei Samsonovich 1904 M Minskaia Mozer æÒÉÄÍÁÎ
íÏÊÓÅÊ óÁÍÓÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ íÏÚÅÒ
F/6248 Fridman Samuil Moiseyevich 1917 M Minsk æÒÉÄÍÁÎ óÁÍÕÉÌ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
F/6240 Fridman Sof'ia Timofeyevna 1892 F Minsk æÒÉÄÍÁÎ óÏÆØÑ
ôÉÍÏÆÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
F/6245 Fridrikh Aron Samoilovich 1925 M BSSR Minsk æÒÉÄÒÉÈ áÒÏÎ
óÁÍÏÊÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
F/6223 Fridrikh Aron Samoilovich 1925 M BSSR Minsk æÒÉÄÒÉÈ áÒÏÎ
óÁÍÏÊÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
F/6611 Frolova Galina Danil 1927 M Minskaia Pukhovichi æÒÏÌÏ×Á
çÁÌÉÎÁ äÁÎÉÌ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
F/6588 Frosi Nakhman Genokhovich 1920 M Minsk æÒÏÓÉ îÁÈÍÁÎ
çÅÎÏÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
F/6448 Fruman Dora Gershevna 1904 F BSSR Minsk æÒÕÍÁÎ äÏÒÁ çÅÒÛÅ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
F/7206 Fuks Abram Movshevich 1901 M BSSR Minsk æÕËÓ áÂÒÁÍ íÏ×ÛÅ×ÉÞ
âóóò íÉÎÓË
F/7005 Fundyler Evsei Davidovich 1924 M Minskaia Borisov æÕÎÄÙÌÅÒ
å×ÓÅÊ äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
F/7021 Funt Abram Elevich 1901 M Minsk æÕÎÔ áÂÒÁÍ üÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
F/7019 Funt Mania 1903 F Minsk æÕÎÔ íÁÎÑ íÉÎÓË
F/7018 Funt Sima Meyerovna 1912 F BSSR Voroshilovskii Minsk æÕÎÔ óÉÍÁ
íÅÅÒÏ×ÎÁ âóóò ÷ÏÒÏÛÉÌÏ×ÓËÉÊ íÉÎÓË
F/7036 Furelis Dora Lvovna 1918 F Minsk æÕÒÅÌÉÓ äÏÒÁ ì×Ï×ÎÁ
íÉÎÓË
F/6715 Futeran El'da Moiseyevna 1913 F Minsk æÕÔÅÒÁÎ üÌØÄÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
F/6722 Futerman Izrail' Movshevich 1886 M Minskaia Zembische
æÕÔÅÒÍÁÎ éÚÒÁÉÌØ íÏ×ÛÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ úÅÍÂÉÝÅ
G/15133 Gabrielova Sheina Abramovna 1888 F BSSR Minsk çÁÂÒÉÜÌÏ×Á
ûÅÊÎÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15550 Gabrielova Tsilia Gavrilovna 1921 F BSSR Minsk çÁÂÒÉÜÌÏ×Á
ãÉÌÑ çÁ×ÒÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15539 Gabrilovich Regina Al'bertovna 1904 F Minsk çÁÂÒÉÌÏ×ÉÞ
òÅÇÉÎÁ áÌØÂÅÒÔÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/8815 Gaide E. R. 1911 M Minsk çÁÊÄÅ ü. ò. íÉÎÓË
G/8814 Gaide M. F. 1908 M Minsk çÁÊÄÅ í. æ. íÉÎÓË
G/8813 Gaitman Liza Ven'iaminovna 1904 F Minsk çÁÊÔÍÁÎ ìÉÚÁ
÷ÅÎØÑÍÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/8705 Gaitman Motia Il'yevich 1893 M Minsk çÁÊÔÍÁÎ íÏÔÑ éÌØÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/9475 Galenson Brainia Nukhimovna 1898 F Minskaia Slutsk çÁÌÅÎÓÏÎ
âÒÁÊÎÑ îÕÈÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
G/9342 Galinets Mariia Mironovna 1902 F Minsk çÁÌÉÎÅà íÁÒÉÑ
íÉÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/9185 Galkin Isak Pinkhasovich 1903 M Minsk çÁÌËÉÎ éÓÁË
ðÉÎÈÁÓÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/9451 Galmason David Aronovich 1924 M Minskaia Slutsk çÁÌÍÁÓÏÎ
äÁ×ÉÄ áÒÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
G/9135 Gal'perin Isaak Moiseyevich 1921 M Minsk çÁÌØÐÅÒÉÎ éÓÁÁË
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/9289 Gal'perin Mikhail Naumovich 1911 M Minsk çÁÌØÐÅÒÉÎ íÉÈÁÉÌ
îÁÕÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/9175 Gal'perin Roza Berovna 1868 F Minsk çÁÌØÐÅÒÉÎ òÏÚÁ âÅÒÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/9405 Galperina Berta Izloirovna 1905 F BSSR Minsk çÁÌÐÅÒÉÎÁ âÅÒÔÁ
éÚÌÏÉÒÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/9518 Galutina Sof'ia Mikhailovna 1923 F Minsk çÁÌÕÔÉÎÁ óÏÆØÑ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/384 Gantman Isak Gil'kovich 1884 M Minsk çÁÎÔÍÁÎ éÓÁË çÉÌØËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/15529 Gantman Lesha Peisakhovich 1911 M Minsk çÁÎÔÍÁÎ ìÅÛÁ
ðÅÊÓÁÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/256 Garsman Zina 1937 F BSSR Minsk çÁÒÓÍÁÎ úÉÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15139 Garsman Zina 1937 F BSSR Minsk çÁÒÓÍÁÎ úÉÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/970 Gedil'ter Iakov Moiseyevich 1912 M BSSR Minsk çÅÄÉÌØÔÅÒ ñËÏ×
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/2303 Gekhtor Semen Rafailovich 1899 M Minsk çÅÈÔÏÒ óÅÍÅÎ
òÁÆÁÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/958 Gelaks Moisei Leibovich 1895 M BSSR Minsk çÅÌÁËÓ íÏÉÓÅÊ
ìÅÊÂÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/776 Gel'dfand Aron Abramovich 1905 M Minsk çÅÌØÄÆÁÎÄ áÒÏÎ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/632 Gel'fand Aleksandra Abramovna 1917 F Minsk çÅÌØÆÁÎÄ
áÌÅËÓÁÎÄÒÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/634 Gel'fand Aron Abramovich 1905 M Minsk çÅÌØÆÁÎÄ áÒÏÎ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/15137 Gel'fand Brokha Berkovna 1897 F Minsk çÅÌØÆÁÎÄ âÒÏÈÁ
âÅÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/620 Gel'fand Mariia Borisovna 1906 F BSSR Minsk çÅÌØÆÁÎÄ íÁÒÉÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/638 Gel'fand Veniamin Izrailevich 1904 M Minskaia Pukhovichskii st.
Pukhovichi çÅÌØÆÁÎÄ ÷ÅÎÉÁÍÉÎ éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÓËÉÊ ÓÔ.
ðÕÈÏ×ÉÞÉ
G/599 Gel'fant Leiba Sholomovich 1892 M Minsk çÅÌØÆÁÎÔ ìÅÊÂÁ
ûÏÌÏÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/584 Gel'fant Milia Zel'manovna 1875 F Minsk çÅÌØÆÁÎÔ íÉÌÑ
úÅÌØÍÁÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/611 Gel'fant Rubin Leibovich 1910 M Minskaia Rudzhensk. m.
Shmilovich çÅÌØÆÁÎÔ òÕÂÉÎ ìÅÊÂÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ òÕÄÖÅÎÓË. Í. ûÍÉÌÏ×ÉÞ
G/568 Gel'fer Etia Aronovna 1910 F MInsk çÅÌØÆÅÒ üÔÑ áÒÏÎÏ×ÎÁ
íéÎÓË
G/563 Gel'fer Gonokh Teivash 1923 M Minsk çÅÌØÆÅÒ çÏÎÏÈ ôÅÊ×ÁÛ
íÉÎÓË
G/564 Gel'fer Khana Shaevna 1897 F Minsk çÅÌØÆÅÒ èÁÎÁ ûÁÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/556 Gel'fond Rakhil' L'vovna 1872 F Minskaia Staraia doroga
çÅÌØÆÏÎÄ òÁÈÉÌØ ìØ×Ï×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÁÑ ÄÏÒÏÇÁ
G/420 Gelimson Fedor Iakovlevich 1903 M Minsk çÅÌÉÍÓÏÎ æÅÄÏÒ
ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/437 Geller Fira Markovna 1894 F BSSR Minsk çÅÌÌÅÒ æÉÒÁ íÁÒËÏ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
G/3146 Genzburg Elena Moiseyevna 1878 F BSSR Minsk çÅÎÚÂÕÒÇ åÌÅÎÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/3356 Genzburg Fania G. 1916 F BSSR Minsk çÅÎÚÂÕÒÇ æÁÎÑ ç. âóóò
íÉÎÓË
G/3640 Genzer Esfir' Ioselevna 1909 F Minskaia g. Minsk çÅÎÚÅÒ
üÓÆÉÒØ éÏÓÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ Ç. íÉÎÓË
G/2661 Gerchuk Selisk Litman 1920 M Minskaia Bikoptev çÅÒÞÕË óÅÌÉÓË
ìÉÔÍÁÎ íÉÎÓËÁÑ âÉËÏÐÔÅ×
G/2077 Gerenfel'd Rakhil' L'vovna 1910 F Minsk çÅÒÅÎÆÅÌØÄ òÁÈÉÌØ
ìØ×Ï×ÎÁ íÉÎÓË
G/3492 Gergel' Morna M. 1902 F Minsk çÅÒÇÅÌØ íÏÒÎÁ í. íÉÎÓË
G/3369 German Shaia Itskovich 1919 M Minsk çÅÒÍÁÎ ûÁÑ éÃËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/2649 Gershanova Mariia Borisovna 1922 F Minsk çÅÒÛÁÎÏ×Á íÁÒÉÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/2648 Gershanovich Abram Izrailevich 1900 M Minsk çÅÒÛÁÎÏ×ÉÞ
áÂÒÁÍ éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/3885 Gershanovich Ester Iosifovna 1912 F Minsk çÅÒÛÁÎÏ×ÉÞ üÓÔÅÒ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/3884 Gershanovich Sarra Srulevna 1907 F Minsk çÅÒÛÁÎÏ×ÉÞ óÁÒÒÁ
óÒÕÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/2659 Gershater Elena Iosifovna 1914 F BSSR Minsk çÅÒÛÁÔÅÒ åÌÅÎÁ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/3817 Gershik Ol'ga Izrailovna 1898 F Minskaia m.Pukhvichi çÅÒÛÉË
ïÌØÇÁ éÚÒÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ Í.ðÕÈ×ÉÞÉ
G/2247 Gertser Evgeniia Markovna 1916 F Minsk çÅÒÃÅÒ å×ÇÅÎÉÑ
íÁÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/2246 Gertser Mar'iam Iakovlevna 1919 F Minsk çÅÒÃÅÒ íÁÒØÑÍ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/3938 Gertsiger Mordukh Gertsovich 1880 M Minsk çÅÒÃÉÇÅÒ íÏÒÄÕÈ
çÅÒÃÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/3985 Getman Musia Grigor'yevna 1913 F BSSR Minsk çÅÔÍÁÎ íÕÓÑ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/2297 Gets Sonia Naftalevna M Minskaia g. Minsk çÅà óÏÎÑ
îÁÆÔÁÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ Ç. íÉÎÓË
G/936 Geyer M. K. 1909 M Minsk çÅÅÒ í. ë. íÉÎÓË
G/1269 Giller Dora Borisovna 1917 F Minskaia Pukhovich. Pukhovichno
çÉÌÌÅÒ äÏÒÁ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞ. ðÕÈÏ×ÉÞÎÏ
G/977 Gimpeleyeva Elizaveta Abramovna 1913 F Minsk çÉÍÐÅÌÅÅ×Á
åÌÉÚÁ×ÅÔÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/1042 Ginsburg Ol'ga Grigor'yevna 1911 F Minsk çÉÎÓÂÕÒÇ ïÌØÇÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/1785 Gintman Riveta Solomonovna 1886 F Minsk çÉÎÔÍÁÎ òÉ×ÅÔÁ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/1141 Ginzburg Elia Iudelevna 1899 F Minsk çÉÎÚÂÕÒÇ üÌÑ àÄÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/1587 Ginzburg Gitlia Movshevna 1886 F Minsk çÉÎÚÂÕÒÇ çÉÔÌÑ
íÏ×ÛÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/1467 Ginzburg Samuil Iosifovich 1891 M Minsk çÉÎÚÂÕÒÇ óÁÍÕÉÌ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/332 Ginzburg Sof'ia Khaimovna 1919 F BSSR Minsk çÉÎÚÂÕÒÇ óÏÆØÑ
èÁÊÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/1079 Girshik Petr Romanovich 1925 M Minskaia m. Pukhvichi çÉÒÛÉË
ðÅÔÒ òÏÍÁÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ Í. ðÕÈ×ÉÞÉ
G/2697 Gitlina Riva Abramovna 1910 F Minsk çÉÔÌÉÎÁ òÉ×Á áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/2833 Glazenberg Iosif Semenovich 1894 M Minsk çÌÁÚÅÎÂÅÒÇ éÏÓÉÆ
óÅÍÅÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/4236 Glazenberg Riva Eremeyevna 1910 F Minsk çÌÁÚÅÎÂÅÒÇ òÉ×Á
åÒÅÍÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/4323 Gleizer Beilia Leibovna 1901 F Minsk çÌÅÊÚÅÒ âÅÊÌÑ ìÅÊÂÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/2880 Gleizer Naum Solomonovich 1902 M Minsk çÌÅÊÚÅÒ îÁÕÍ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/15157 Glenzer Khaim 7Ì M Minsk çÌÅÎÚÅÒ èÁÉÍ íÉÎÓË
G/4054 Glezer Belia Leibovna 1901 F Minsk çÌÅÚÅÒ âÅÌÑ ìÅÊÂÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/2915 Glezer David Solomonovich 1912 M Minsk çÌÅÚÅÒ äÁ×ÉÄ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/4059 Glezer Ester Solomonovna 1912 F Minsk çÌÅÚÅÒ üÓÔÅÒ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/15159 Glezer Faia Naumovna 1933 F Minskaia Minsk çÌÅÚÅÒ æÁÑ
îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
G/2948 Glezer Iudes Neiakhovna 1886 F Minsk çÌÅÚÅÒ àÄÅÓ îÜÑÈÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/2931 Glezer Naum Solomonovich 1902 M Minsk çÌÅÚÅÒ îÁÕÍ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/2917 Glezer Zelik Solomonovich 1904 M Minsk çÌÅÚÅÒ úÜÌÉË
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/4456 Gliazman Khana Motelevna 1920 F BSSR Minsk çÌÑÚÍÁÎ èÁÎÁ
íÏÔÅÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/3039 Glik Khain Germonovich 1922 M BSSR Minskii çÌÉË èÁÉÎ
çÅÒÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓËÉÊ
G/3063 Glik Tat'iana Grigor'yevna 1924 F Minsk çÌÉË ôÁÔØÑÎÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/4566 Glubokina Roza Isaevna 1921 F BSSR Minsk çÌÕÂÏËÉÎÁ òÏÚÁ
éÓÁÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/4725 Goberman El'ka Leokumovna 1872 F BSSR Minsk çÏÂÅÒÍÁÎ üÌØËÁ
ìÅÏËÕÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/7517 Gofman Ol'ga Abramovna 1907 F Minsk çÏÆÍÁÎ ïÌØÇÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/4745 Gol' Donkhotekil' Iankelevich 1888 M Minsk çÏÌØ äÏÎÈÏÔÅËÉÌØ
ñÎËÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/4976 Gol' Faisa Ven'iam. 1891 F Minsk çÏÌØ æÁÊÓÁ ÷ÅÎØÑÍ.
íÉÎÓË
G/6135 Gol'dberg Mark Naumovich 1925 M Minskaia Starye dorogi
çÏÌØÄÂÅÒÇ íÁÒË îÁÕÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÔÁÒÙÅ ÄÏÒÏÇÉ
G/5953 Gol'dberg Vol'f Abramovich 1914 M Minsk çÏÌØÄÂÅÒÇ ÷ÏÌØÆ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/5942 Gol'dberg Vol'f Mironovich 1910 M Minskaia Novo-Borisov
çÏÌØÄÂÅÒÇ ÷ÏÌØÆ íÉÒÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ îÏ×Ï-âÏÒÉÓÏ×
G/15175 Gol'de Mikhail Semenovich 15Ì M Minsk çÏÌØÄÅ íÉÈÁÉÌ
óÅÍÅÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/6988 Gol'dfabr Sof'ia Boris. 1918 F BSSR Minsk çÏÌØÄÆÁÂÒ óÏÆØÑ
âÏÒÉÓ. âóóò íÉÎÓË
G/6313 Gol'dfani Grigorii Khononovich 1917 M Minsk çÏÌØÄÆÁÎÉ
çÒÉÇÏÒÉÊ èÏÎÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/6314 Gol'dfani Il'ia Khanonovich 1919 M Minsk çÏÌØÄÆÁÎÉ éÌØÑ
èÁÎÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/6312 Gol'dfani Liza Naumovna 1896 F Minsk çÏÌØÄÆÁÎÉ ìÉÚÁ
îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6319 Gol'dfarb Gersh Pinkhusovich 1916 M Minskaia st. Dorozhnaia
çÏÌØÄÆÁÒ çÅÒÛ ðÉÎÈÕÓÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ÓÔ. äÏÒÏÖÎÁÑ
G/6317 Gol'dfarb Gita Abramovna 1877 F Minskaia Laschinsk çÏÌØÄÆÁÒÂ
çÉÔÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ìÁÝÉÎÓË
G/15260 Gol'dfarb Tilia Zalmovna 1914 F Minsk çÏÌØÄÆÁÒ ôÉÌÑ
úÁÌÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6179 Gol'din Mendal' Iosifovich 1924 M Minsk çÏÌØÄÉÎ íÅÎÄÁÌØ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/5933 Gol'dina Berta Markovna 1888 F Minsk çÏÌØÄÉÎÁ âÅÒÔÁ
íÁÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6182 Gol'dina Ella Borisovna 1917 F Minskii çÏÌØÄÉÎÁ üÌÌÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓËÉÊ
G/6206 Gol'dina Rakhil' Aronovna 1876 F Minsk çÏÌØÄÉÎÁ òÁÈÉÌØ
áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/7293 Gol'dina Rukhlia Shevelevna 1908 F Minsk çÏÌØÄÉÎÁ òÕÈÌÑ
ûÅ×ÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/7038 Gol'dman Sarra Borisovna 1905 F Minsk çÏÌØÄÍÁÎ óÁÒÒÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6373 Gol'dman Shmul' Danilovich 1900 M Minsk çÏÌØÄÍÁÎ ûÍÕÌØ
äÁÎÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/6346 Gol'drat Bernard Mikhailovich 1896 M Minsk çÏÌØÄÒÁÔ âÅÒÎÁÒÄ
íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/6347 Gol'drii Berba Febelevna 1888 F Minsk çÏÌØÄÒÉÊ âÅÒÂÁ
æÅÂÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6343 Gol'dshtein Ira Buchevna 1922 F Minsk çÏÌØÄÛÔÅÊÎ éÒÁ
âÕÞÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6539 Gol'dshtein Khava Leibov. 1917 F Minskaia Ivenets çÏÌØÄÛÔÅÊÎ
èÁ×Á ìÅÊÂÏ×. íÉÎÓËÁÑ é×ÅÎÅÃ
G/6570 Gol'dshtein Roza Isaakovna 1913 F Minsk çÏÌØÄÛÔÅÊÎ òÏÚÁ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6562 Gol'dshtein Suker 1910 M Minskaia Ivenets çÏÌØÄÛÔÅÊÎ óÕËÅÒ
íÉÎÓËÁÑ é×ÅÎÅÃ
G/5245 Golneris Revekka B. 1922 F Minskaia çÏÌÎÅÒÉÓ òÅ×ÅËËÁ â.
íÉÎÓËÁÑ
G/6496 Gol'nik Grigorii Grigor'yevich 1921 M Minsk çÏÌØÎÉË
çÒÉÇÏÒÉÊ çÒÉÇÏÒØÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/6468 Gol'perin Iuda Shmoilovich 1888 M BSSR Minsk çÏÌØÐÅÒÉÎ àÄÁ
ûÍÏÊÌÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/6469 Gol'perina Khaia Iudelevna 1913 F BSSR Minsk çÏÌØÐÅÒÉÎÁ èÁÑ
àÄÅÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/6711 Gol'perina Musia Samoilovna 1891 F BSSR Minsk çÏÌØÐÅÒÉÎÁ íÕÓÑ
óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/7079 Gol'shtein Gersh Genokhovich 1914 M Minskaia Slutskii m. Urechi
çÏÌØÛÔÅÊÎ çÅÒÛ çÅÎÏÈÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃËÉÊ Í. õÒÅÞÉ
G/7075 Gol'tshtein Gelia Moilikhovna 1921 F Minsk çÏÌØÔÛÔÅÊÎ çÅÌÑ
íÏÊÌÉÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/6671 Gol'tshtein Khaim Simkhovich 1917 M Minsk çÏÌØÔÛÔÅÊÎ èÁÉÍ
óÉÍÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/5343 Golub Sonia Borisovna 1913 F Minsk çÏÌÕ óÏÎÑ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/5224 Golub' Genia Ilovn. 1907 F Minsk çÏÌÕÂØ çÅÎÑ éÌÏ×Î.
íÉÎÓË
G/5419 Golup Abram Rakhm. 1903 M Minsk çÏÌÕÐ áÂÒÁÍ òÁÈÍ. íÉÎÓË
G/5418 Golup Rakhil' Leibovna 1894 M Minsk çÏÌÕÐ òÁÈÉÌØ ìÅÊÂÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/4906 Gol'verd Khaim Favelevich 1920 M BSSR Minsk çÏÌØ×ÅÒÄ èÁÉÍ
æÁ×ÅÌÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/8137 Gonelets Mariia Mironovna 1902 F Minsk çÏÎÅÌÅà íÁÒÉÑ
íÉÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/8149 Gontman Tenia Iosifovna 1919 F Minsk çÏÎÔÍÁÎ ôÅÎÑ éÏÓÉÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/9697 Gorbich Bliuma Iakovlevich 1919 M Minskaia çÏÒÂÉÞ âÌÀÍÁ
ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ
G/9776 Gordinskaia F. S. 1908 F Minskaia st.Uzlovaia çÏÒÄÉÎÓËÁÑ æ.
ó. íÉÎÓËÁÑ ÓÔ.õÚÌÏ×ÁÑ
G/9717 Gorelina Berta Davidovna 1914 F Minsk çÏÒÅÌÉÎÁ âÅÒÔÁ
äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/10742 Gorfinkel' Khuma Shmulevna 1917 F Minsk çÏÒÆÉÎËÅÌØ èÕÍÁ
ûÍÕÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/10028 Gorfinkel' Khume Shmulevich 1917 M Minsk çÏÒÆÉÎËÅÌØ èÕÍÅ
ûÍÕÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/10683 Gorfinkel' Meyer Davidovich 1921 M Minsk çÏÒÆÉÎËÅÌØ íÅÅÒ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/10017 Gorfinkel' Meyer Davidovich 1921 M Minsk çÏÒÆÉÎËÅÌØ íÅÅÒ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/9855 Gorlik Mikhail Zinov. 1903 M Minskaia Pukhovichi çÏÒÌÉË
íÉÈÁÉÌ úÉÎÏ×. íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
G/10517 Gorlik Mikhail Zinovich 1903 M Minskaia Pukhovichi çÏÒÌÉË
íÉÈÁÉÌ úÉÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
G/10336 Gorlik Rozaliia Ruvimovna 1903 F Minsk Pukhovichi çÏÒÌÉË
òÏÚÁÌÉÑ òÕ×ÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË ðÕÈÏ×ÉÞÉ
G/10533 Gorlitsa Asia Izrailovna 1925 F BSSR Minsk çÏÒÌÉÃÁ áÓÑ
éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/10328 Gorlitsa Mira Zorokhovna 1900 F BSSR Minsk çÏÒÌÉÃÁ íÉÒÁ
úÏÒÏÈÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/19319 Gormisa Asia Meyerovna 1898 F BSSR Minsk çÏÒÍÉÓÁ áÓÑ
íÅÅÒÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/9841 Gormisa Genrikh Khaimovich 1892 M Minsk çÏÒÍÉÓÁ çÅÎÒÉÈ
èÁÉÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/9842 Gormisa Zina Genrikhovna 1921 F Minsk çÏÒÍÉÓÁ úÉÎÁ
çÅÎÒÉÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/10494 Gormisa Zina Genrikhovna 1921 F BSSR Minsk çÏÒÍÉÓÁ úÉÎÁ
çÅÎÒÉÈÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/9823 Gormiza Asia Izrailovna 1925 F BSSR Minsk çÏÒÍÉÚÁ áÓÑ
éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/10493 Gormiza Roza Izrailovna 1924 F BSSR Minsk çÏÒÍÉÚÁ òÏÚÁ
éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/9840 Gormiza Roza Izrailovna 1924 F Minsk çÏÒÍÉÚÁ òÏÚÁ
éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/10674 Gorodetskii Beniamin Borisovich M Minsk çÏÒÏÄÅÃËÉÊ
âÅÎÉÁÍÉÎ âÏÒÉÓÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/9927 Gorodetskii Bentsion Borisovich 1919 M Minsk çÏÒÏÄÅÃËÉÊ
âÅÎÃÉÏÎ âÏÒÉÓÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/10659 Gorskov Vulf El'yevich 1908 M Minskaia Pukhovka çÏÒÓËÏ× ÷ÕÌÆ
üÌØÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ËÁ
G/10039 Gorskov Vul'f El'yevich 1908 M Minskaia Pukhovka çÏÒÓËÏ×
÷ÕÌØÆ üÌØÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ËÁ
G/7826 Gotovskaia Mariia Viktorovna 1900 F Minskaia Minsk çÏÔÏ×ÓËÁÑ
íÁÒÉÑ ÷ÉËÔÏÒÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
G/10825 Grafman Samuil 1928 M Minskaia Slutsk çÒÁÆÍÁÎ óÁÍÕÉÌ
íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
G/11208 Gralad Zhanna Iosifovna 1918 F Minsk çÒÁÌÁÄ öÁÎÎÁ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/11296 Granat Arkadii Salomonovich 1918 M BSSR Minsk çÒÁÎÁÔ áÒËÁÄÉÊ
óÁÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/11228 Grande Dvisia Samoilovna 1892 F BSSR Minskaia Minsk çÒÁÎÄÅ
ä×ÉÓÑ óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
G/11045 Grande Genia Lazarevna 1921 F BSSR Minsk çÒÁÎÄÅ çÅÎÑ
ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/11203 Grande Lazar' Moiseyevich 1892 M BSSR Minskaia Minsk çÒÁÎÄÅ
ìÁÚÁÒØ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
G/10793 Gravets Tat'iana Borisovna 1916 F Minsk çÒÁ×Åà ôÁÔØÑÎÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/11008 Grenader Abram Borisovich 1906 M BSSR Minsk çÒÅÎÁÄÅÒ áÂÒÁÍ
âÏÒÉÓÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/11009 Grenader Mara Ifimovna 1910 F BSSR Minsk çÒÅÎÁÄÅÒ íÁÒÁ
éÆÉÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/11100 Grenglaz Vera Iakovlevna 1908 F Minsk çÒÅÎÇÌÁÚ ÷ÅÒÁ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/11100 Grenglaz Vera Iakovlevna 1908 F Minsk çÒÅÎÇÌÁÚ ÷ÅÒÁ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/11090 Gresel' Leiba Tankhumovich 1906 M Minskaia Borisov çÒÅÓÅÌØ
ìÅÊÂÁ ôÁÎÈÕÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
G/11090 Gresem Leiba Tankhumovich 1906 M Minskaia Borisov çÒÅÓÅÍ
ìÅÊÂÁ ôÁÎÈÕÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
G/12167 Grichanik David Moiseyevich 1924 M Minsk çÒÉÞÁÎÉË äÁ×ÉÄ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/12157 Grichanik Faina Grigor'yevna 1900 F Minsk çÒÉÞÁÎÉË æÁÉÎÁ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/12175 Grichanik Moisei Mordukhovich 1896 M Minsk çÒÉÞÁÎÉË íÏÉÓÅÊ
íÏÒÄÕÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/12174 Grichanik Mordukh Moiseyevich 1922 M Minsk çÒÉÞÁÎÉË íÏÒÄÕÈ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/12236 Grif Roza Movshevna 1904 F Minsk çÒÉÆ òÏÚÁ íÏ×ÛÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/11544 Grimblad Samoilovich Mikhail 1923 M Minskaia Stolbtsy
çÒÉÍÂÌÁÄ óÁÍÏÊÌÏ×ÉÞ íÉÈÁÉÌ íÉÎÓËÁÑ óÔÏÌÂÃÙ
G/12123 Grinberg Aizik Gershevich 1922 M Minsk çÒÉÎÂÅÒÇ áÊÚÉË
çÅÒÛÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/12307 Grinberg Fetsga Meyerovna 1920 F BSSR Minsk çÒÉÎÂÅÒÇ æÅÃÇÁ
íÅÅÒÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/11796 Grinblat Gela Borukhovna 1922 F Minskaia Bobruiskii Bobruisk
çÒÉÎÂÌÁÔ çÅÌÁ âÏÒÕÈÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓËÉÊ âÏÂÒÕÊÓË
G/11817 Grinblat Regina Borukhovna 1923 F Minskaia Bobruiskii Bobruisk
çÒÉÎÂÌÁÔ òÅÇÉÎÁ âÏÒÕÈÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓËÉÊ âÏÂÒÕÊÓË
G/11826 Gringaus Aron Iuzofovich 1897 M BSSR Minsk çÒÉÎÇÁÕÓ áÒÏÎ
àÚÏÆÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/11835 Gringaus Fruma Aronovna 1923 F BSSR Minsk çÒÉÎÇÁÕÓ æÒÕÍÁ
áÒÏÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/11843 Gringauz Khasia Movshevna 1896 F Minsk çÒÉÎÇÁÕÚ èÁÓÑ
íÏ×ÛÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/11847 Gringauz Olia Aronovna 1922 F Minsk çÒÉÎÇÁÕÚ ïÌÑ áÒÏÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/11592 Grinman David Shenshelevich 1902 M B.S.S.R Minsk çÒÉÎÍÁÎ
äÁ×ÉÄ ûÅÎÛÅÌÅ×ÉÞ â.ó.ó.ò íÉÎÓË
G/11588 Grinman Elizaveta Moiseyevna 1923 F B.S.S.R Minsk çÒÉÎÍÁÎ
åÌÉÚÁ×ÅÔÁ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ â.ó.ó.ò íÉÎÓË
G/11591 Grinman Moisei Shepshelevich 1893 M B.S.S.R Minsk çÒÉÎÍÁÎ
íÏÉÓÅÊ ûÅÐÛÅÌÅ×ÉÞ â.ó.ó.ò íÉÎÓË
G/11593 Grinman Osher Shenshelevich 1881 M B.S.S.R Minsk çÒÉÎÍÁÎ
ïÛÅÒ ûÅÎÛÅÌÅ×ÉÞ â.ó.ó.ò íÉÎÓË
G/11967 Grinman Rakhilia Izrailevna 1892 F BSSR Minsk çÒÉÎÍÁÎ òÁÈÉÌÑ
éÚÒÁÉÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/11975 Grinman Rasia Khaimovna 1900 F BSSR Minsk çÒÉÎÍÁÎ òÁÓÑ
èÁÊÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/11970 Grinman Serafima Izrailovna 1913 F BSSR Minsk çÒÉÎÍÁÎ
óÅÒÁÆÉÍÁ éÚÒÁÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15370 Grinshpan Iasha Osherovich 1899 M Minsk çÒÉÎÛÐÁÎ ñÛÁ
ïÛÅÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/15369 Grinshpan Pesia Iankelevna 1898 F Minsk çÒÉÎÛÐÁÎ ðÅÓÑ
ñÎËÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/11772 Grinshpan Ziama Iakovlevich 1922 M Minsk çÒÉÎÛÐÁÎ úÑÍÁ
ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/11662 Grinshtein Aron Khilivich 1923 M Minsk çÒÉÎÛÔÅÊÎ áÒÏÎ
èÉÌÉ×ÉÞ íÉÎÓË
G/11667 Grinshtein Iosif Gavrilovich 1895 M Minsk çÒÉÎÛÔÅÊÎ éÏÓÉÆ
çÁ×ÒÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/11921 Grinshtein Kreina Vol'fovna 1904 F Minsk çÒÉÎÛÔÅÊÎ ëÒÅÊÎÁ
÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/11708 Grinshtein Sonia Naumovna 1898 F Minsk çÒÉÎÛÔÅÊÎ óÏÎÑ
îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/13226 Grodzovkaia Raisa Isaevna 1899 F BSSR Minsk çÒÏÄÚÏ×ËÁÑ òÁÉÓÁ
éÓÁÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15386 Grodzovskii Semen Vladimirovich 1894 M BSSR Minsk
çÒÏÄÚÏ×ÓËÉÊ óÅÍÅÎ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/12621 Grosman Khaim Lirovich 1893 M Minsk çÒÏÓÍÁÎ èÁÉÍ ìÉÒÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/13150 Grosman Sarra Aronovna 1904 F Minsk çÒÏÓÍÁÎ óÁÒÒÁ áÒÏÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/12894 Grozovskii Lazar' Aronovich 1896 M BSSR Minsk çÒÏÚÏ×ÓËÉÊ
ìÁÚÁÒØ áÒÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/12960 Grushkina Fruma Ben'iaminovna F Minskaia Minsk çÒÕÛËÉÎÁ
æÒÕÍÁ âÅÎØÑÍÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
G/13362 Gubenberg Sonia Samuilovna 1908 F BSSR Minsk çÕÂÅÎÂÅÒÇ óÏÎÑ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/13380 Guberman Es'ka Gershevna 1915 F BSSR Minsk çÕÂÅÒÍÁÎ üÓØËÁ
çÅÒÛÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15108 Gudkina Liuba Isakovna 1928 F BSSR Minsk çÕÄËÉÎÁ ìÀÂÁ
éÓÁËÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15563 Gukovin Iosif G 1897 M Minsk çÕËÏ×ÉÎ éÏÓÉÆ ç íÉÎÓË
G/13709 Gulitskii Leonid Lavidovich 19222 M Minsk çÕÌÉÃËÉÊ ìÅÏÎÉÄ
ìÁ×ÉÄÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/13566 Gul'man Esel' Abramovich 1923 M USSR Minsk çÕÌØÍÁÎ üÓÅÌØ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ õóóò íÉÎÓË
G/13591 Gul'st Elizaveta Evseyevna 1890 F Minsk çÕÌØÓÔ åÌÉÚÁ×ÅÔÁ
å×ÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/15112 Guminskaia Mariia Gregorevna 15Ì F Minsk çÕÍÉÎÓËÁÑ íÁÒÉÑ
çÒÅÇÏÒÅ×ÎÁ íÉÎÓË
G/13636 Guminskaia Sima 1919 F Minsk çÕÍÉÎÓËÁÑ óÉÍÁ íÉÎÓË
G/14402 Gurevich Abram Matusovich 1925 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ áÂÒÁÍ
íÁÔÕÓÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/15119 Gurevich Abram Matusovich 1925 F BSSR Minsk çÕÒÅ×ÉÞ áÂÒÁÍ
íÁÔÕÓÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/14101 Gurevich Abram Mostovich 1925 M BSSR Minsk çÕÒÅ×ÉÞ áÂÒÁÍ
íÏÓÔÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/14112 Gurevich Aron Moiseyevich 1893 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ áÒÏÎ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/15458 Gurevich Avsei Iakovlevich 1904 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ á×ÓÅÊ
ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
G/15464 Gurevich Elizaveta Vasil'yevna 1904 F BSSR Minsk çÕÒÅ×ÉÞ
åÌÉÚÁ×ÅÔÁ ÷ÁÓÉÌØÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15117 Gurevich El'vin 1932 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ üÌØ×ÉÎ íÉÎÓË
G/14256 Gurevich El'vin 1932 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ üÌØ×ÉÎ íÉÎÓË
G/14267 Gurevich Faiva Leibovich 1920 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ æÁÊ×Á
ìÅÊÂÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/14431 Gurevich Ida Efimovna 1895 F Minsk çÕÒÅ×ÉÞ éÄÁ åÆÉÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/14145 Gurevich Isak Aronovich 1902 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ éÓÁË áÒÏÎÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/13790 Gurevich Khana Shrilevna 1915 F BSSR Minsk çÕÒÅ×ÉÞ èÁÎÁ
ûÒÉÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/14140 Gurevich Klara Isaevna 1903 F Minsk çÕÒÅ×ÉÞ ëÌÁÒÁ éÓÁÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/14083 Gurevich Lev Aronovich 1896 M BSSR Minsk çÕÒÅ×ÉÞ ìÅ×
áÒÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
G/14361 Gurevich Liia Zavmovna 1914 F BSSR Minsk çÕÒÅ×ÉÞ ìÉÑ
úÁ×ÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
G/15477 Gurevich M Sam 1907 M BSSR Minsk çÕÒÅ×ÉÞ í óÁÍ âóóò íÉÎÓË
G/14067 Gurevich Maks Itskovich 1895 M Minsk çÕÒÅ×ÉÞ íÁËÓ éÃËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/14520 Gurevich Mariia Naumovna 1913 F Minsk çÕÒÅ×ÉÞ íÁÒÉÑ
îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/14333 Gurevich Nekhama Isakovna 1895 F Minsk çÕÒÅ×ÉÞ îÅÈÁÍÁ
éÓÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/14305 Gurevich Rakhil' Leibovna 1904 F Minsk çÕÒÅ×ÉÞ òÁÈÉÌØ
ìÅÊÂÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/13759 Gurevich Riva Davidovna 1883 F Minsk Osipovich çÕÒÅ×ÉÞ òÉ×Á
äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ íÉÎÓË ïÓÉÐÏ×ÉÞ
G/14370 Gurevich Vera L'vovna 1915 F Minskaia Borisov çÕÒÅ×ÉÞ ÷ÅÒÁ
ìØ×Ï×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
G/14135 Gurevich Zinaida Aronovna 1923 F Minsk çÕÒÅ×ÉÞ úÉÎÁÉÄÁ
áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/14094 Gureyevich Bliusha Afronovna 1880 F Minskaia Borisov
çÕÒÅÅ×ÉÞ âÌÀÛÁ áÆÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
G/13889 Gur'ian Samuil Nakhma-Shaiumovich 1909 M Minsk çÕÒØÑÎ
óÁÍÕÉÌ îÁÈÍÁ-ûÁÀÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
G/14777 Gusik Zakhar Borisovich 1913 M Minsk çÕÓÉË úÁÈÁÒ âÏÒÉÓÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/14979 Gusina Roza Abramovna 1911 F Minsk çÕÓÉÎÁ òÏÚÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
G/14769 Guskina Ginda Iakovlevna 1874 F Minskaia Slutskii çÕÓËÉÎÁ
çÉÎÄÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃËÉÊ
G/14816 Gutfraid Genia Davydovna 1905 F Minsk çÕÔÆÒÁÊÄ çÅÎÑ
äÁ×ÙÄÏ×ÎÁ íÉÎÓË
G/14994 Gutsin Lev Borisovich 1905 M Minsk çÕÔÓÉÎ ìÅ× âÏÒÉÓÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
G/14828 Guttseit Anna Shlemovna 1923 F Minsk BSSR Slutsk çÕÔÃÅÊÔ
áÎÎÁ ûÌÅÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË âóóò óÌÕÃË
G/14795 Guttseit Bunia Shlemovna 1923 F Minskaia Slutskii Slutsk
çÕÔÃÅÊÔ âÕÎÑ ûÌÅÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃËÉÊ óÌÕÃË
G/14813 Guttseit Malka Movshevna 1888 F Minsk BSSR Slutsk çÕÔÃÅÊÔ
íÁÌËÁ íÏ×ÛÅ×ÎÁ íÉÎÓË âóóò óÌÕÃË
G/14884 Guttseit Shlema Abramovna 1877 F Minskaia BSSR Slutsk
çÕÔÃÅÊÔ ûÌÅÍÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âóóò óÌÕÃË
G/13665 Guzuvskaia Liza Mandonevna 1903 F BSSR Minsk çÕÚÕ×ÓËÁÑ ìÉÚÁ
íÁÎÄÏÎÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
YA/1463 Iakhnes Shepsel' Leizerovich 1917 M Minsk ñÈÎÅÓ ûÅÐÓÅÌØ
ìÅÊÚÅÒÏ×ÉÞ íÉÎÓË
YA/1219 Iakhnovich Sonia Borisovna 1912 F BSSR Minsk ñÈÎÏ×ÉÞ óÏÎÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
YA/341 Iakovefel'd Liudvig Abramovich 1911 M Minsk ñËÏ×ÅÆÅÌØÄ
ìÀÄ×ÉÇ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
YA/411 Iakubovich Bimem Filipovna 1898 F Minskaia Pukhovich ñËÕÂÏ×ÉÞ
âÉÍÅÍ æÉÌÉÐÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞ
YA/414 Iakubovich Isaak Abramovich 1893 M Minskaia Pukhovichskii
Pukhovich ñËÕÂÏ×ÉÞ éÓÁÁË áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÓËÉÊ ðÕÈÏ×ÉÞ
YA/398 Iakubovskii Bronislav Anton 1924 M Minsk ñËÕÂÏ×ÓËÉÊ
âÒÏÎÉÓÌÁ× áÎÔÏÎ íÉÎÓË
YA/807 Iankelev Abram Moiseyevich 1890 M Minsk ñÎËÅÌÅ× áÂÒÁÍ
íÏÉÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓË
YA/881 Ianovskaia Elena Isakovna 1915 F BSSR Minsk ñÎÏ×ÓËÁÑ åÌÅÎÁ
éÓÁËÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
YA/1061 Iarkho Khaia Zan'movna 1918 F Minskaia Slutsk ñÒÈÏ èÁÑ
úÁÎØÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
YA/992 Iaroshenko Evdokiia Iakovlevna 1892 F Minsk ñÒÏÛÅÎËÏ
å×ÄÏËÉÑ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
YA/994 Iaroshenko Vladimir Iakovlevich 1924 M Minsk ñÒÏÛÅÎËÏ
÷ÌÁÄÉÍÉÒ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
YA/993 Iaroshevich Branislav Iul'ianovich 1925 M Minsk ñÒÏÛÅ×ÉÞ
âÒÁÎÉÓÌÁ× àÌØÑÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
YA/1468 Iashin Semen Matveyevich 1905 M BSSR Minsk ñÛÉÎ óÅÍÅÎ
íÁÔ×ÅÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
YA/1469 Iashina Sara Naumovna 1907 F BSSR Minsk ñÛÉÎÁ óÁÒÁ îÁÕÍÏ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
YA/1151 Iatsunus Elena Luk'ianov 1897 F Minsk ñÔÓÕÎÕÓ åÌÅÎÁ
ìÕËØÑÎÏ× íÉÎÓË
YA/1147 Iatsunus Vera Pavlovna 1923 F Minsk ñÔÓÕÎÕÓ ÷ÅÒÁ ðÁ×ÌÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
YA/104 Iavich Nokhim Moiseyevich 1916 M Minsk ñ×ÉÞ îÏÈÉÍ íÏÉÓÅÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
I/481 Idel'chik Boris Solomonovich 1901 M Minskaia Pukhovichi
éÄÅÌØÞÉË âÏÒÉÓ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
I/480 Idel'chik Gerts Iudelevich 1924 M Minsk éÄÅÌØÞÉË çÅÒÃ
àÄÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
I/528 Idel'chik Ginda Moiseyevna 1921 F BSSR Minsk éÄÅÌØÞÉË çÉÎÄÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
I/522 Idel'chik Iakov Evseyevich 1915 M Minskaia BSSR Chervin
éÄÅÌØÞÉË ñËÏ× å×ÓÅÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âóóò þÅÒ×ÉÎ
I/518 Idel'chik Iudel' Shlemovich 1890 M Minsk éÄÅÌØÞÉË àÄÅÌØ
ûÌÅÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
I/30 Idel'chik Khaia Shlemovna 1900 F Minsk éÄÅÌØÞÉË èÁÑ ûÌÅÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/520 Idel'chik Khena Mikhelevna 1887 F Minsk éÄÅÌØÞÉË èÅÎÁ
íÉÈÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓË
I/31 Idel'chik Roza Elevna 1904 F Minsk éÄÅÌØÞÉË òÏÚÁ åÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/28 Idel'chik Solomon Iudelevich 1923 M Minsk éÄÅÌØÞÉË óÏÌÏÍÏÎ
àÄÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
I/32 Idel'chik Sonia-Sara Abramovna-Abemvna 1904 F Minsk éÄÅÌØÞÉË
óÏÎÑ-óÁÒÁ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ-áÂÅÍ×ÎÁ íÉÎÓË
I/446 Idel'son Khana Iosifovna 1893 F Minsk éÄÅÌØÓÏÎ èÁÎÁ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
I/1078 Ikhumov David Moshkovich 1877 M Minsk éÈÕÍÏ× äÁ×ÉÄ íÏÛËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
I/1077 Ikhumov Moisei Davidovich 1911 M Minsk éÈÕÍÏ× íÏÉÓÅÊ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ íÉÎÓË
I/251 Il'bina Mariia Genrikhovna 1898 F Minsk éÌØÂÉÎÁ íÁÒÉÑ
çÅÎÒÉÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
I/214 Ilevitskii Il'ia Iosifovich 1889 M Minsk éÌÅ×ÉÃËÉÊ éÌØÑ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓË
I/226 Il'fants Nukhim Iosifovich 1923 M Minskaia éÌØÆÁÎà îÕÈÉÍ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ
I/265 Il'iatov Abram Iudovich 1923 M Minsk éÌØÑÔÏ× áÂÒÁÍ àÄÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
I/974 Iofe Nekhama Peisakhovna 1920 F Minsk éÏÆÅ îÅÈÁÍÁ ðÅÊÓÁÈÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/987 Iokotov Iakov Davidovich 1924 M BSSR Minsk éÏËÏÔÏ× ñËÏ×
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
I/954 Iokotova Mania Davidovna 1920 F BSSR Minsk éÏËÏÔÏ×Á íÁÎÑ
äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
I/943 Ioktov David Grigor'yevich 1894 M BSSR Minsk éÏËÔÏ× äÁ×ÉÄ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
I/898 Ioktova Fania Iakovlevna 1900 F BSSR Minsk éÏËÔÏ×Á æÁÎÑ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
I/809 Iones Mikhail Iosifovich 1923 M Minskaia Krupsk éÏÎÅÓ íÉÈÁÉÌ
éÏÓÉÆÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ëÒÕÐÓË
I/1040 Ionis Izrail' Abramovich 1901 M Minskaia Krupki éÏÎÉÓ éÚÒÁÉÌØ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ëÒÕÐËÉ
I/1035 Ionis Nekhama Iosifovna 1903 F Minskaia Krupki éÏÎÉÓ îÅÈÁÍÁ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ëÒÕÐËÉ
I/1020 Iontoba Dora Khaimovna 1905 F Minsk éÏÎÔÏÂÁ äÏÒÁ èÁÉÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/1021 Iontova Dora Isaakovna 1906 F Minsk éÏÎÔÏ×Á äÏÒÁ éÓÁÁËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/770 Irgert Berta Lazarevna 1900 F Minsk éÒÇÅÒÔ âÅÒÔÁ ìÁÚÁÒÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/847 Isakova Elizaveta Aronovna 1918 F Minskaia Zelenyi éÓÁËÏ×Á
åÌÉÚÁ×ÅÔÁ áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ úÅÌÅÎÙÊ
I/1108 Ishmenchik Genia Lenibovna 1905 F BSSR Minsk éÛÍÅÎÞÉË çÅÎÑ
ìÅÎÊÂÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
I/812 Iskina Inessa Abramovna 1923 F BSSR Minsk éÓËÉÎÁ éÎÅÓÓÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
I/1264 Itskevich Roza Mikhailovna 1898 F Minsk éÃËÅ×ÉÞ òÏÚÁ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
I/1219 Itskevich Solomon Eremovich 1898 M Minsk éÃËÅ×ÉÞ óÏÌÏÍÏÎ
åÒÅÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
I/1455 Itsu Lev Markovich 1901 M Minsk éÃÕ ìÅ× íÁÒËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
YU/23 Iudanova Vera Ivanovna 1924 F Minskaia Dubrovka àÄÁÎÏ×Á ÷ÅÒÁ
é×ÁÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ äÕÂÒÏ×ËÁ
YU/114 Iudkevich Khonam Mikhelevich 1916 M BSSR Minsk àÄËÅ×ÉÞ èÏÎÁÍ
íÉÈÅÌÅ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
YU/139 Iudovich Berta Ioselevna 1902 F BSSR Minsk àÄÏ×ÉÞ âÅÒÔÁ
éÏÓÅÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
YU/177 Iudovich Iakov Borisovich 1903 M BSSR Minsk àÄÏ×ÉÞ ñËÏ×
âÏÒÉÓÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
YU/319 Iungerts Faina Moiseyevna 1898 F Minsk àÎÇÅÒà æÁÉÎÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
YU/323 Iungerts Grigorii Nikolaevich 1892 M Minsk àÎÇÅÒà çÒÉÇÏÒÉÊ
îÉËÏÌÁÅ×ÉÞ íÉÎÓË
I/1066 Iunov Naum Abramovich 1905 M Minsk éÕÎÏ× îÁÕÍ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
YU/557 Iuter Genia Ginokhovna 1914 F Minsk àÔÅÒ çÅÎÑ çÉÎÏÈÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
YU/559 Iuter Sara Zilikovna 1914 F Minsk àÔÅÒ óÁÒÁ úÉÌÉËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/560 Ivanter Riva Khaimovna 1909 F BSSR Minsk é×ÁÎÔÅÒ òÉ×Á èÁÉÍÏ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
I/51 Izakovna Khena Leibovna 1911 F Minsk éÚÁËÏ×ÎÁ èÅÎÁ ìÅÊÂÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/153 Izakson B A 1905 F Minsk éÚÁËÓÏÎ â á íÉÎÓË
I/154 Izok Khasia Moiseyevna F Minsk éÚÏË èÁÓÑ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
I/140 Izrail'skaia Klara Grigor'yevna 1904 F Minsk éÚÒÁÊÌØÓËÁÑ
ëÌÁÒÁ çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ íÉÎÓË
I/137 Izrail'skaia Mania Isaakovna 1923 F Minsk éÚÒÁÉÌØÓËÁÑ íÁÎÑ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
I/130 Izrail'skaia Zina Markovna 1897 F Minsk éÚÒÁÉÌØÓËÁÑ úÉÎÁ
íÁÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/68 Kabachnikov Boris Isaakovich 1923 M BSSR Minsk ëÁÂÁÞÎÉËÏ× âÏÒÉÓ
éÓÁÁËÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
K/57 Kabachnikov Isaak Khaimovich 1891 M BSSR Minsk ëÁÂÁÞÎÉËÏ× éÓÁÁË
èÁÊÍÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
K/46 Kabachnikova Pesia Moiseyevna 1898 F BSSR Minsk ëÁÂÁÞÎÉËÏ×Á
ðÅÓÑ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/4780 Kachin Lev Isaakovich M Minsk ëÁÞÉÎ ìÅ× éÓÁÁËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/4802 Kachina Sof'ia Nanovna 1894 F Minsk ëÁÞÉÎÁ óÏÆØÑ îÁÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/553 Kadushina Roza L'vovna 1903 F Minsk ëÁÄÕÛÉÎÁ òÏÚÁ ìØ×Ï×ÎÁ
íÉÎÓË
K/374 Kagan Abram Iakovlevich 1911 M Minsk ëÁÇÁÎ áÂÒÁÍ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/373 Kagan Feiga Shlemovna 1882 F Minskaia Pukhovichi ëÁÇÁÎ æÅÊÇÁ
ûÌÅÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
K/393 Kagan Frida Donov 1905 F Minsk ëÁÇÁÎ æÒÉÄÁ äÏÎÏ× íÉÎÓË
K/425 Kagan Genia Mikhailovna 1914 F Minskaia Pukhovichi ëÁÇÁÎ çÅÎÑ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
K/430 Kagan Liza Mikhailovna 1919 F Minskaia Pukhovichi ëÁÇÁÎ ìÉÚÁ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
K/479 Kagan Mania Mikhailovna 1912 F Minskaia Pukhovichi ëÁÇÁÎ íÁÎÑ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
K/471 Kagan Mikhail Khaimovich 1872 M Minskaia Pukhovichi ëÁÇÁÎ
íÉÈÁÉÌ èÁÉÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ ðÕÈÏ×ÉÞÉ
K/383 Kagan Solomon Iankelevich 1900 M Minskaia BSSR Rudin ëÁÇÁÎ
óÏÌÏÍÏÎ ñÎËÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âóóò òÕÄÉÎ
K/340 Kagan Tana Evnovich 1901 M Minsk ëÁÇÁÎ ôÁÎÁ å×ÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/48 Kaganovich Elta-Leia Abramovna 1906 F Minskaia Borisov
ëÁÇÁÎÏ×ÉÞ üÌÔÁ-ìÅÑ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
K/89 Kaganovich Iakov Abramovich 1909 M Minskaia Borisov ëÁÇÁÎÏ×ÉÞ
ñËÏ× áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
K/16 Kaganovich Isak Mordukhovich 1908 M Minsk ëÁÇÁÎÏ×ÉÞ éÓÁË
íÏÒÄÕÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/49 Kaganovich Khanne Mordukhov 1901 F BSSR Minsk ëÁÇÁÎÏ×ÉÞ èÁÎÎÅ
íÏÒÄÕÈÏ× âóóò íÉÎÓË
K/53 Kaganovich Sonia Abramovna 1905 F Minskaia Borisov ëÁÇÁÎÏ×ÉÞ
óÏÎÑ áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
K/2543 Kaitur Leiba Khaimovich 1924 M Minsk ëÁÊÔÕÒ ìÅÊÂÁ èÁÉÍÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/1115 Kalenkovich Dora-Dveira Samoilovna 1901 F BSSR Minsk
ëÁÌÅÎËÏ×ÉÞ äÏÒÁ-ä×ÅÊÒÁ óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/1097 Kalgrad Golda Borukhovna 1822 F Minsk ëÁÌÇÒÁÄ çÏÌÄÁ
âÏÒÕÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/1157 Kalinenskaia Ferai Gersh 1878 F Minsk ëÁÌÉÎÅÎÓËÁÑ æÅÒÁÊ
çÅÒÛ íÉÎÓË
K/1156 Kalinenskii Mordkh Kerkh 1877 M Minsk ëÁÌÉÎÅÎÓËÉÊ íÏÒÄÈ
ëÅÒÈ íÉÎÓË
K/929 Kaltagrad Gol'da Borokhovna 1822 F BSSr Minsk ëÁÌÔÁÇÒÁÄ çÏÌØÄÁ
âÏÒÏÈÏ×ÎÁ âóóÒ íÉÎÓË
K/1192 Kamai Abram Evseyevich 1906 M Minsk ëÁÍÁÊ áÂÒÁÍ å×ÓÅÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/1181 Kamai Mania Izrailevna 1911 F Minsk ëÁÍÁÊ íÁÎÑ éÚÒÁÉÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/1431 Kamil'gard Khaim Iankelevich 1920 M Minsk ëÁÍÉÌØÇÁÒÄ èÁÉÍ
ñÎËÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
K/1637 Kaner Genia Abramovna 1933 F Minskaia Minsk ëÁÎÅÒ çÅÎÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
K/1666 Kaner Rakhil' Davidovna 1890 F Minsk ëÁÎÅÒ òÁÈÉÌØ äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/1748 Kantarovich Boris Peisakhovich 1925 M Minskaia Borisov
ëÁÎÔÁÒÏ×ÉÞ âÏÒÉÓ ðÅÊÓÁÈÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
K/16830 Kantorovich Asia Alkonovna 1935 F Belorussiia Minsk
ëÁÎÔÏÒÏ×ÉÞ áÓÑ áÌËÏÎÏ×ÎÁ âÅÌÏÒÕÓÓÉÑ íÉÎÓË
K/1805 Kantorovich Khaisa Samuilovna 1900 F Minsk ëÁÎÔÏÒÏ×ÉÞ èÁÉÓÁ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/1784 Kantorovich Khana Aronovna 1879 F Minsk ëÁÎÔÏÒÏ×ÉÞ èÁÎÁ
áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/1788 Kantorovich Khana Berkovna 1904 F Minsk ëÁÎÔÏÒÏ×ÉÞ èÁÎÁ
âÅÒËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/2305 Kapelevich Lev Isaakovich 1920 M BSSR Minsk ëÁÐÅÌÅ×ÉÞ ìÅ×
éÓÁÁËÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
K/2433 Kapelevich Rakhil' L'vovna 1924 F Minsk ëÁÐÅÌÅ×ÉÞ òÁÈÉÌØ
ìØ×Ï×ÎÁ íÉÎÓË
K/2456 Kapilevich Enta Abramovna 1901 F Minsk ëÁÐÉÌÅ×ÉÞ åÎÔÁ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/2059 Kaplan Benia Borisovna 1924 F BSSR Minsk ëÁÐÌÁÎ âÅÎÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/2064 Kaplan Boris Mikh 1895 M BSSR Minsk ëÁÐÌÁÎ âÏÒÉÓ íÉÈ âóóò
íÉÎÓË
K/2079 Kaplan Daro Isaakovna 1900 F Minskaia Slutsk ëÁÐÌÁÎ äÁÒÏ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
K/2084 Kaplan David 1934 M Minskaia Bobruisk ëÁÐÌÁÎ äÁ×ÉÄ
íÉÎÓËÁÑ âÏÂÒÕÊÓË
K/2081 Kaplan Davnez Ioshevich 1901 M Minsk ëÁÐÌÁÎ äÁ×ÎÅÚ éÏÛÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/2236 Kaplan Frida Iosifovna 1919 F Minsk ëÁÐÌÁÎ æÒÉÄÁ éÏÓÉÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/2075 Kaplan Gershon Khaimovich 1892 M Minsk ëÁÐÌÁÎ çÅÒÛÏÎ
èÁÊÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/2053 Kaplan Grisha Isakovich 1903 M BSSR Minsk ëÁÐÌÁÎ çÒÉÛÁ
éÓÁËÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
K/2168 Kaplan K Abramovich 1902 M BSSR Minsk ëÁÐÌÁÎ ë áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò
íÉÎÓË
K/2242 Kaplan Khaim Ruvinovich 1899 M Minskaia Slutsk ëÁÐÌÁÎ èÁÉÍ
òÕ×ÉÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
K/2133 Kaplan Leia Froimovna 1880 F Minskaia Slutsk ëÁÐÌÁÎ ìÅÑ
æÒÏÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
K/2182 Kaplan Nina Borisovna 1923 F BSSR Minsk ëÁÐÌÁÎ îÉÎÁ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
K/2154 Kaplan Raisa L'vovna 1911 F BSSr Minsk ëÁÐÌÁÎ òÁÉÓÁ ìØ×Ï×ÎÁ
âóóÒ íÉÎÓË
K/2206 Kaplan Rakhilia Isaakovna 1921 F Minsk ëÁÐÌÁÎ òÁÈÉÌÑ
éÓÁÁËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/2219 Kaplan Riveka Iudelevna 1923 F MInsk ëÁÐÌÁÎ òÉ×ÅËÁ àÄÅÌÅ×ÎÁ
íéÎÓË
K/2273 Kaplan Sonia Semenovna 1908 F Minsk ëÁÐÌÁÎ óÏÎÑ óÅÍÅÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/2115 Kaplan Vida Solomonovna 1900 F Minsk ëÁÐÌÁÎ ÷ÉÄÁ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/2017 Kaplanskaia Khaia Iakovlevna 1900 F BSSR Minsk ëÁÐÌÁÎÓËÁÑ èÁÑ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/1987 Kaplinskii Boris Grigor'yevich 1910 M Minsk ëÁÐÌÉÎÓËÉÊ
âÏÒÉÓ çÒÉÇÏÒØÅ×ÉÞ íÉÎÓË
K/2538 Kaptur Khaim Srolevich 1884 M BSSR Minsk ëÁÐÔÕÒ èÁÉÍ óÒÏÌÅ×ÉÞ
âóóò íÉÎÓË
K/2539 Kaptur Khava Srulevna 1883 F BSSR Minsk ëÁÐÔÕÒ èÁ×Á óÒÕÌÅ×ÎÁ
âóóò íÉÎÓË
K/2564 Kapusta Grima Davidovna 1882 F Minskaia ëÁÐÕÓÔÁ çÒÉÍÁ
äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ
K/2571 Kapusta Meyer Abramovich 1912 M Minsk ëÁÐÕÓÔÁ íÅÅÒ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/2572 Kapusta Tania Aronovna 1908 F Minskaia ëÁÐÕÓÔÁ ôÁÎÑ
áÒÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ
K/2505 Kapylov Iakov Gershkovich 1882 M Minsk ëÁÐÙÌÏ× ñËÏ×
çÅÒÛËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/2500 Kapylova Malka Melekhovna 1898 F Minsk ëÁÐÙÌÏ×Á íÁÌËÁ
íÅÌÅÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/2726 Karasik Rashna Samoilovna 1918 F Minskaia Stolbun ëÁÒÁÓÉË
òÁÛÎÁ óÁÍÏÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÔÏÌÂÕÎ
K/17065 Karchan Rakhim Shaevna 1913 F Minsk ëÁÒÞÁÎ òÁÈÉÍ ûÁÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/17063 Karchan Rakhim Shaevna 1913 F Minsk ëÁÒÞÁÎ òÁÈÉÍ ûÁÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/3307 Karchan Smel Volkovich 1901 M Minsk ëÁÒÞÁÎ óÍÅÌ ÷ÏÌËÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/3056 Karelik Mikhlia Shlemovna 1908 F BSSR Minsk ëÁÒÅÌÉË íÉÈÌÑ
ûÌÅÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/3237 Karp Iakov Aronovich 1903 M Minsk ëÁÒÐ ñËÏ× áÒÏÎÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/3236 Karp Iakov Solomonovich 1894 M BSSR Minsk ëÁÒÐ ñËÏ×
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
K/3143 Karp Pesia Moiseyevna 1908 F Minsk ëÁÒÐ ðÅÓÑ íÏÉÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/3154 Karpenko Galina Grigor'yevna 1928 F BSSR Minsk ëÁÒÐÅÎËÏ
çÁÌÉÎÁ çÒÉÇÏÒØÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/3085 Karpman Sof'ia Davidovna 1914 F BSSR Minsk ëÁÒÐÍÁÎ óÏÆØÑ
äÁ×ÉÄÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/3151 Karpus Iakov Izrailevich 1924 M Minsk ëÁÒÐÕÓ ñËÏ×
éÚÒÁÉÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
K/3145 Karpus Izrail' Fergevich 1901 M Minsk ëÁÒÐÕÓ éÚÒÁÉÌØ
æÅÒÇÅ×ÉÞ íÉÎÓË
K/17078 Kashket Efgip Semenovich 1922 M BSSR Minskaia Minsk ëÁÛËÅÔ
åÆÇÉÐ óÅÍÅÎÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
K/4295 Kats Berta Salomonovna 1895 F BSSR Minsk ëÁà âÅÒÔÁ
óÁÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/4320 Kats Gelia Naftulevna 1924 F Minskaia Borisov ëÁà çÅÌÑ
îÁÆÔÕÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
K/4321 Kats Genia Ekhelevna 1898 F Minsk ëÁà çÅÎÑ åÈÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/4322 Kats Genia Izrailevna 1912 F USSR Kaganovich Minskii ëÁà çÅÎÑ
éÚÒÁÉÌÅ×ÎÁ õóóò ëÁÇÁÎÏ×ÉÞ íÉÎÓËÉÊ
K/3812 Kats Gilia Berkovich 1892 M Minskaia Cherven' ëÁà çÉÌÑ
âÅÒËÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ þÅÒ×ÅÎØ
K/3866 Kats Ida Naumovna 1910 F Minsk ëÁà éÄÁ îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/4268 Kats Khaia Gitashevelevna 1896 F Minskaia Cherven' ëÁà èÁÑ
çÉÔÁÛÅ×ÅÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ þÅÒ×ÅÎØ
K/3927 Kats Mai L'vovich 1924 M BSSR Minsk ëÁà íÁÊ ìØ×Ï×ÉÞ âóóò
íÉÎÓË
K/3956 Kats Moisei Shepshelovich 1912 M Minsk ëÁà íÏÉÓÅÊ
ûÅÐÛÅÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/4031 Kats Musia Iankelevna 1922 F Minsk ëÁà íÕÓÑ ñÎËÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/3997 Kats Novgoli Iakovlevich 1908 M BSSR Kaganovichsk Minskii ëÁÃ
îÏ×ÇÏÌÉ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ âóóò ëÁÇÁÎÏ×ÉÞÓË íÉÎÓËÉÊ
K/4074 Kats Riva Naumovna 1906 F Minskaia Minsk ëÁà òÉ×Á îÁÕÍÏ×ÎÁ
íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
K/4196 Kats Shepshel' Lipovich 1875 M Minsk ëÁà ûÅÐÛÅÌØ ìÉÐÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/4224 Kats Shevel' Vol'fovich 1897 M Minsk ëÁà ûÅ×ÅÌØ ÷ÏÌØÆÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/4233 Kats Tsilia Shevelevna 1921 F Minsk ëÁà ãÉÌÑ ûÅ×ÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/4621 Katsanovich Bliuma Iakovlevna 1923 F Minskaia Rakovo
ëÁÃÁÎÏ×ÉÞ âÌÀÍÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ òÁËÏ×Ï
K/3621 Katsanovich Iakov Abramovich 1893 M Minskaia Rakovo ëÁÃÁÎÏ×ÉÞ
ñËÏ× áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ òÁËÏ×Ï
K/3611 Katsanovich Sarra Naumovna 1900 F Minskaia Samokhval
ëÁÃÁÎÏ×ÉÞ óÁÒÒÁ îÁÕÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÁÍÏÈ×ÁÌ
K/4493 Katsenel'son Georgii Iakovlevich 1897 M Minskaia Borisov
ëÁÃÅÎÅÌØÓÏÎ çÅÏÒÇÉÊ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
K/4495 Katsenel'son Iosif Rakhimovich 1908 M Minskaia Slutsk
ëÁÃÅÎÅÌØÓÏÎ éÏÓÉÆ òÁÈÉÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
K/4423 Katsman Naum Markovich 1898 M MSSR Minsk ëÁÃÍÁÎ îÁÕÍ íÁÒËÏ×ÉÞ
íóóò íÉÎÓË
K/4523 Katsnel'son Bliuma Ben'iaminovna 1913 F Minsk ëÁÃÎÅÌØÓÏÎ
âÌÀÍÁ âÅÎØÑÍÉÎÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/4521 Katsnel'son Elizaveta Moiseyevna 1913 F Minsk ëÁÃÎÅÌØÓÏÎ
åÌÉÚÁ×ÅÔÁ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓË
K/4477 Katsnel'son Ester Solomonovna 1902 F Minskaia Borisov
ëÁÃÎÅÌØÓÏÎ üÓÔÅÒ óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
K/4472 Katsnel'son Mikhail markovich 1906 M Minsk ëÁÃÎÅÌØÓÏÎ
íÉÈÁÉÌ ÍÁÒËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/4513 Katsnel'son Milia Martkovna 1889 F Minsk ëÁÃÎÅÌØÓÏÎ íÉÌÑ
íÁÒÔËÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/4502 Katsnel'son Romash Abramovna 1912 F Minsk ëÁÃÎÅÌØÓÏÎ òÏÍÁÛ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/4538 Katsovich Genia Borisovna 1906 F Minsk ëÁÃÏ×ÉÞ çÅÎÑ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/4536 Katsovich Iosif Abramovich 1895 M Minskaia Slutsk ëÁÃÏ×ÉÞ
éÏÓÉÆ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
K/4541 Katsovich Lazar' Abramovich 1903 M Minsk ëÁÃÏ×ÉÞ ìÁÚÁÒØ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/3667 Kau Moisei Iakovlevich 1893 M BSSR Minsk ëÁÕ íÏÉÓÅÊ ñËÏ×ÌÅ×ÉÞ
âóóò íÉÎÓË
K/3658 Kaufman B Berkovna 1912 F BSSR Minsk ëÁÕÆÍÁÎ â âÅÒËÏ×ÎÁ âóóò
íÉÎÓË
K/3674 Kaufman Evelina Samuilovna 1915 F Minsk ëÁÕÆÍÁÎ ü×ÅÌÉÎÁ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/3702 Kaufman Maks Iudelevich 1909 M Minsk ëÁÕÆÍÁÎ íÁËÓ àÄÅÌÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
K/3635 Kaufman Samuil Grigor'yevich 1892 M Minsk ëÁÕÆÍÁÎ óÁÍÕÉÌ
çÒÉÇÏÒØÅ×ÉÞ íÉÎÓË
K/3706 Kaufman Tat'iana Samuilovna 1917 F Minsk ëÁÕÆÍÁÎ ôÁÔØÑÎÁ
óÁÍÕÉÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/3688 Kaufman Zisia Meizovovna 1900 F Minsk ëÁÕÆÍÁÎ úÉÓÑ
íÅÊÚÏ×Ï×ÎÁ íÉÎÓË
K/4524 Kaunel'son Lev Il'ich 1902 M BSSR Minsk ëÁÕÎÅÌØÓÏÎ ìÅ× éÌØÉÞ
âóóò íÉÎÓË
K/607 Kazhdan Iakov Tsalimovich 1895 M BSSR Minsk ëÁÖÄÁÎ ñËÏ×
ãÁÌÉÍÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
K/5120 Kel'ner Gitl Meyerovna 1878 F BSSR Minsk ëÅÌØÎÅÒ çÉÔÌ
íÅÅÒÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/5130 Kemer Mania Venominovna 1908 F Minsk ëÅÍÅÒ íÁÎÑ ÷ÅÎÏÍÉÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/5133 Kemer Mira Aronovna 1886 F Minsk ëÅÍÅÒ íÉÒÁ áÒÏÎÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/5194 Kenel'son Boris Isakovich 1896 M Minsk ëÅÎÅÌØÓÏÎ âÏÒÉÓ
éÓÁËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
H/79 Khabai Basia Iankelevna 1888 F Minsk èÁÂÁÊ âÁÓÑ ñÎËÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
H/58 Khadarkovskaia Genia Izrailev 1923 F BSSR Minsk èÁÄÁÒËÏ×ÓËÁÑ
çÅÎÑ éÚÒÁÉÌÅ× âóóò íÉÎÓË
H/49 Khadyl'man Ekaf 1886 F Minskaia èÁÄÙÌØÍÁÎ üËÁÆ íÉÎÓËÁÑ
H/3066 Khaikin Abram Bensionovich 1906 M Minsk èÁÊËÉÎ áÂÒÁÍ
âÅÎÓÉÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
H/375 Khaikin Asser Davidovich 1924 M BSSR Minsk èÁÊËÉÎ áÓÓÅÒ
äÁ×ÉÄÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
H/3065 Khaikin Boris Abramovich 1925 M Minsk èÁÊËÉÎ âÏÒÉÓ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓË
H/386 Khaikin David Matusovich 1897 M BSSR Minsk èÁÊËÉÎ äÁ×ÉÄ
íÁÔÕÓÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
H/3068 Khaikina Lidiia Iosifovna 1906 F Minsk èÁÊËÉÎÁ ìÉÄÉÑ
éÏÓÉÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
H/456 Khaikina Raia Mordukhovna 1923 F Minsk èÁÊËÉÎÁ òÁÑ
íÏÒÄÕÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
H/684 Khaitman Khaia L'vovna 1908 F Minsk èÁÊÔÍÁÎ èÁÑ ìØ×Ï×ÎÁ
íÉÎÓË
H/1472 Khaiutovskaia Malka Gershevna 1895 F BSSR Minsk èÁÀÔÏ×ÓËÁÑ
íÁÌËÁ çÅÒÛÅ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
H/948 Khanin Moisei Samuilovich 1899 M Minskaia Slutsk èÁÎÉÎ íÏÊÓÅÊ
óÁÍÕÉÌÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
H/951 Khanin Shabelia Abramovich 1897 M BSSR Minsk èÁÎÉÎ ûÁÂÅÌÑ
áÂÒÁÍÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
H/888 Khanina Kreina Moiseyevna 1924 F Minskaia Slutsk èÁÎÉÎÁ ëÒÅÊÎÁ
íÏÉÓÅÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
H/891 Khanina Mariia Efimovna 1890 F BSSR Minsk èÁÎÉÎÁ íÁÒÉÑ
åÆÉÍÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
H/1070 Khanina Sima Solomonovna 1924 F BSSR Minsk èÁÎÉÎÁ óÉÍÁ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
H/1535 Kharkina Evgeniia Ilinichna 1923 F Minsk èÁÒËÉÎÁ å×ÇÅÎÉÑ
éÌÉÎÉÞÎÁ íÉÎÓË
H/1288 Kharlik Zinaida Lipovna 1908 F Minskaia Dokshents èÁÒÌÉË
úÉÎÁÉÄÁ ìÉÐÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ äÏËÛÅÎÃ
H/1273 Khasin Abram Kh+atskelevich 1904 M Minsk èÁÓÉÎ áÂÒÁÍ
è+ÁÃËÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
H/1282 Khasin Ruvin Ikhonovich 1912 M Minsk èÁÓÉÎ òÕ×ÉÎ éÈÏÎÏ×ÉÞ
íÉÎÓË
H/1269 Khasina Khesia Iudelevna 1905 F Minsk èÁÓÉÎÁ èÅÓÑ àÄÅÌÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
H/300 Khavkina Khava Abramovna 1902 F Minskaia Borisov èÁ×ËÉÎÁ èÁ×Á
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÉÓÏ×
H/145 Khazanova Miriia Pavt 1922 F Minsk èÁÚÁÎÏ×Á íÉÒÉÑ ðÁ×Ô
íÉÎÓË
H/2059 Kheifets Ema Solomonovna 1910 F BSSR Minsk èÅÊÆÅà üÍÁ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
H/1637 Kheifets Mark Izrail 1891 M Minsk èÅÊÆÅà íÁÒË éÚÒÁÉÌ
íÉÎÓË
H/2035 Kheifets Sara Vol'fovna 1905 F Minsk èÅÊÆÅà óÁÒÁ ÷ÏÌØÆÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
H/1630 Kheiman Izrail' Faivelov 1923 M Minsk èÅÊÍÁÎ éÚÒÁÉÌØ
æÁÊ×ÅÌÏ× íÉÎÓË
H/1623 Kheinman Anna Iakovlevna 1900 F Minskaia Minsk èÅÊÎÍÁÎ áÎÎÁ
ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ íÉÎÓË
H/1652 Kheivits Samuil Aronovich 1890 M Minsk èÅÉ×Éà óÁÍÕÉÌ
áÒÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
H/1756 Khenkin Matus Iankelevich 1924 M Minsk èÅÎËÉÎ íÁÔÕÓ
ñÎËÅÌÅ×ÉÞ íÉÎÓË
H/1933 Khiger Bosia Movshevna 1909 F Minsk èÉÇÅÒ âÏÓÑ íÏ×ÛÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
H/1905 Khinich Tsilia Moiseyevna 1912 F Minsk èÉÎÉÞ ãÉÌÑ íÏÊÓÅÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
H/2087 Khinoi Liza F Minsk èÉÎÏÊ ìÉÚÁ íÉÎÓË
H/2092 Khinovskii Grigorii Mikhailovich 1906 M Minsk èÉÎÏ×ÓËÉÊ
çÒÉÇÏÒÉÊ íÉÈÁÊÌÏ×ÉÞ íÉÎÓË
H/2181 Khliavich Fania Abramovna 1898 F Minskaia Slutsk èÌÑ×ÉÞ æÁÎÑ
áÂÒÁÍÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
H/2170 Khliavich Isaak Leibovich 1925 M Minskaia Slutsk èÌÑ×ÉÞ éÓÁÁË
ìÅÊÂÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
H/2172 Khliavich Leiba Movshevich 1894 M Minskaia Slutsk èÌÑ×ÉÞ
ìÅÊÂÁ íÏ×ÛÅ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ óÌÕÃË
H/3195 Khodus Leib Girshevich 1895 M Minsk èÏÄÕÓ ìÅÊ çÉÒÛÅ×ÉÞ
íÉÎÓË
H/3193 Khodus Rakhilia Berkovna 1900 F Minsk èÏÄÕÓ òÁÈÉÌÑ âÅÒËÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
H/3192 Khodus Tselia L'vovna 1923 F Minsk èÏÄÕÓ ãÅÌÑ ìØ×Ï×ÎÁ
íÉÎÓË
H/2906 Khuber Izrail' Kalman M Minskaia St Doroga èÕÂÅÒ éÚÒÁÉÌØ
ëÁÌÍÁÎ íÉÎÓËÁÑ óÔ äÏÒÏÇÁ
H/2822 Khurgina Merra Vul'fovna 1916 F Minsk èÕÒÇÉÎÁ íÅÒÒÁ
÷ÕÌØÆÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/6616 Kiterman Bella Mikhailovna 1923 F Minsk ëÉÔÅÒÍÁÎ âÜÌÌÁ
íÉÈÁÊÌÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/6617 Kiterman Mendel' Peisakhovich 1908 M Minsk ëÉÔÅÒÍÁÎ íÅÎÄÅÌØ
ðÅÊÓÁÈÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/6677 Kitman Anna Vasil'yevna 1912 F Minsk ëÉÔÍÁÎ áÎÎÁ ÷ÁÓÉÌØÅ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/7629 Kladovskaia Taiba Khaimovna 1913 F Minsk ëÌÁÄÏ×ÓËÁÑ ôÁÊÂÁ
èÁÉÍÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/7649 Klebanov Fedor Markovich 1909 M BSSR Minsk ëÌÅÂÁÎÏ× æÅÄÏÒ
íÁÒËÏ×ÉÞ âóóò íÉÎÓË
K/6879 Klebanov Genikh Osipovich 1912 M Minskaia BSSR Borisov
ëÌÅÂÁÎÏ× çÅÎÉÈ ïÓÉÐÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âóóò âÏÒÉÓÏ×
K/7641 Klebanov Iosif Abramovich 1895 M Minskaia Borsh ëÌÅÂÁÎÏ×
éÏÓÉÆ áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÛ
K/7639 Klebanov Isaak Abramovich 1903 M Minskaia Barshov ëÌÅÂÁÎÏ×
éÓÁÁË áÂÒÁÍÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÁÒÛÏ×
K/7631 Klebanov Smail Iusupovich 1902 M Minskaia Baranov ëÌÅÂÁÎÏ×
óÍÁÉÌ àÓÕÐÏ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×
K/6891 Klebanova Basia Genikhovna 1917 F Minskaia BSSR Borisov
ëÌÅÂÁÎÏ×Á âÁÓÑ çÅÎÉÈÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âóóò âÏÒÉÓÏ×
K/6892 Klebanova Berta Iakovlevna 1908 F Minskaia Vorsh ëÌÅÂÁÎÏ×Á
âÅÒÔÁ ñËÏ×ÌÅ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ ÷ÏÒÛ
K/6899 Klebanova Chuta Iusupovna 1912 F Minskaia Borshov ëÌÅÂÁÎÏ×Á
þÕÔÁ àÓÕÐÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ âÏÒÛÏ×
K/6907 Klebanova Khana Favsh 1905 F Minskaia Baranov ëÌÅÂÁÎÏ×Á èÁÎÁ
æÁ×Û íÉÎÓËÁÑ âÁÒÁÎÏ×
K/6903 Klebanova Roziia iosifovna 1914 F BSSR Minsk ëÌÅÂÁÎÏ×Á òÏÚÉÑ
ÉÏÓÉÆÏ×ÎÁ âóóò íÉÎÓË
K/7199 Kleiman Feshka Solomonovich 1926 M Minsk ëÌÅÊÍÁÎ æÅÛËÁ
óÏÌÏÍÏÎÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/7488 Klein Samuil Girshivich 1901 M Minskaia Rudinsk Emilovich ëÌÅÉÎ
óÁÍÕÉÌ çÉÒÛÉ×ÉÞ íÉÎÓËÁÑ òÕÄÉÎÓË åÍÉÌÏ×ÉÞ
K/7486 Klein Sonia borisovna 1901 F Minskaia Rudinsk Smilovich ëÌÅÉÎ
óÏÎÑ ÂÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓËÁÑ òÕÄÉÎÓË óÍÉÌÏ×ÉÞ
K/7451 Kleiner Berkan Itskovich 1897 M Minsk ëÌÅÊÎÅÒ âÅÒËÁÎ
éÃËÏ×ÉÞ íÉÎÓË
K/7388 Kleiner Bliusha Bordukhovna 1900 F Minsk ëÌÅÊÎÅÒ âÌÀÛÁ
âÏÒÄÕÈÏ×ÎÁ íÉÎÓË
K/7395 Kleiner Fania Borisovna 1922 F Minsk ëÌÅÊÎÅÒ æÁÎÑ âÏÒÉÓÏ×ÎÁ
íÉÎÓË
K/7426 Kleiner Ol'ga Borisovna 1921 F Minsk ëÌÅÊÎÅÒ ïÌØÇÁ
âÏÒÉÓÏ×ÎÁ íÉÎÓË