Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Sharkovshchyzna Home Page
Yad Vashem list of victims from the area of SZARKOWSZCZYZNA

For more information go directly to the site;
http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_9E
Name Town District Region Country Birth Date Source
Basefkin Jeszaja SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1887 Page
of Testimony
Chidekel Abraham NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Feigin Pesia* NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Feigin Yosef NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Fildus Guta* Page of Testimony
Muskat Salmen SARKEYSCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1884 Page of
Testimony
Sosnowik Dobora NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1923 Page of
Testimony
Zeidel* Moshe SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Reikhel Rivka Page of Testimony
Reikhel Khaia* SHARKOTSINA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Reikhel Zeev Page of Testimony
Reikhel* Yaakov POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Treister* Batia* POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1937 Page of
Testimony
Kohen Dvora SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Teitelbaum Yta SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND
Birth Date Source
Fildus Josef SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Ciplowicz Loba SZARKOWSZCZYZNA NOWA GLEBOKIE WILNO POLAND 1909
Page of Testimony
Cimer Rivka SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Banewkin Leja SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1922 Page of
Testimony
Estrin* Khaim SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1875 Page of
Testimony
Estrin Ajdel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1922 Page of
Testimony
Epsztein Chaim SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1915 Page
of Testimony
Mindlin Awner GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1897 Page of
Testimony
Mindlin Henia GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1902 Page of
Testimony
Shulkin Chana SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Sulkin Menachem SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page
of Testimony
Sulkin Hana SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Mindlin Yuda GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1923 Page of
Testimony
Weinstein Chana SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1917 Page
of Testimony
Hofman Sara NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1925
Date Source
Buszkanic Szprice SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1874
Page of Testimony
Levinson* Boruch GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1924 Page of
Testimony
Wejckin Mojsze SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page
of Testimony
Zmudzhin Leja SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Perlov Aharon* NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Pildus Pasa SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony
Pildes Roza NOWA POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Khidekel* Malka NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1896 Page of
Testimony
Rabinowitz Meer NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Perlov David POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Gurewits Zalman SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1880 Page
of Testimony
Treister* Basia NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1935
Page of Testimony
Rukszyn Dwora KISLOWSZCZYZNA BRASLAW WILNO POLAND 1930 Page of
Testimony
Esterin Cipa SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1893 Page of
Testimony
Banewkin Posi SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1902
Date Source
Szeiner Yakub SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Kaz Dawid 1914 Page of Testimony
Zeif Chanan NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Sosnowik Beinusz NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Sosnowik Hirsz NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Kaz Baruch SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page of
Testimony
Lipszyc Lifsza NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Milner Khlavno* GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Nakhman NOVI POHOST BEREZINO MOGILEV BELORUSSIA Page of
Testimony
Lifszyc Vera WILNO WILNO WILNO POLAND 1900 Page of Testimony
Lewinson Bela GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1897 Page of
Testimony
Perlov NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Doich* David NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1932 Page of
Testimony
Papkin Chaim SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Zeif* Rakhel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1871
Date Source
Sosnowik Lezer NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1884 Page of
Testimony
Sosnowik Zalman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Rukszyn Bencion KISLOWSZCZYZNA BRASLAW WILNO POLAND 1933 Page of
Testimony
Papkin Rasl SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1905 Page of
Testimony
Serkin Lezer GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1898 Page of
Testimony
Reichel Jacob NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Rajchel Ewa POHOST POLAND 1890 Page of Testimony
Rajchel Rywka KOZIANY BRASLAW WILNO POLAND 1914 Page of Testimony
Hirsh NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Treister* Moshe NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Kisin Sonia WILNO WILNO WILNO POLAND 1913 Page of Testimony
Rabinowicz Tzvi POLAND Page of Testimony
Feigin Rafael NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Pildus Loba SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Rubin Abraham SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1887 Page of
Testimony
Birth Date Source
Cymer Raikha* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page of
Testimony
Tzimer Shlomo POLAND 1896 Page of Testimony
Cymer Eliezer SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1916 Page of
Testimony
Redner Rosa BEUTHEN OPPELN UPPER SILESIA GERMANY 1896 Page of
Testimony
Chidekel KOZIANY BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of Testimony
Lewinson Elia GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1888 Page of
Testimony
Chidekel Yechezkiel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Chazan Sonia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1922 Page of
Testimony
Sosnovik* Leib* NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of
Testimony
Sosnovik Masha NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1882 Page of
Testimony
Sosnowik Michael NOWY POHOST BEREZINO MOGILEV BELORUSSIA 1871
Page of Testimony
Sosnowik Leia NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1894 Page of
Testimony
Sosnowik Naftali NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1925 Page of
Testimony
Sosnovik* Tzvi NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Sosnowik Roda NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND
Date Source
Szmoszkowicz Pesach NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Jarosch Gerda SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1920 Page of
Testimony
Szac Rachel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1920 Page of
Testimony
Rubin Motel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zeif Shmuel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Levenzon* Volf* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Doich Yitzkhak NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Lifshitz Barukh NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Kaz Kejla SZARKOWSZCZYZNA NOWA GLEBOKIE WILNO POLAND 1897 Page
of Testimony
Lewinson Zeev GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1889 Page of
Testimony
Hofman Zalman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Feigin Khaim NOVY POGOST BRASLAW WILNO POLAND 1891 Page of
Testimony
Feigin Khaim NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1903 Page of
Testimony
Cymer Yisrael SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1878 Page of
Testimony
Tzimer Rivka SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND
Date Source
Feigin Rafael NOWA POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1867 Page of
Testimony
Bastomski Szyfra WILNA WILNO WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Pildus Morduch SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1923 Page
of Testimony
Fildus Yosef SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Fildus Reuven SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1905 Page of
Testimony
Shteiman Bela WILNO REGION WILNO POLAND Page of Testimony
Tzimer Sara 1900 Page of Testimony
Tzimer Leib 1935 Page of Testimony
Tzimer Zundel 1933 Page of Testimony
Katz Lea 1940 Page of Testimony
Dora 1936 Page of Testimony
Raichel Yokheved NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1887 Page of
Testimony
Rajchel Jakob POHOST POLAND 1890 Page of Testimony
Chidekel Chaim NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Lipszyc Baruch NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Date Source
Sosnowik Hirsz NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Sosnowik Chaim NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Szulkin Miriam SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page
of Testimony
Szulkin Nachman SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page
of Testimony
Szulkin Chaim SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1908 Page of
Testimony
Rubin Rachel SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Guterman Icchak SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page
of Testimony
Szeiner Sara MIORY BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of Testimony
Woronik Ita SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1893 Page of
Testimony
Reichel Jochewed NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Reichel Jakow NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Szmoszkowicz Bajla NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Aron Liba HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1931 Page of
Testimony
Zeif Zalman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Szmoszkowicz Benjamin NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND
Date Source
Smuszkowicz Pejsach NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1937 Page
of Testimony
Bashevkin* Pesia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1898 Page
of Testimony
Bashevkin* Lea SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1923 Page
of Testimony
Smuszkowicz Belke NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of
Testimony
Zeif Gita NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kalmanowicz Rywa NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Sosnowik Michael NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Lipszyc NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kacowicz Chasja SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1876 Page
of Testimony
Mindel Eljahu SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1895 Page of
Testimony
Rabinowich Israel SHARKAVSHCHYNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Itin Eliyahu MIORY BRASLAW WILNO POLAND 1907 Page of Testimony
Krapivnik* Shmuel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1882
Page of Testimony
Sosnowik Nachman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Sosnovik Henja NOWA POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1902
Birth Date Source
Bogorad Kopel VITEBSK VITEBSK VITEBSK BELORUSSIA 1898 Page of
Testimony
Shkolnik Fridl JODY BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Shkolnik Moshe YODY BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Shkolnik Yokheved* Page of Testimony
Feigin Sonia NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Feigin Abraham NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Feigelman Nakhum SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1892 Page
of Testimony
Fildus Baruch SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Fildesz Henia NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Fildesz Ita NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kalmanowicz Roda NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Fildus Beile SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Brusztejn Mordhaj SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1902
Page of Testimony
Brusztejn Pinchas WILNO WILNO WILNO POLAND 1902 Page of Testimony
Sosnowik Pejsach NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1925 Page of
Testimony
Date Source
Krapivnik* Ita SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1887 Page
of Testimony
Gurewicz Szlomo SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1921 Page
of Testimony
Papkin Chaim SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Feigin Fajga NOVY POGOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Brusztejn Lejba WILNO WILNO WILNO POLAND 1898 Page of Testimony
Blat Gesia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Zylber Rosia BUDSLAW WILEJKA WILNO POLAND 1874 Page of Testimony
Stolper Hirsz NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Feigin Mosze NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Feigin Mendel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Wejckin Chaja SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Frost Leja FRANCE 1900 Page of Testimony
Rubin Mordchai SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page
of Testimony
Aron Sara GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1934 Page of
Testimony
Bashevkin* Yaakov SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1896
Date Source
Rubinchik Samuel GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1933 Page of
Testimony
Mushkat Aharon SHARKAVSHCHYNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Mushkat Musia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Feigel Gela KOZIANY BRASLAW WILNO POLAND 1888 Page of Testimony
Rukshin* Yitzkhak JODY BRASLAW WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Klyonar Samuil GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Krapiwnik Jite SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1897 Page
of Testimony
Feigelman Noakh 1926 Page of Testimony
Feigelman Shmuel* 1935 Page of Testimony
Feigelman Kalman 1889 Page of Testimony
Feigelman Tzila 1929 Page of Testimony
Krapivnik* Khaim SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1921 Page
of Testimony
Estrin Ester* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1940 Page of
Testimony
Zalkind WILNA WILNO WILNO POLAND 1917 Page of Testimony
Estrin Shmuel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Date Source
Chidekel Moshe NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Dejcz Rive NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Cejtlin Nachman SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1903 Page
of Testimony
Chidekel Liba NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1879 Page of
Testimony
Hofman Feiga NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1897 Page of
Testimony
Cejtlin Roza SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1907 Page of
Testimony
Munic Meir YODY BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Shulkin Mirke SARKEYSTENE GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Estrin Pinkhas* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1942 Page
of Testimony
Pildus Falke SARKEYSTENE GLEBOKIE WILNO POLAND Page of Testimony
Pildus Dawid SARKEYSTENE GLEBOKIE WILNO POLAND Page of Testimony
Nyumkin* Gizela* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Gelwan Dov SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Klyonar Preida GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1880 Page of
Testimony
Rubinchik Lea GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1889 Page of
Testimony
Zeif Musia NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Mindlin Mule GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1920 Page of
Testimony
Solkin Jochewed SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1915 Page
of Testimony
Chidekel Malka NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Khidekel* Yekhezkel* NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Gurewits Tuwija SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page
of Testimony
Drazin Zvi HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page of
Testimony
Cymmer Samuel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1895 Page of
Testimony
Cymer Rina SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1880 Page of
Testimony
Cymer Israel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1878 Page of
Testimony
Stolper Girsha POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1888 Page of
Testimony
Chidekel Ihezkiel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1877 Page of
Testimony
Hofman Zalman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1897 Page of
Testimony
Nomkin Frada DRUJA BRASLAW WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Goldin Rachel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Date Source
Klenar Inna GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1940 Page of
Testimony
Ostrin Benjamin SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1915 Page
of Testimony
Klenar Sonya GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Klyonar Preida GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1880 Page of
Testimony
Estrin* Pesakh* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1882 Page
of Testimony
Zeif Szmuel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Reichel Malka POHOST POLAND Page of Testimony
Szalawej Lejb KISLOWSZCZYZNA BRASLAW WILNO POLAND 1906 Page of
Testimony
Lubin Avraham NOVY POGOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zamet* Nisan NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Lubin Sara NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zeif Cywja NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Blachman Chana POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1902 Page of
Testimony
Grinspun Awrom SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1906 Page
of Testimony
Zeif Nisan NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND
Country Birth Date Source
Trebukhov Asna HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1895 Page of
Testimony
Trebukhov Yitzkhak HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page
of Testimony
Lyukhter LUKOML CHASHNIKI VITEBSK BELORUSSIA 1881 Page of
Testimony
Weksler Jakow SWIECIANY SWIECIANY WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Wigderhauz Loba SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1902 Page
of Testimony
Waldman Josef SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Sosnowik Leib NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Zmudzkin Zorach SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1904 Page
of Testimony
Dragin Sonia HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Shulkin Welwel SZARKOWSZCZYZNA NOWA GLEBOKIE WILNO POLAND 1915
Page of Testimony
Najmark Jocha WILNA WILNO WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Brusztejn Bere WILNA WILNO WILNO POLAND 1894 Page of Testimony
Szeinkesel Kalman SAKOVCHIZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Pildes Ita NOWA POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1872 Page of
Testimony
Zimer Hirsz SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND
Date Source
Hofman Sara NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1923 Page of
Testimony
Sushkovits Michle NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Goldin Moshe NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1926 Page of
Testimony
Nomkin Abraham NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1931 Page of
Testimony
Cejtlin Abraham SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page
of Testimony
Cejtlin Iochevet SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1917 Page
of Testimony
Khazan Leib SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Abramson Berta SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page
of Testimony
Abramson Berta SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page
of Testimony
Milner Khlavna HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page of
Testimony
Milner Itka HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1923 Page of
Testimony
Milner Yitzkhak HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Estrin Evsei SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1929 Page of
Testimony
Milner Tipa HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1923 Page of
Testimony
Milner Gita HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND 1888 Page of
Testimony
Date Source
Chidekel Chaim NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Chidekel Simcha NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1930 Page of
Testimony
Nomkin Ichak NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1880 Page of
Testimony
Blechman Hirsh NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Cejtlin Sonya SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1936 Page of
Testimony
Cejtlin Volfalle SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1938 Page
of Testimony
Zeyf Gita POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Blechman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1924 Page of Testimony
Cejtlin Pecia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1862 Page of
Testimony
Glanzet Eliazer SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1925 Page
of Testimony
Gurvich Taiba SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1904 Page of
Testimony
Gurvich Shlomo SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1922 Page
of Testimony
Gurvich Gershon SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1903 Page
of Testimony
Chidekel Shepske NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Hofman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1928 Page of Testimony
Date Source
Feigin Pesia POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1904 Page of
Testimony
Stolper Ita POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1898 Page of
Testimony
Nomkin Dora MIORY BRASLAW WILNO POLAND 1939 Page of Testimony
Nejmark Yokheved WILNO WILNO WILNO POLAND 1904 Page of Testimony
Pildes Reisl POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Pincow Reuven BILDZIUGI BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of
Testimony
Pildes Ita POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Feigin Chana POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1898 Page of
Testimony
Cymmer Liba SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Stolper Maria POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1928 Page of
Testimony
Stolper Boris POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1922 Page of
Testimony
Gurvich Roza SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1936 Page of
Testimony
Chidekel Zelig NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1917 Page of
Testimony
Hofman Tzvia NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1931 Page of
Testimony
Gurvich Israel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1933
Date Source
Kremer Wichna SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Zintz Zalman NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Gelwan Dov SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Epsztein Lea SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Gurewicz SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1897 Page of
Testimony
Stejn 1903 Page of Testimony
Leckind Haim SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Pildes NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Markus Wichna 1912 Page of Testimony
Stejn Chaja SZARKOWSZCZYZNA NOWA GLEBOKIE WILNO POLAND 1903 Page
of Testimony
Esterin SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Klenar Isya GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Szkolnicki Bina WILNO WILNO WILNO POLAND Page of Testimony
Shenkman Sima DZISNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of Testimony
Feigin Chaim POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND
Date Source
Perlob Bela GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Chidekel Rachel NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Chodosz Cesza SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Tzipora* NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Mindlin Berl GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Chodosz Nachum SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page
of Testimony
Kacowicz Ischak SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1876 Page
of Testimony
Drazin Zvi GERMANOWICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page of
Testimony
Berchon Mordchaj Page of Testimony
Chidekel Eliezer NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Zimer Malka SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1904 Page of
Testimony
Cimer Mirjam SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page of
Testimony
Fildus Loba SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Katz Lea SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1922 Page of
Testimony
Reikhel Malka NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Source
Sosnowik Yosef NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Swerdlin Chaja SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1893 Page
of Testimony
Swerdlin Zyndel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1895 Page
of Testimony
Perlow HERMANOWICZE GLEBOKIE WILNO POLAND Page of Testimony
Unknown Moshe NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Kaz Noach POLAND 1916 Page of Testimony
Valshtein Yitzkhak NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Sosnovik NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1918 Page of Testimony
Sosnowik Sara NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Pildus Robert SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Loban Roza GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1924 Page of
Testimony
Muskat Dobe DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1894 Page of Testimony
Mindel Syma 1888 Page of Testimony
Sosnowik Kajla NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of
Testimony
Sverdlin SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1921 Page of
Testimony
Date Source
Bank Pesze GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1920 Page of
Testimony
Stolper Khaim NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Perlov NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Kloner Mnachem DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1885 Page of
Testimony
Kisin Shaul SZARKOWSZCZYZNA NOWA GLEBOKIE WILNO POLAND 1913 Page
of Testimony
Kloner Chaje DOKSZYCE GLEBOKIE WILNO POLAND 1887 Page of
Testimony
Rozianski Malka SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1918 Page
of Testimony
Rozinski Tzvi SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Sosnovik Mania NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1903 Page of
Testimony
Walshtein Rafael NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Waldman Sosia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Chidekel Lea NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1929 Page of
Testimony
Cejtlin SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1932 Page of
Testimony
Hidekel Shepshe SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page
of Testimony
Woronik Hern SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Date Source
Nomkin Doba NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Nomkin Ita NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND 1915 Page of
Testimony
Joffe Jacob SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Joffe Chana SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Joffe Baruch 1924 Page of Testimony
Joffe Sara SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1928 Page of
Testimony
Fejgel Rywka POSTAWY POSTAWY WILNO POLAND 1920 Page of Testimony
Brusztejn Chasia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1875 Page
of Testimony
Basefkin Malka SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1892 Page
of Testimony
Buszkanic Eljasz SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1894 Page
of Testimony
Feigin POLAND 1894 Page of Testimony
Roda NOWY POHOST BRASLAW WILNO POLAND Page of Testimony
Shulkin Mendel SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1898 Page of
Testimony
Feigin Rafael POHOST NOWY BRASLAW WILNO POLAND 1872 Page of
Testimony
Cymmer Khaia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1926
Date Source
Rubinchik GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1929 Page of
Testimony
Aron Avsey GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1865 Page of
Testimony
Cejtlin Idel MYADEL POSTAWY WILNO POLAND 1898 Page of Testimony
Kagan Chana DUNILOWICZE POSTAWY WILNO POLAND 1902 Page of
Testimony
Estrin Ana SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1902 Page of
Testimony
Estrin Lev SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1925 Page of
Testimony
Estrin Moisei SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Estrin Rakhel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1927 Page of
Testimony
Muszkat Zalman SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Cymer Eliezer SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1916 Page of
Testimony
Cymmer Dina SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Zimer Mira SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1919 Page of
Testimony
Cymmer Mirjam SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1916 Page of
Testimony
Orlik Avraham SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Orlik Sara SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1905 Page of
Testimony
Source
Aron Ilya GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1934 Page of
Testimony
Rubinchik Lea GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1889 Page of
Testimony
Rubinchik Samuel GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1933 Page of
Testimony
Aron Tzypa GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1870 Page of
Testimony
Aron Ilya GERMANAVICHY GLEBOKIE WILNO POLAND 1934 Page of
Testimony
Sosnovik GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Rubinchik Khaim GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1929 Page of
Testimony
Gens Sonya GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1928 Page of
Testimony
Gens Sima GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1891 Page of
Testimony
Klenar Beiga GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1909 Page of
Testimony
Gens GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1933 Page of Testimony
Aron GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1892 Page of Testimony
Rubinchik GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1888 Page of
Testimony
Gens Semen GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Klenar GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1910
Date Source
Estrin Sheina SHARKOTSINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1913 Page of
Testimony
Banewkin Jakob SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1900 Page
of Testimony
Fridman Yeta SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1898 Page of
Testimony
Gurewicz Gerszon SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1895 Page
of Testimony
Estrin Ester SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1940 Page of
Testimony
Khidekel Frida* SHARKAVSHCHYNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Cymer Liba SHARKOTSINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1890 Page of
Testimony
Drazins Sarah GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND 1882 Page of
Testimony
Rapaport Ela SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Rapaport Khaia* SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1930 Page
of Testimony
Lokshin Tzipora* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Krapivnik* Khaim SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1923 Page
of Testimony
Rapaport Lajb SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1927 Page of
Testimony
Rapaport Becalel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1924 Page
of Testimony
Klyonar Samuil GERMANOVICHI GLEBOKIE WILNO POLAND
Date Source
Orlik Miriam* Page of Testimony
Chidekel Rafael SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1937 Page
of Testimony
Katz David SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Estrin Khona SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1910 Page of
Testimony
Chidkel Dina SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Katz Miriam SHARKOTSINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1916 Page of
Testimony
Estrin Zalman SHARKOVSHCHINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1880 Page of
Testimony
Estrin Meir SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Hazan Gisa* SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page of
Testimony
Chidekel Dawid SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1912 Page
of Testimony
Brustein 1873 Page of Testimony
Tzimer Dina SHARKAVSHCHYNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1905 Page of
Testimony
Khidekel* Moshe SHARKAVSHCHYNA GLEBOKIE WILNO POLAND Page of
Testimony
Cymer Chaia SHARKOTSINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1926 Page of
Testimony
Estrin Bendet* SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1927
Date Source
Khazan Shabtai SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1930 Page of
Testimony
Kohen Barukh SARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1914 Page of
Testimony
Khazan Lea SHARKOTSINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1934 Page of
Testimony
Kohen Lea SHARKAVSHCHYNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1925 Page of
Testimony
Khazan Yerakhmiel SHARKOTSINA GLEBOKIE WILNO POLAND 1936 Page of
Testimony
Kohen Sonia SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1921 Page of
Testimony
Cymer Shmuel SZARKOWSZCZYZNA GLEBOKIE WILNO POLAND 1880 Page of
Testimony
Wigderhauz Zalman DRUJA BRASLAW WILNO POLAND 1900 Page of
Testimony
Pildus Falk 1888 Page of Testimony
Pesetzki* Beniamin* MILEWICZE LUNINIEC POLESIE POLAND 1906